Tulosta

Tupakoinnin osuus diabeettisessa nefropatiassa

Näytönastekatsaukset
30.5.2007
Kaj Metsärinne

Näytön aste: B

Tupakointi näyttää edistävän diabeettisen nefropatian muodostumista ja etenemistä.

Prospektiiviseen 1 vuoden kestäneeseen seurantatutkimukseen «Sawicki PT, Didjurgeit U, Mühlhauser I ym. Smoking is associated with progression of diabetic nephropathy. Diabetes Care 1994;17:126-31 »1 osallistui 34 tupakoivaa, 35 tupakoimatonta sekä 24 aiemmin tupakoinutta tyypin 1 diabeetikkoa, joilla oli myös hypertensio ja diabeettinen nefropatia. Diabeettisen nefropatian diagnoosi perustui jatkuvaan yli kuuden vuoden ajan kestäneeseen proteinuriaan ja samanaikaisen retinopatian olemassaoloon. Nefropatian progressiota arvioitiin mittaamalla proteinurian määrä ja mittaamalla seerumin kreatiniini ja kreatiniinin puhdistuma. Vain 4:llä (11 %) tupakoimattomista todettiin nefropatian progressiota proteinurian lisääntymisen muodossa. Tupakoivilla nefropatia eteni 18:lla (53 %), ja tupakoinnin lopettaneilla (n = 8) 33 %:lla. Viimemainituissa ryhmissä todettiin myös kreatiniinin puhdistuman laskua. Ero tupakoimattomien ja muiden ryhmien välillä oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (p < 0.001). Regressioanalyysin perusteella tupakoinnin runsaus (cigarette pack years), 24 tunnin virtsan natriumineritys ja gHbA1c liittyivät riippumattomasti nefropatian progressioon.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Amerikkalaisessa poikkileikkaustutkimuksessa «Baggio B, Budakovic A, Dalla Vestra M ym. Effects of cigarette smoking on glomerular structure and function in type 2 diabetic patients. J Am Soc Nephrol 2002;13:2730-6 »2 96:lle tyypin 2 diabeetikolle, joilla oli mikroalbuminuria, suoritettiin munuaisbiopsia. Potilaista puolet eli 48 tupakoi, ja heillä oli korkeampi gHbA1c (p < 0.005), korkeampi virtsan albumiinieritys (p < 0.05) sekä korkeampi GFR (p < 0.005), joka mitattiin kromiEDTA menetelmällä, kuin tupakoimattomilla. Ensimmäisiä diabeettiseen nefropatiaan liittyviä munuaiskeräsen rakenteen muutoksia on munuaiskeräsen tyvikalvon paksuuntuminen. Tyvikalvo oli selvästi paksumpi tupakoitsijoilla (p < 0.005). Tupakointi ei sen sijaan liittynyt väliaineen fibroosiin.

 • Tutkimusten laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Chuahirun ja kumppaneiden tutkimuksessa «Chuahirun T, Simoni J, Hudson C ym. Cigarette smoking exacerbates and its cessation ameliorates renal injury in type 2 diabetes. Am J Med Sci 2004;327:57-67 »3 seurattiin tupakoivien (69 potilasta) ja tupakoimattomien (88 potilasta) tyypin 2 diabeetikoiden munuaisvaurion etenemistä 6 kuukauden aikana. Mukana oli sekä normo-, mikro- että makroalbuminurisia potilaita, joilla oli normaali seerumin kreatiniini, ja joilta tutkittiin muun muassa virtsaan erittynyt TGF-beta. Tämä munuaisvaurion mittari oli korkeampi tupakoivilla kaikissa albuminurian vaiheissa. Tupakoivien potilaiden virtsan TGF-beta/kreatiniini oli 39.8 ng/g, 36.6 ng/g ja 68.4 ng/g normo-, mikro-, ja makroalbuminurisilla potilailla. Vastaavat arvot tupakoimattomilla potilailla olivat 42.0 ng/g, 35.0 ng/g ja 58.8 ng/g.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tutkimuksessa «Scott LJ, Warram JH, Hanna LS ym. A nonlinear effect of hyperglycemia and current cigarette smoking are major determinants of the onset of microalbuminuria in type 1 diabetes. Diabetes 2001;50:2842-9 »4 seurattiin 943 alun perin normoalbuminurista tyypin 1 diabeetikkoa 4 vuoden ajan. Mikroalbuminuria kehittyi 109 potilaalle, joka vastaa 3.3/100 potilasvuoden ilmaantuvuutta. Tupakointi ja koholla oleva gHbA1c lisäsivät mikroalbuminurian kehittymisen mahdollisuutta. Tupakoivilla ilmaantuvuus oli 7.9/100 potilasvuotta, verrattuna tupakoimattomien 2.2/100 potilasvuotta ja tupakoinnin lopettaneiden 1.8/100 potilasvuotta kohden.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Diabeettinen nefropatia 1

Kommentit

Tupakointi näyttää liittyvän mikroalbuminurian kehittymiseen ja diabeettisen nefropatian progressioon tyypin 1 ja 2 diabetesta sairastavilla potilailla. Myös huono sokeritasapaino tulee näissä tutkimuksissa selvästi esiin epäedullisena tekijänä. Tupakoinnin vaikutus näkyy sekä toiminnallisissa mittareissa että rakenteen muutoksessa (paksuuntunut tyvikalvo «Baggio B, Budakovic A, Dalla Vestra M ym. Effects of cigarette smoking on glomerular structure and function in type 2 diabetic patients. J Am Soc Nephrol 2002;13:2730-6 »2 tutkimuksessa). Tupakoinnin epäedullisen vaikutuksen mekanismi on epäselvä, mutta saattaa liittyä munuaiskeräsen hyperfiltraatioon.

Kirjallisuutta

 1. Sawicki PT, Didjurgeit U, Mühlhauser I ym. Smoking is associated with progression of diabetic nephropathy. Diabetes Care 1994;17:126-31 «PMID: 8137682»PubMed
 2. Baggio B, Budakovic A, Dalla Vestra M ym. Effects of cigarette smoking on glomerular structure and function in type 2 diabetic patients. J Am Soc Nephrol 2002;13:2730-6 «PMID: 12397043»PubMed
 3. Chuahirun T, Simoni J, Hudson C ym. Cigarette smoking exacerbates and its cessation ameliorates renal injury in type 2 diabetes. Am J Med Sci 2004;327:57-67 «PMID: 14770020»PubMed
 4. Scott LJ, Warram JH, Hanna LS ym. A nonlinear effect of hyperglycemia and current cigarette smoking are major determinants of the onset of microalbuminuria in type 1 diabetes. Diabetes 2001;50:2842-9 «PMID: 11723069»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Diabeettinen nefropatia
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko