Tulosta

Prostaglandiinit

Näytönastekatsaukset
28.2.2007
Annikki Vaalasti

Näytön aste: C

Prostaglandiinianalogit saattavat edesauttaa iskeemisen haavan paranemista.

Vuonna 1994 julkaistussa meta-analyysissä «Loosemore TM, Chalmers TC, Dormandy JA. A meta-analysis of randomized placebo control trials in Fontaine stages III and IV peripheral acclusive arterial disease. Int Angiol 1994;13:133-42»1 käytiin läpi vuoteen 1991 mennessä julkaistut satunnaistetut tutkimukset prostaglandiinien käytöstä vaikea-asteisen (Fontaine III ja IV) perifeerisen valtomoahtaumataudin hoidossa. Meta-analyysi oli jaettu kahteen osaan, joista ensimmäinen osa käsitteli Iloprostia ja toinen muita prostaglandiinianalogeja. Iloprost-meta-analyysissa käsiteltiin kuutta vuosina 1989 – 91 julkaistua satunnaistettua kontrolloitua monikeskustutkimusta (yhteensä 705 potilasta), joissa verrattiin Iloprostia lumelääkkeeseen. Tutkimusten mukaanottokriteerinä oli tutkimustyyppi (RCT). Käytettyjä tietokantoja tai hakusanoja ei ilmaistu. Kolme tutkimuksista oli tehty Saksassa, yksi Isossa-Britanniassa, yksi Skandinaviassa ja Puolassa ja yksi Ranskassa. Yhdessä saksalaisessa tutkimuksessa oli mukana vain DM-potilaita ja yhdessä vain ei-DM-potilaita, muissa oli sekä diabeetikkoja että ei-diabeetikkoja. Kaikilla potilailla oli vaikea-asteinen valtimoahtaumatauti, jota ei pystytty kirurgisesti korjaamaan. Poissulkukriteereinä oli tulehduksellinen arteriopatia, thromboangiitis obliterans, akuutti iskemia, puhtaasti neuropaattinen haava tai gangreena, joka vaati välitöntä amputaatiota ja rekonstruktiota ja/tai sympatektomiaa edeltävien 3 kuukautta aikana. Tutkimusjoukot olivat kirjoittajien mukaan samankaltaisia ja hoito- ja kontrolliryhmät samansuuruisia lukuun ottamatta ranskalaista tutkimusta, jossa hoitoryhmään oli arvottu kaksi kertaa enemmän potilaita kuin lumeryhmään. Potilaat saivat saman ohjelman mukaan suonensisäisesti 2 – 4 viikon ajan joko Iloprostia tai lumelääkettä. Hoitovaste arvioitiin hoitojakson lopussa, päätetapahtumana stage IV -potilailla haavan halkaisijan pieneneminen vähintään 30 %:lla (ranskalaisessa tutkimuksessa vähintään 10 %:lla) tai stage III -potilailla haavakivun häviäminen. Tulokset olivat samansuuntaiset sekä intention to treat -analyysilla että treatment received and measured -laskutavalla.

Iloprostilla hoidettujen potilaiden haavat paranivat tai kipu lievittyi merkitsevästi enemmän kuin lumelääkkeellä hoidetuilla (p < 0.001, RR 0.70, CI 0.62 – 0.78, NNT 4, tunnusluvut laskettu julkaisussa annetuista tiedoista). Kolmessa Iloprost-tutkimuksessa (ranskalainen, brittiläinen ja skandinaavinen/puolalainen) potilaita seurattiin vielä 6 kuukauden ajan kirjaamalla päätetapahtumaksi alaraaja-amputaatioiden tai kuolemien määrä. Seurantatutkimuksen tulosta vääristi ranskalaisen tutkimusaineiston poisjääneiden suuri määrä. Intention to treat analyysilla laskettuna havaittiin brittiläisessä ja skandinaavis-puolalaisessa aineistossa (n = 254), että Iloprost-hoidetuilla potilailla alaraaja-amputaatioiden (major amputation) tai menehtymisen riski oli merkitsevästi pienempi kontrolliryhmään verrattuna (p < 0.001, RR 0.63, 95 % luottamusväli 0.47 – 0.84, NNT 5, tunnusluvut laskettu julkaisussa annetuista tiedoista).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Italialaisessa satunnaistetussa tutkimuksessa «Tondi P, Gerardino L, Santoliquido A ym. Treatment of ischemic ulcers of the lower limbs with alprostadil (prostaglandin E1). Dermatol Surg 2004:30:1113-7»2 selvitettiin alprostadilin (PGE1) tehoa iskeemisen alaraajahaavan hoidossa. Potilailla tuli olla < 20 cm2 kokoinen haava ja nilkka-olkavarsipaine < 0.5. Poissulkukriteereinä oli laskimovajaatoiminta, diabetes ja haavainfektio. Potilaat satunnaistettiin kolmeen ryhmään. Ryhmä 1 (25 potilasta) sai alprostadil-lääkityksen haavaympäristöön ihonalaisilla injektioilla 0.02 μg/cm2 kerran päivässä 15 vuorokauden ajan sekä suonensisäisen keittosuolainfuusion. Ryhmä 2 (25 potilasta) sai tutkimuslääkkeen (60 μg) suonensisäisenä infuusiona sekä keittosuolapistokset ihonalaisesti haavan ympärille päivittäin 2 viikon ajan. Kontrolliryhmä (22 potilasta) sai keittosuolapistokset haavan ympäristöön ja suonensisäisen keittosuolainfuusion päivittäin 2 viikon ajan. Potilasryhmien välillä ei ollut merkittäviä eroja tutkimuksen alussa. Haavat olivat kooltaan noin 15 cm2 kaikissa ryhmissä.

Hoitotuloksen arvioitiin 15 vuorokauden kohdalla tutkimuksen alusta. Haavan koko oli pienentynyt sekä paikallisesti (14.6 – 10.8 cm2, p < 0.001) että suonensisäisesti (15.2 – 10.9 cm2, p < 0.01) alprostadilia saaneilla, kontrolliryhmässä ei haavan koko muuttunut merkitsevästi (14.9 – 14.7 cm2). Kummassakin hoitoryhmässä kipu väheni merkittävästi alkutilanteeseen ja kontrolliryhmään verrattuna (p < 0.0001). Transkutaaninen happiosapaine haavan ympäristössä parani kummassakin hoitoryhmässä kontrolliryhmään verrattuna. Paikallisesti alprostadililla hoidetuilla ei ilmennyt haittavaikutuksia. Parenteraalista hoitoa saaneilla esiintyi päänsärkyä (8 %), hypotensiota (4 %), flushingia (20 %) ja oksentelua (12 %).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
  • Kommentti: Pitkäaikaistuloksia hoidon tehosta ei ole esitetty. Pieni aineisto.

Kahdessa satunnaistetussa lumekontrolloidussa eurooppalaisessa (7 maata) monikeskustutkimuksessa «The Oral Iloprost in severe Leg Ischemia Study Group. Two randomised and placebo-controlled studies of an oral prostacyclin analogue (Iloprost) in severe leg ischemia. Eur J Vasc Endovasc Surg 2000;20»3 (35 keskusta) selvitettiin peroraalisen prostasykliinianalogin (Iloprost®) tehoa vaikea-asteisen valtimoahtaumataudin hoidossa. Potilailla oli joko iskeeminen haava, kuolio tai yli 4 viikkoa kestänyt raajan leposärky, nilkkapaine ≤ 70 mmHg tai varvaspaine ≤ 50 mmHg. Potilaat saivat joko lumelääkettä, prostasykliinianalogia 50 – 100 mg kahdesti päivässä tai 150 – 200 mg kahdesti päivässä 4 viikon –12 kuukauden ajan. Oraalisella prostasykliinianalogihoidolla ei voitu osoittaa olevan tehoa vaikea-asteisen valtimoahtaumataudin hoidossa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Loosemore TM, Chalmers TC, Dormandy JA. A meta-analysis of randomized placebo control trials in Fontaine stages III and IV peripheral acclusive arterial disease. Int Angiol 1994;13:133-42
  2. Tondi P, Gerardino L, Santoliquido A ym. Treatment of ischemic ulcers of the lower limbs with alprostadil (prostaglandin E1). Dermatol Surg 2004:30:1113-7
  3. The Oral Iloprost in severe Leg Ischemia Study Group. Two randomised and placebo-controlled studies of an oral prostacyclin analogue (Iloprost) in severe leg ischemia. Eur J Vasc Endovasc Surg 2000;20:358-62
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko