Tulosta

Osallistavan hoidon vaikutus lipiditasoihin T2D

Näytönastekatsaukset
15.9.2009
Eeva Ketola

Näytön aste: C

Potilasta osallistavalla hoidolla näyttää olevan jonkin verran parempi teho glykeemiseen kontrolliin, painonpudotukseen ja lipidiprofiiliin kuin didaktisilla menetelmillä.

Kyseessä oli systemaattinen katsaus «Norris SL, Engelgau MM, Narayan KM. Effectiveness of self-management training in type 2 diabetes: a systematic review of randomized controlled trials. Diabetes Care 2001;24:561-87 »1 72 satunnaistetusta kontrolloidusta tutkimuksesta heterogeenisesta T2D-potilasjoukosta (yhteensä n = 6 034 (24 – 1139), seuranta 1 viikosta 1.5 vuoteen). Asetetut tulosmittarit vaihtelivat.

Tutkimukset oli jaettu

 1. 1) didaktisiin, tietoa ja informaatiota selvittäviin tutkimuksiin
 2. 2) yhteistyötä, tietoa ja informaatiota lisääviin
 3. 3) elintapa- interventioihin
 4. 4) DM-hallintataitoja opettaviin interventioihin sekä
 5. 5) diabeteksen kanssa pärjäämisen taitoihin tähtääviin interventioihin.

20 tutkimuksessa 72 :sta selvitettiin vaikutuksia lipiditasoihin, 9:ssa tutkimuksessa oli suotuisia vaikutuksia kokonaiskolesteroliin ryhmien välillä, 10:ssä erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä, yhdessä tutkimuksessa ei kokonaiskolesterolia raportoitu. Positiivisia HDL-vaikutuksia raportoitiin 2 tutkimuksessa ja 4:ssa raportoidussa vaikutuksia ei saatu ryhmien välille. Triglyseriditasot laskivat kahdessa, mutta kolmessa tutkimuksessa ei saatu ryhmien väliin eroa. LDL-tasot laskivat 1 tutkimuksessa merkitsevästi ryhmien välillä ja 2 tutkimuksessa ei saatu eroa ryhmien välille. Nämä edellä mainitut tutkimukset olivat elintapainterventioita 13, 2 didaktisia, yhteistyötä korostavia 3, omia dm-taitoja korostavia 1.

Interventioilla, joissa on säännöllinen seuranta, saavutetaan parempi tulos kuin yksittäisellä tai lyhytaikaisella opettamisella. Interventiolla, joissa potilas otetaan hoitoon aktiivisesti mukaan ja tehdään yhteistyössä näyttää olevan jonkin verran parempi teho glykeemiseen kontrolliin, painonpudotukseen ja lipidiprofiiliin kun didaktisilla menetelmillä (katederiluennoilla).

Elintapainterventioissa ryhmähoito näyttää olevan tehokkaampaa kuin yksilöhoito ja yhtä tehokasta kuin tiedon lisäämiseen perustuva ja omahoitoa korostava hoito.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkijat päättelivät, että lyhyellä tähtäimellä omahoito on vaikuttavaa, mutta lisätietoa tarvitaan pitkäaikaisvaikutuksista glykeemiseen kontrolliin, elämänlaatuun ja kardiovaskulaaririskitekijöihin. Tutkimuksia kuvasti heterogeeninen tapa ilmoittaa potilasjoukko ja mm. valikoitumis-, osallistumis-, hoidon toteuttamis- ja löytymisharha olivat tavallisimmat validiteettia heikentävät asiat.

Kahdessa muussa, myöhemmin julkaistussa yksittäisessä satunnaistetussa tutkimuksessa «Toobert DJ, Glasgow RE, Strycker LA ym. Biologic and quality-of-life outcomes from the Mediterranean Lifestyle Program: a randomized clinical trial. Diabetes Care 2003;26:2288-93 »2, «Trento M, Passera P, Bajardi M ym. Lifestyle intervention by group care prevents deterioration of Type II diabetes: a 4-year randomized controlled clinical trial. Diabetologia 2002;45:1231-9 »3 tulokset lipidien osalta olivat yhtä heterogeeniset. Ensimmäisessä, Välimeren dieettiin ja tehostettuun omahoitoon perustuvassa tutkimuksessa saatiin tilastollisesti merkityksettömät erot kokonaiskolesterolin, HDL:n, LDL:n ja triglyseridien suhteen (n = 276, postmenopausaalisia T2DM-naisia, seuranta 6 kuukautta). Toisessa ryhmähoitoon perustuvassa interventiossa (n = 112, seuranta 4 vuotta) nettoerot kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin suhteen olivat interventioryhmän eduksi 4 vuoden kohdalla -0.2 mmol/l ja +0.1 mmol/l.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Norris SL, Engelgau MM, Narayan KM. Effectiveness of self-management training in type 2 diabetes: a systematic review of randomized controlled trials. Diabetes Care 2001;24:561-87 «PMID: 11289485»PubMed
 2. Toobert DJ, Glasgow RE, Strycker LA ym. Biologic and quality-of-life outcomes from the Mediterranean Lifestyle Program: a randomized clinical trial. Diabetes Care 2003;26:2288-93 «PMID: 12882850»PubMed
 3. Trento M, Passera P, Bajardi M ym. Lifestyle intervention by group care prevents deterioration of Type II diabetes: a 4-year randomized controlled clinical trial. Diabetologia 2002;45:1231-9 «PMID: 12242455»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko