Tulosta

Insuliinipumppuhoito ja diabeettisen ketoasidoosin vaara

Näytönastekatsaukset
21.8.2013
Sirkku Tulokas

Näytön aste: B

Insuliinipumppuhoito ei lisää diabeettisen ketoasidoosin vaaraa aikuisilla.

Tutkijat keräsivät Pubmedin ja Medlinen avulla 2 483 tutkimusta, joista 61 täytti seuraavat kriteerit: tyypin 1 diabetes, pumppuhoito vähintään 4 viikkoa ja vertailu pistoshoitoon «Weissberg-Benchell J, Antisdel-Lomaglio J, Seshadri R. Insulin pump therapy: a meta-analysis. Diabetes Care 2003;26:1079-87 »1. Analysoitavien tutkimusten määrä oli 52, kun osavuorokautisen pumpun käyttäjät suljettiin pois. Pumppuhoidon haittavaikutuksia analysoitaessa ei voitu käyttää meta-analyysiä. Mukaan otettiin myös muita tutkimuksia. 52 tutkimukseen osallistui 1 547 potilasta vuosina 1979–2001. Keskimääräinen pumpun käyttöaika oli 53 ± 55 viikkoa (4–234 viikkoa). 12 tutkimuksista oli tehty lapsilla ja 33 aikuisilla, ja 7 tutkimusta sisälsi sekä aikuisia että lapsia. Ikä vaihteli välillä 2,3–49,8 vuotta. Keskimääräinen sairastamisaika oli 11,9 ± 5,2 vuotta.

Glukoositasapaino (HbA1c ja B-glukoosi) parani; selkein hyöty oli nähtävissä niillä, jotka käyttivät pumppuhoitoa vähintään vuoden. Eri ikäryhmien välillä ei glukoositasapainon paranemisen suhteen ollut eroja. Ketoasidoosifrekvenssi oli lisääntynyt ennen vuotta 1993 julkaistuissa tutkimuksissa pistoshoitoon verrattuna, mutta ei enää sen jälkeen. Tutkijat arvelevat tähän vaikuttaneen insuliinien ja katetrien kehittymisen ja ennen kaikkea kokemuksen karttumisen pumppuhoidosta ja sen kautta potilasohjauksen paranemisen.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Uudempaan systemaattiseen katsaukseen sisältyi 15 yllämainitun yhteenvedon jälkeen (2002–2007) ilmestynyttä tutkimusta, joissa oli seurattu ketoasidoosin yleisyyttä ennen pumppuhoitoa ja sen aloituksen jälkeen «Cummins E, Royle P, Snaith A ym. Clinical effectiveness and cost-effectiveness of continuous subcutaneous insulin infusion for diabetes: systematic review and economic evaluation. Health Technol Asses»2. Tutkimuksista 3 oli tehty pikkulapsilla, 7 lapsilla tai nuorilla ja 5 aikuisilla tai vaihtelevan ikäisillä.

Kolmessa tutkimuksessa ketoasidoosien määrä väheni ja kolmessa lisääntyi (yhdessä ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä ja kahdessa merkitsevyyttä ei ilmoitettu).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Ruotsalaistutkimuksessa arvioitiin ketoasidoosien esiintyvyyttä lapsilla lastendiabetologeille lähetetyn kyselylomakkeen avulla vuosina 1999 ja 2000 «Hanas R, Lindgren F, Lindblad B. A 2-yr national population study of pediatric ketoacidosis in Sweden: predisposing conditions and insulin pump use. Pediatr Diabetes 2009;10:33-7 »3. 292 ketoasidoosia oli ilmoitettu 265 lapsella tai nuorella. Kun vastasairastuneet diabeetikot jätettiin pois, analysoitiin 115 lapsella tai nuorella (ikä 1,5–19,9 vuotta) esiintyneet 142 ketoasidoosivaihetta.

Kun vuonna 2000 ketoasidoosin esiintyvyys oli 1,7/100 potilasvuotta pistoshoitoa käyttävillä, niin se oli kaksinkertainen 3,6/100 potilasvuotta pumppuhoitoa käyttävillä. Ketoasidoosiin sairastuneiden HbA1c-taso oli selvästi korkeampi kuin ruotsalaisilla diabeetikoilla keskimäärin (10,1 ± 2,0).

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Diabetes 1

Kirjallisuutta

  1. Weissberg-Benchell J, Antisdel-Lomaglio J, Seshadri R. Insulin pump therapy: a meta-analysis. Diabetes Care 2003;26:1079-87 «PMID: 12663577»PubMed
  2. Cummins E, Royle P, Snaith A ym. Clinical effectiveness and cost-effectiveness of continuous subcutaneous insulin infusion for diabetes: systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess 2010;14:iii-iv, xi-xvi, 1-181 «PMID: 20223123»PubMed
  3. Hanas R, Lindgren F, Lindblad B. A 2-yr national population study of pediatric ketoacidosis in Sweden: predisposing conditions and insulin pump use. Pediatr Diabetes 2009;10:33-7 «PMID: 18761647»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Diabetes
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko