Tulosta

Vähähiilihydraattinen ruokavalio ja laihtumistulos

Näytönastekatsaukset
30.3.2007
Anne Louheranta

Näytön aste: C

Vuoden seurannassa vähähiilihydraattinen ruokavalio ei tarjoa etuja vähärasvaiseen ruokavalioon verrattuna vaikeasti lihavilla.

Kyseessä on satunnaistettu rinnakkaiskoe «Samaha FF, Iqbal N, Seshadri P ym. A low-carbohydrate as compared with a low-fat diet in severe obesity. N Engl J Med 2003:348:2074-81»1, jossa verrattiin vähähiilihydraattisen (< 30 g HH/pv) ja vähärasvaisen (< 30 % energiansaannista rasvasta, -500 kcal vähennys energiansaantiin) ruokavalion vaikutuksia laihtumistulokseen, seerumin lipideihin, paastoglukoosi ja insuliiniarvoihin sekä HbA1c-arvoon ja insuliiniherkkyyteen (ei-diabeetikoilla). Tutkimukseen satunnaistettiin 132 yli 18-vuotiasta miestä ja naista, joiden painoindeksi oli yli 35 kg/m2. Diabeetikoita oli 39 %, metabolinen oireyhtymä (ei diabetesta) oli 43 %:lla, afroamerikkalaisia 58 %. Tutkimuksen kesto oli 6 kuukautta, ensimmäisen kuukauden aikana tutkittavat saivat ruokavalio-ohjausta ryhmissä 2 t/vko. Tämän jälkeen ryhmäohjauskertoja oli 1t/kk tutkimuksen päättymiseen saakka. Tutkittavat saivat kirjalliset ohjeet ruokavaliosta samoin kuin ruokalistaehdotuksia ja reseptejä sekä kalori- ja hiilihydraattitaulukon. Tutkittavien paino mitattiin kerran kuukaudessa, muut mittaukset tehtiin tutkimuksen alussa ja lopussa. Tutkimuksen lopussa mukana oli 79 tutkittavaa, tutkimuksen keskeyttäneiden osuus 40 %. Toteutuneessa vähähiilihydraattisessa ruokavaliossa hiilihydraattien osuus oli 37 %, proteiinin 22 % ja rasvan 41 % energiansaannista, vähärasvaisessa ruokavaliossa vastaavat osuudet olivat 51 %, proteiinin 16 % ja rasvan 33 % energiansaannista, erot ryhmien välillä olivat tilastollisesti merkitseviä. Tutkimuksen päättyessä vähähiilihydraattista ruokavaliota noudattaneet olivat laihtuneet keskimäärin -5.8 kg ja vähärasvaista ruokavaliota noudattaneet -1.9 kg, ero ryhmien välillä oli merkitsevä (95 % luottamusväli -1.6 – -6.3). Kun tulos vakioitiin lähtötason muuttujilla, ero säilyi, vakioinnissa oli mukana myös diabetes (on/ei). Yli 5 % lähtöpainosta laihtuneilla seerumin triglyseriditasot laskivat enemmän vähähiilihydraattista ruokavaliota noudattaneilla (-20 ± 43 % vs 4 ± 31%, p= 0.001), muissa seerumin lipideissä ei ollut eroa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhden vuoden seurantatulokset edellä kuvatusta tutkimuksesta «Stern L, Iqbal N, Seshadri P ym. The effects of low-carbohydrate versus conventional weight loss diets in severely obese adults: one-year follow-up of a randomized trial. Ann Intern Med 2004:140:778-8»2. Vuoden kohdalla vähähiilihydraattista ruokavaliota ja vähärasvaista ruokavaliota noudattaneiden välillä ei ollut eroa laihtumistuloksessa. Ero ryhmien välillä -1.9 kg (95 % luottamusväli -4.9 – 1.0 kg). Seerumin triglyseridiarvo (p = 0.044) samoin kuin diabeetikoilla HbA1c-arvo laski enemmän (p = 0.019) vähähiilihydraattisella ruokavaliolla, kun lähtötason muuttujat oli vakioitu. HDL-kolesteroli laski vähemmän (p = 0.025) vähähiilihydraattisella kuin vähärasvaisella ruokavaliolla. Erot säilyivät, vaikka painonmuutos 0 – 1 v otettiin huomioon.

Kirjallisuutta

  1. Samaha FF, Iqbal N, Seshadri P ym. A low-carbohydrate as compared with a low-fat diet in severe obesity. N Engl J Med 2003:348:2074-81
  2. Stern L, Iqbal N, Seshadri P ym. The effects of low-carbohydrate versus conventional weight loss diets in severely obese adults: one-year follow-up of a randomized trial. Ann Intern Med 2004:140:778-85
  3. Foster GD, Wyatt HR, Hill JO ym. A randomized trial of a low-carbohydrate diet for obesity. N Engl J Med 2003:348:2082-90
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko