Tulosta

Keinoiho

Näytönastekatsaukset
28.2.2007
Annikki Vaalasti

Näytön aste: B

Keinoihoa voidaan käyttää potilaille, joiden haava ei perinteisellä hoidolla parane, sillä se näyttäisi edistävän jonkin verran kroonisen haavan paranemista.

Vuoteen 1999 ulottuvassa Cochrane-katsauksessa «Jones JE, Nelson EA. Skin grafting for venous leg ulcers. Cochrane Database Syst Rev 2003;(1):CD001737»1 «»1 etsittiin tutkimusnäyttöä ihonsiirron tehosta laskimoperäisen säärihaavan hoidossa. Haulla etsittiin satunnaistettuja kliinisiä tutkimuksia. Hakulähteinä oli 19 tietokantaa, muun muassa MEDLINE, EMBASE, CINAHL ja Cochrane sekä käsihakuna näiden ulkopuolelle jääviä haavanhoidon julkaisusarjoja ja kongressijulkaisuja. Haun tuloksena löytyi ainoastaan 7 hakuehdot täyttävää tutkimusraporttia. Kahdessa verrattiin vapaata ihonsiirrettä (split-thickness autograft ; 98 potilasta), kolmessa keratinosyytti allograftia (92 potilasta) ja yhdessä keinoihoa (Apligraf®, 309 potilasta) haavasidokseen. Yhdessä tutkimuksessa verrattiin keinoihoa vapaata ihonsiirrettä (split-thickness graft; 7 potilasta, 13 haavaa). Tutkimusten vähyyden ja pienten potilasaineistojen vuoksi ei eri ihonsiirteiden tehoa laskimoperäisen säärihaavan hoidossa voitu varmistaa. Vähäistä tutkimusnäyttöä on keinoihon (Apligraf) tehosta laskimoperäisen haavan hoidossa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Suomalaisessa retrospektiivisessä tutkimuksessa «Hjerppe A, Hjerppe M, Autio V, Raudasoja R, Vaalasti A. Treatment of chronic leg ulcers with human fibroblast-derived dermal substitute- a case series of 114 patients. Wounds-Compend Clin Res Pract 20»2 arvioitiin keinoihohoidon (ihmisperäinen keinodermis, Dermagraft®) tehoa kroonisen alaraajahaavan hoidossa. Aineisto koostui kahdessa eri haavayksikössä hoidetuista 114 potilaasta, joilla oli yhteensä 115 haavaa. Haavoista suurin osa 25 % oli laskimoperäisiä, 21 % diabeettisia neuropaattisia haavoja, 12 % reumahaavoja, 11 % valtimoperäisiä (ABI < 0.7), loput monietiologiaisia, traumahaavoja, vaskuliittihaavoja jne. Potilaiden haavat olivat olleet avoinna keskimäärin 15 kuukautta (1 – 132 kuukautta) ennen hoidon alkua. Potilaita hoidettiin keinodermissiirteellä 1 x viikossa keskimäärin 9 viikon ajan (2 – 32 viikkoa). 93 % reumahaavoista, 63 % diabeettisista haavoista, 61 % laskimoperäisistä haavoista, 31 % valtimoperäisistä haavoista parani täysin hoidon aikana.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa vuosina 1998 – 2000 tehdyssä satunnaistetussa monikeskustutkimuksessa «Marston WA, Hanft J, Norwood P, Pollak R; the Dermagraft Diabetic Foot Ulcer Study Group. The efficacy and safety of Dermagraft in improving the healing of chronic diabetic ulcers: results of a prospe»3 (35 keskusta) selvitettiin keinoihon (ihmisperäinen keinodermis, Dermagraft®) tehoa diabeettisten neuropaattisten jalkahaavojen hoidossa. Koeryhmän potilaita (130) hoidettiin kerran viikossa keinoihovalmisteella 7 viikon ajan ja kontrolliryhmän potilaita (115 potilasta) vastaavasti keittosuolataitoksella. Potilailla oli käytössä erityisjalkineet ja/tai osittainen kevennyshoito tutkimusta edeltävästi 2 viikon ajan sekä koko tutkimuksen ajan. Haavat olivat kooltaan 1 – 20 cm2 ja olleet avoinna > 6 viikkoa. Potilasryhmät eivät eronneet toisistaan lähtötilanteessa. Hoitotulokset arvioitiin 12 viikon kuluttua hoidon alusta. Hoidon keskeytti 19 % (45/245) potilaista, jotka huomioitiin hoidon tuloksia laskettaessa. 12 viikon kuluttua 30.0 % keinoihohoidetuista ja 18.3 % kontrolliryhmän haavoista oli täysin parantunut (p = 0.023). Haavaan liittyviä haittavaikutuksia (haavainfektio, selluliitti, osteomyeliitti) oli merkittävästi vähemmän keinoihoryhmässä (19 %) kontrolliryhmään verrattuna (32 %; p = 0.007).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: Kontrolliryhmässä paranemisprosentti on hyvin alhainen verrattuna yleisesti tutkimuksissa hyvällä hoidolla saatuihin paranemistuloksiin.

Yhdysvaltalaisessa satunnaistetussa monikeskustutkimuksessa «Veves A, Falanga V, Armstrong DG, Sabolinski ML; Apligraf Diabetic Foot Ulcer Study. Graftskin, a human skin equivalent, is effective in the management of non-infected neuropathic diabetic foot ulcers»4 (24 keskusta) tutkittiin keinoihon (ihmisperäinen epidermis-dermiskorvike, Apligraf®) tehoa diabeettisen neuropaattisen jalkahaavan hoidossa. 112 potilasta satunnaistettiin joko keinoihohoitoryhmään (112 potilasta) tai kontrolliryhmään (96 potilasta), jonka hoitona oli keittosuolakompressi. Potilailla oli I tai II tyypin diabetes, haavojen tuli olla ≥ 2 viikkoa vanhoja, kooltaan 1 – 16 cm2, nilkka-olkavarsipaine > 0.65. Keinoihoryhmässä haavat olivat olleet auki keskimäärin 11.5 kuukautta (± 13.3), kooltaan 2.97 cm2 (± 3.10) ja vastaavasti kontrolliryhmässä 11.1 kuukautta (± 12.5) ja 2.83 cm2 (± 2.45). Keinoihoryhmän potilaat saivat 1 – 4 hoitoviikon aikana enintään 5 x siirrettä viikon välein. Kummankin ryhmän potilaat saivat yhdenmukaisen kevennyshoidon ja erityisjalkineet. Hoitotulokset arvioitiin 12 viikon kuluttua hoidon alusta. 21 % potilaista keskeytti tutkimuksen ennen 6 kuukauden seurantakäyntiä. 12 viikon kuluttua 56 % keinoiholla hoidetuista ja 38 % kontrolliryhmän haavoista oli täysin parantunut (p = 0.0042). Haavan parantumistodennäköisyys keinoihohoidolla oli 2.14-kertainen kontrollihoitoon verrattuna (95 % luottamusväli 1.2 –3.74). Haittavaikutuksia oli kummassakin ryhmässä yhtä paljon, lukuun ottamatta osteomyeliittiä ja alaraaja-amputaatioita, joita oli keinoihoryhmässä vähemmän.

Tutkimuksen laatu: tasokas

Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Jones JE, Nelson EA. Skin grafting for venous leg ulcers. Cochrane Database Syst Rev 2003;(1):CD001737
 2. Hjerppe A, Hjerppe M, Autio V, Raudasoja R, Vaalasti A. Treatment of chronic leg ulcers with human fibroblast-derived dermal substitute- a case series of 114 patients. Wounds-Compend Clin Res Pract 2004;16:97-104
 3. Marston WA, Hanft J, Norwood P, Pollak R; the Dermagraft Diabetic Foot Ulcer Study Group. The efficacy and safety of Dermagraft in improving the healing of chronic diabetic ulcers: results of a prospective randomized trial. Diabetes Care 2003:26:1701-5
 4. Veves A, Falanga V, Armstrong DG, Sabolinski ML; Apligraf Diabetic Foot Ulcer Study. Graftskin, a human skin equivalent, is effective in the management of non-infected neuropathic diabetic foot ulcers: a prospective randomized multicenter clinical trial. Diabetes Care 2001:24:290-5
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko