Tulosta

Akarboosi tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä

Näytönastekatsaukset
15.9.2009
Markku Laakso

Näytön aste: B

Akarboosi todennäköisesti ehkäisee annoksella 300 mg/vrk tyypin 2 diabetesta henkilöillä, joilla on heikentynyt glukoosinsieto ja hieman koholla oleva paastoglukoosi.

Akarboosi on α-glukosidaasin estäjä. Lääkkeen vaikutuksesta hiilihydraattien imeytyminen ja hajoaminen suolistossa hidastuu, johtaen aterianjälkeisen glukoosin laskuun.

Study TO Prevent Non-insulin-dependent diabetes mellitus (STOP-NIDDM) oli kaksoissokko, lumekontrolloitu satunnaistettu kliininen lääketutkimus «Chiasson JL, Josse RG, Gomis R ym. Acarbose for prevention of type 2 diabetes mellitus: the STOP-NIDDM randomised trial. Lancet 2002;359:2072-7 »1, joka tehtiin Kanadassa, Saksassa, Itävallassa, Norjassa, Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa, Israelissa ja Espanjassa. Tutkimukseen hyväksyttiin henkilöt, joilla oli IGT WHO:n kriteerien mukaan, jos he olivat iältään 40 – 70-vuotiaita ja jos heidän painoindeksinsä oli 25 – 40 kg/m2. Tutkimuksen kriteerit täyttävät henkilöt satunnaistettiin joko lumeryhmään (n = 714) tai akarboosiryhmään (annos 100 mg akarboosia kolme kertaa päivässä, n = 715). Aloitusannos oli 50 mg/vrk, jotta haitalliset gastrointestinaaliset haittavaikutukset olisi vältetty. Sen jälkeen annos lisättiin vähitellen maksimiannokseen. Tutkimuksen kesto oli kaikkien tutkittavien kohdalta vähintään 3 vuotta, ja keskimääräinen seuranta-aika oli 3.3 vuotta. Akarboosiryhmän tutkittavista 31 % ja lumeryhmän tutkittavista 19 % lopetti hoidon haittavaikutusten vuoksi. Keskimääräinen paino laski 87.6 kg:sta 87.1 kg:aan henkilöillä, jotka saivat akarboosihoitoa ja paino nousi 87.0 kg:sta 87.3 kg:aan henkilöillä, jotka kuuluivat lumeryhmään. Akarboosihoito vähensi diabetekseen sairastumista 25 %:lla (95 % luottamusväli 10 – 37 %) kontrolliryhmään verrattuna. Tämän lisäksi akarboosi lisäsi niiden henkilöiden lukumäärää, joiden glukoositoleranssi muuttui normaaliksi (p < 0.0001). Akarboosin vaikutus oli riippumaton iästä, sukupuolesta ja painoindeksistä. Diabeteksen kumulatiivinen ilmaantuvuus oli akarboosiryhmässä 32.4 % ja lumeryhmässä 41.5 %. Diabeteksen ilmaantuvuus oli 101 tapausta /1 000 henkilövuotta akarboosiryhmässä ja 121 tapausta /1 000 henkilövuotta lumeryhmässä. Näin ollen ero sairastumisriskissä ryhmien välillä oli 3.3 vuoden seurannan aikana 9.1 %. Tutkimuksen jälkeisenä 3 kuukauden ”washout”-jakson aikana 15 % tutkittavista akarboosiryhmässä ja 10 % lumeryhmässä sairastui diabetekseen. Näin ollen akarboosihoidon hyöty väheni lääkityksen lopettamisen jälkeen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Näyttö siitä, että suuressa riskissä olevat henkilöt (heikentynyt glukoosinsieto ja hieman koholla oleva paastoglukoosi) hyötyvät akarboosista (300 mg/vrk), perustuu yhteen korkealaatuiseen tutkimukseen.

Kirjallisuutta

  1. Chiasson JL, Josse RG, Gomis R ym. Acarbose for prevention of type 2 diabetes mellitus: the STOP-NIDDM randomised trial. Lancet 2002;359:2072-7 «PMID: 12086760»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko