Tulosta

Insuliinipumppuhoito ja diabeettisen ketoasidoosin vaara aikuisilla

Näytönastekatsaukset
7.2.2018
Päivi Rautiainen

Näytön aste: A

Insuliinipumppuhoito ei suurenna diabeettisen ketoasidoosin vaaraa aikuisilla.

Tutkijat keräsivät Pubmedin ja Medlinen avulla 2 483 tutkimusta, joista 61 täytti seuraavat kriteerit: tyypin 1 diabetes potilaita, joilla pumppuhoito käytössä vähintään 4 viikkoa ja vertailu pistoshoitoon «Weissberg-Benchell J, Antisdel-Lomaglio J, Seshadri R. Insulin pump therapy: a meta-analysis. Diabetes Care 2003;26:1079-87 »1. Analysoitavien tutkimusten määrä oli 52, kun osavuorokautisen pumpun käyttäjät suljettiin pois. Pumppuhoidon haittavaikutuksia analysoitaessa ei voitu käyttää meta-analyysiä. Mukaan otettiin myös muita tutkimuksia. 52 tutkimukseen osallistui 1 547 potilasta vuosina 1979–2001. Keskimääräinen pumpun käyttöaika oli 53 ± 55 viikkoa (4–234 viikkoa). 12 tutkimuksista oli tehty lapsilla ja 33 aikuisilla, ja 7 tutkimusta sisälsi sekä aikuisia että lapsia. Ikä vaihteli välillä 2,3–49,8 vuotta. Keskimääräinen sairastamisaika oli 11,9 ± 5,2 vuotta.

Glukoositasapaino (HbA1c ja B-glukoosi) parani; selkein hyöty oli nähtävissä niillä, jotka käyttivät pumppuhoitoa vähintään 1 vuoden. Eri ikäryhmien välillä ei glukoositasapainon paranemisen suhteen ollut eroja. Ketoasidoosifrekvenssi oli lisääntynyt ennen vuotta 1993 julkaistuissa tutkimuksissa pistoshoitoon verrattuna, mutta ei enää sen jälkeen. Tutkijat arvelevat tähän vaikuttaneen insuliinien ja katetrien kehittymisen ja ennen kaikkea kokemuksen karttumisen pumppuhoidosta ja sen kautta potilasohjauksen paranemisen.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Uudempaan systemaattiseen katsaukseen «Cummins E, Royle P, Snaith A ym. Clinical effectiveness and cost-effectiveness of continuous subcutaneous insulin infusion for diabetes: systematic review and economic evaluation. Health Technol Asses»2 sisältyi 15 vuosina 2002–2007 ilmestynyttä tutkimusta, joissa oli seurattu ketoasidoosin yleisyyttä ennen pumppuhoitoa ja sen aloituksen jälkeen. Tutkimuksista 3 oli tehty pikkulapsilla, 7 lapsilla tai nuorilla ja 5 aikuisilla tai vaihtelevan ikäisillä.

Kaikista mukaan otetuista 15 tutkimuksesta (joista suurin osa oli lapsilla tai nuorilla tehtyjä) 3 tutkimuksessa ketoasidoosien määrä väheni ja 3 tutkimuksessa lisääntyi, joskaan ei merkitsevästi. 5 tutkimuksessa, jossa oli mukana myös aikuisia diabeetikoita, ketoasidoosia raportoitiin ilmenevän vähemmän pumppuhoidossa olevilla aikuisilla.

Katsauksen yhteenvetona oli, että missään tutkimuksessa ei todettu pumppuhoitoisilla merkitsevää ketoasidoosien lisääntymistä monipistoshoitoon verrattuna.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Amerikkalaistutkimuksessa «Weinstock RS, Xing D, Maahs DM ym. Severe hypoglycemia and diabetic ketoacidosis in adults with type 1 diabetes: results from the T1D Exchange clinic registry. J Clin Endocrinol Metab 2013;98:3411-9 »3 kerättiin tietoa insuliinipumppuhoidosta käytännössä. Tiedot kerättiin T1D Exchange clinic -rekisteriin kuuluvien 7 012 tyypin 1 diabeetikoiden hoidosta. Potilaat olivat 44 eri endokrinologisen yksikön hoidossa olevia 26–93-vuotiaita tyypin 1 diabeetikoita, joilla oli ollut diabetes vähintään 2 vuoden ajan. Insuliinipumppuhoito oli käytössä 4 153 diabeetikolla (61,1 %): 3687 (54,2 %) pumppu oli ollut vähintään vuoden ja 446:lla (6,8 %) alle 1 vuoden ajan. Viimeisen 12 kuukauden aikana diabeettinen ketoasidoosi oli todettu 4,8 %:lla diabeetikoista.

Ketoasidoosin esiintymisessä ei ollut eroa pumppuhoitoisten (4,3 %) ja monipistoshoitoisten (5,3 %) välillä. Ketoasidoosin riski lisääntyi suhteessa HbA1c-tasoon.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
  • Kommentti: Tutkimus on rekisteritutkimus, mutta kuvaa käytännön elämän tilannetta.

Kirjallisuutta

  1. Weissberg-Benchell J, Antisdel-Lomaglio J, Seshadri R. Insulin pump therapy: a meta-analysis. Diabetes Care 2003;26:1079-87 «PMID: 12663577»PubMed
  2. Cummins E, Royle P, Snaith A ym. Clinical effectiveness and cost-effectiveness of continuous subcutaneous insulin infusion for diabetes: systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess 2010;14:iii-iv, xi-xvi, 1-181 «PMID: 20223123»PubMed
  3. Weinstock RS, Xing D, Maahs DM ym. Severe hypoglycemia and diabetic ketoacidosis in adults with type 1 diabetes: results from the T1D Exchange clinic registry. J Clin Endocrinol Metab 2013;98:3411-9 «PMID: 23760624»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Insuliininpuutosdiabetes
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko