Tulosta

Pitkävaikutteiset insuliinianalogit tyypin 2 diabeteksen hoidossa

Näytönastekatsaukset
25.6.2013
Juha Saltevo

Näytön aste: B

Pitkävaikutteiset insuliinianalogit (glargiini ja detemir) ovat yhtä hyviä tyypin 2 diabeteksen glukoositasapainon parantamisessa HbA1c:llä mitattuna verrattuna NPH-insuliiniin.

Tässä meta-analyysissä «Rosenstock J, Dailey G, Massi-Benedetti M ym. Reduced hypoglycemia risk with insulin glargine: a meta-analysis comparing insulin glargine with human NPH insulin in type 2 diabetes. Diabetes Care 2005;»1 oli mukana 4 satunnaistettua, avointa tutkimusta, jossa vertailtiin perusinsuliinina glargiinia vs NPH-iltainsuliinia. Yhdessäkään tutkimuksessa ei ryhmien välille saatu eroa HbA1c-laskussa tyypin 2 diabeetikoilla. NPH-ryhmissä oli yhteensä 1 162 ja glargiiniryhmässä 1 142 potilasta. HbA1c-tavoitteen < 7,0 % saavutti 32,1 % NPH- ja 30,8 % glargiiniryhmäläisistä. Tutkimusten kesto 24–28 viikkoa. Miehiä 56 % ja naisia 44 %. Keskimäärin BMI noin 30 kg/m2 ja diabeteksen kesto 10 vuotta. HbA1c:n lähtötaso 8,8 %, oraalinen lääkitys mukana.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Lanmet-tutkimuksessa «Yki-Järvinen H, Kauppinen-Mäkelin R, Tiikkainen M ym. Insulin glargine or NPH combined with metformin in type 2 diabetes: the LANMET study. Diabetologia 2006;49:442-51 »2 oli huonossa tasapainossa (HbA1c 9,5 %) pelkästään oraalisilla lääkkeillä (metformiini + sulfonyyliurea) olleita suomalaisia tyypin 2 diabetes-potilaita, joiden BMI oli 31,5 kg/m2. Heistä 61 satunnaistettiin avoimeen glargiini + metformiini- ja 49 NPH + metformiinihoitoon. Insuliini annettiin molemmissa ryhmissä yhtenä iltapistoksena. Tutkimuksen kesto oli 36 viikkoa.

HbA1c-tasoissa ei ollut mitään eroa tutkimuksen lopussa (HbA1c 7,14 % glargiini vs 7,16 % NPH-ryhmässä, NS). Myös aamuglukoosit olivat tutkimusviikoilla 25–36 tilastollisesti yhteneviä, 5,7 vs 6,2 mmol/l, NS.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tässä detemir-insuliinin treat-to-target-tutkimuksessa «Hermansen K, Davies M, Derezinski T ym. A 26-week, randomized, parallel, treat-to-target trial comparing insulin detemir with NPH insulin as add-on therapy to oral glucose-lowering drugs in insulin-na»3 satunnaistettiin 476 huonossa tasapainossa oraalisilla lääkkeillä olevaa tyypin 2 diabeetikkoa saamaan joko detemir- tai NPH-insuliinia 2 kertaa päivässä pääsääntöisesti oraalisten lääkkeiden lisäksi. Noin 25 % oli pelkällä insuliinilla. HcA1c-lähtötaso oli 8,5 % ja se aleni molemmissa ryhmissä 1,8 vs 1,9 %, ei tilastollista eroa. Molemmissa ryhmissä 70 % saavutti tavoitetason HbA1c < 7,0 %. Painon nousu oli vähäisempi detemir-ryhmässä 1,2 kg verrattuna NPH-ryhmään 2,8 kg (p < 0,001).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tässä 26 viikkoa kestäneessä avoimessa tutkimuksessa «Haak T, Tiengo A, Draeger E ym. Lower within-subject variability of fasting blood glucose and reduced weight gain with insulin detemir compared to NPH insulin in patients with type 2 diabetes. Diabete»4 satunnaistettiin 505 tyypin 2 diabeetikkoa (keski-ikä 60 vuotta, BMI 30,4 kg/m2, lähtö-HbA1c 7,9 %) 2:1 saamaan joko detemir-insuliinia tai NPH:ta 2:1. Edeltävänä hoitona oli ollut basaali-bolus NPH + aspart-insuliini.

Tutkimuksen lopussa ei glukoositasapainossa ollut eroa, HbA1c 7,6 % vs 7,5 %, NS, mutta glukoosipitoisuuksien vaihtelu oli vähäisempää detemir-ryhmässä, samoin painonnousu (1,0 vs 1,8 kg, p = 0,017).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Fimean hoidollisessa- ja taloudellisessa arviossa «Oravilahti T, Kastarinen H, Enlund H, Jyrkkä J, Kiviniemi V, Kokki E. Glargin- ja detemirinsuliinin hoidollinen ja taloudellinen arvo tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen hoidossa NPH-insuliiniin verrattu»5 ei saatu tyypin 2 diabeteksessa eroja pitkävaikutteisten insuliinianlogien ja NPH-insuliin välillä. Elämänlaadussa ei havaittu eroja tyypin 2 diabetespotilailla.

Kommentit

Uudet pitkävaikutteiset insuliinianalogit eivät paranna glukoositasapainoa tyypin 2 diabeetikoilla verrattuna NPH-insuliiniin. Detemir-insuliinin etuna on vähäisempi painonnousu. Hypoglykemiat näissä tutkimuksissa on käsitelty erillisessä näytönastekatsauksessa «Uusilla pitkävaikutteisilla insuliinianalogeilla (glargiini ja detemir) on 2 tyypin diabeetikoilla vähän vähemmän hypoglykemioita NPH-insuliiniin verrattuna.»B.

Kirjallisuutta

 1. Rosenstock J, Dailey G, Massi-Benedetti M ym. Reduced hypoglycemia risk with insulin glargine: a meta-analysis comparing insulin glargine with human NPH insulin in type 2 diabetes. Diabetes Care 2005;28:950-5 «PMID: 15793205»PubMed
 2. Yki-Järvinen H, Kauppinen-Mäkelin R, Tiikkainen M ym. Insulin glargine or NPH combined with metformin in type 2 diabetes: the LANMET study. Diabetologia 2006;49:442-51 «PMID: 16456680»PubMed
 3. Hermansen K, Davies M, Derezinski T ym. A 26-week, randomized, parallel, treat-to-target trial comparing insulin detemir with NPH insulin as add-on therapy to oral glucose-lowering drugs in insulin-naive people with type 2 diabetes. Diabetes Care 2006;29:1269-74 «PMID: 16732007»PubMed
 4. Haak T, Tiengo A, Draeger E ym. Lower within-subject variability of fasting blood glucose and reduced weight gain with insulin detemir compared to NPH insulin in patients with type 2 diabetes. Diabetes Obes Metab 2005;7:56-64 «PMID: 15642076»PubMed
 5. Oravilahti T, Kastarinen H, Enlund H, Jyrkkä J, Kiviniemi V, Kokki E. Glargin- ja detemirinsuliinin hoidollinen ja taloudellinen arvo tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen hoidossa NPH-insuliiniin verrattuna. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Fimea kehittää, arvioi ja informoi-julkaisusarja 2/2013. ISBN 978-952-5624-29-8(pdf)
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko