Tulosta

Metformiini tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä

Näytönastekatsaukset
14.5.2013
Markku Laakso

Näytön aste: A

Metformiini annoksella 0,5–1,7 g/vrk ehkäisee tyypin 2 diabetesta henkilöillä, joilla on heikentynyt glukoosinsieto ja hieman koholla oleva paastoglukoosi.

Amerikkalainen diabeteksen ehkäisytutkimus (Diabetes Prevention Program, DPP) «Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE ym. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med 2002;346:393-403 »1 satunnaisti 3 234 ei-diabeettista henkilöä (68 % naisia, 45 % vähemmistöryhmistä), joilla oli hieman koholla oleva paastoglukoosi ja heikentynyt glukoosinsieto, kolmeen ryhmään: kontrolliryhmään, metformiiniryhmään (850 mg kahdesti päivässä) ja elintaparyhmään. DPP sisälsi myös neljännen ryhmän, troglitatsoniryhmän, joka lopetettiin vuonna1998 lääkkeen maksatoksisuuden vuoksi. Osallistujien keski-ikä oli 51 vuotta, ja keskimääräinen painoindeksi oli 34,0 kg/m2. Elintapainterventioryhmän tavoitteena oli saavuttaa vähintään 7 %:n painonlasku matalakalorisella ruokavaliolla ja vähintään 150 minuutin liikunnalla (esimerkiksi reipas kävely) viikossa. Tutkimuksen primaarinen päätetapahtuma oli diabetes, joka diagnostisoitiin vuosittain tehtävän glukoosirasituskokeen perusteella (the American Diabetes Association (ADA) -kriteerit vuodelta 1997). Seurannan pituus oli keskimäärin 2,8 vuotta.

Metformiini aloitettiin annoksella 850 mg/vrk. Kuukauden hoidon jälkeen annosta nostettiin 850 mg:aan kaksi kertaa päivässä. Niiden potilaiden osuus, jotka käyttivät metformiinia vähintään 80 % määrätystä annoksesta, oli kontrolliryhmässä 77 % ja metformiiniryhmässä 72 % (p < 0,001). Kaiken kaikkiaan 84 %:lla metformiinin käyttäjästä annos oli 850 mg kahdesti päivässä.

Paino laski metformiiniryhmässä 2,1 kg ja elämäntapainterventioryhmässä 5,6 kg verrattuna 0,1 kg:aan kontrolliryhmässä (p < 0,001). Diabeteksen ilmaantuvuus oli 31 % matalampi (95 % luottamusväli 17–43 %) metformiiniryhmässä kontrolliryhmään verrattuna. Metformiinin vaikutus oli vähäisempi henkilöillä, joiden painoindeksi oli matala tai niillä, joiden glukoosin paastoarvo oli matala. Elämäntapainterventio oli tehokkaampi kuin metformiinihoito vanhemmilla henkilöillä (<= 60 vuotta). Metformiini ja elämäntapainterventio olivat yhtä tehokkaita palauttamaan normaalin paastoglukoosin, mutta elämäntapamuutos oli tehokkaampi korjaamaan 2 tunnin glukoosiarvoa. Gastrointestinaaliset haittavaikutukset olivat tavallisempia metformiiniryhmässä. Seurantatutkimuksessa intervention jälkeen metformiinia saavat henkilöt testattiin 1–2 viikkoa sen jälkeen, kun lääkkeen käyttö oli lopetettu. Metformiinin preventiivinen vaikutus laski 31 %:sta 25 %:iin.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Intialaiseen diabeteksen ehkäisytutkimukseen «Ramachandran A, Snehalatha C, Mary S ym. The Indian Diabetes Prevention Programme shows that lifestyle modification and metformin prevent type 2 diabetes in Asian Indian subjects with impaired glucose»2 osallistui 531 henkilöä (421 miestä, 110 naista), jotka olivat iältään 35–55-vuotiaita, ja joilla oli heikentynyt glukoosinsieto (keski-ikä 46 vuotta, keskimääräinen painoindeksi oli 25,8 kg/m2). Osallistujat satunnaistettiin neljään ryhmään: 1) kontrolliryhmä, 2) elämäntapainterventioryhmä, 3) metformiiniryhmä (250 mg kaksi kertaa päivässä) ja 4) elämäntapa + metformiiniryhmä. Primaarinen päätetapahtuma oli tyypin 2 diabetes WHO:n kriteerien mukaan. Diabetesdiagnoosi varmennettiin 6 kuukauden välein. Seurannan pituuden mediaani oli 30 kuukautta.

Kolmen vuoden kumulatiivinen diabeteksen ilmaantuvuus oli 40,5 ja 39,5 % ryhmissä 3–4. Verrattuna kontrolliryhmään diabeteksen vaara väheni 26,4 % (95 % luottamusväli 19,1–35,1, p = 0,029) metformiinilla ja 28,2 % (95 % luottamusväli 20,3–37,0, p = 0,022) elintapamuutoksilla ja metformiinilla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Näyttö siitä, että suuressa riskissä olevat henkilöt (heikentynyt glukoosinsieto ja hieman koholla oleva paastoglukoosi) hyötyvät metformiinista (0,5–1,7 g/vrk), on hyvä perustuen kahteen korkealaatuiseen tutkimukseen.

Kirjallisuutta

  1. Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE ym. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med 2002;346:393-403 «PMID: 11832527»PubMed
  2. Ramachandran A, Snehalatha C, Mary S ym. The Indian Diabetes Prevention Programme shows that lifestyle modification and metformin prevent type 2 diabetes in Asian Indian subjects with impaired glucose tolerance (IDPP-1). Diabetologia 2006;49:289-97 «PMID: 16391903»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko