Tulosta

Kohtauksettoman potilaan lääkityksen lopettamisajankohdan (varhainen - myöhäinen) vaikutus kohtausten uusiutumisriskiin

Näytönastekatsaukset
21.5.2013
Päivi Vieira ja Elina Liukkonen

Näytön aste: B

Vähintään kahden vuoden lääkehoidolla aikaan saatu kohtauksettomuus vähentää lapsilla kohtausten uusiutumisriskiä lääkehoidon lopettamisen jälkeen.

Cochrane-katsauksessa «Sirven JI, Sperling M, Wingerchuk DM. Early versus late antiepileptic drug withdrawal for people with epilepsy in remission. Cochrane Database Syst Rev 2001;(3):CD001902 »1 verrattiin kohtausten uusiutumisriskiä aikuisilla ja lapsilla, kun lääkityksen purku oli tehty alle tai yli 2 vuoden kohtauksettomuuden jälkeen. Tutkimusta varten käytiin läpi sähköiset tietokannat ja etsittiin artikkeleita relevanteista aikakauslehdistä vuosilta 1996–2003. Katsaukseen hyväksyttiin satunnaistetut tutkimukset, joissa selvitettiin varhaisen ja myöhäisen lääkepurun vaikutusta kohtausten uusiutumisriskiin. Viimeisin Medline-tarkistus on tehty maaliskuussa 2003. Kaksi tutkijaa kävi itsenäisesti läpi tiedot ja arvioi tutkimusten laadun. Epilepsian alkamisikää tai epilepsiatyyppiä ei rajattu, mutta kuumekouristukset, infantiilispasmit ja progredioivat neurologiset sairaudet suljettiin pois.

Tulosten ilmoittamisessa käytettiin uusiutumisten osuutta ja riskieroa. Tulosten vertailussa käytettiin tuloksista laskettua relatiivista riskiä. Tutkimukset, joista analyysejä varten tarvittavia lukuja ei ollut saatavissa, hylättiin.

Kriteerit täyttäviä tutkimuksia löytyi viisi, joissa oli yhteensä mukana 924 lasta. Aikuisia koskevia kriteerit täyttäviä tutkimuksia ei löytynyt. Varhainen lopetus oli määritelty neljässä tutkimuksessa alle kahden vuoden kohtauksettomuudella ja yhdessä tutkimuksessa kuuden kuukauden kohtauksettomuudella, jolloin myöhäinen lopetus tapahtui yhden kohtauksettoman vuoden jälkeen. 40 lasta lukuun ottamatta kaikilla lapsilla oli ollut vähintään kaksi epileptistä kohtausta. Neljässä tutkimuksessa satunnaistaminen tapahtui lääkehoidon aloittamisen jälkeen ja yhdessä sitä ennen. Kolmessa tutkimuksessa seuranta-aika oli kaksi vuotta ja kahdessa viisi vuotta. Lääkityksen lopetus tapahtui 1–12 kuukauden aikana.

Varhain lääkityksen lopettaneiden ryhmässä epilepsiakohtaus uusiutui 137/300 lapsella ja myöhään lopettaneiden ryhmässä 214/624 lapsella kahteen vuoteen mennessä, riskiero 11 % (95 % luottamusväli 5 – 18 %), NNT 9 (95 % luottamusväli 6–22). Artikkelissa ilmoitettu yhteenlaskettu (pooled) riskiero varhaiselle lääkityksen lopetukselle oli 10 % (95 % luottamusväli 0–20 %)

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Epilepsiat ja kuumekouristukset (lapset) 1

Kommentit

Yhdessä tutkimuksessa myöhäiseksi lopetukseksi laskettiin yli yksi vuosi, kun se muiden tutkimuksien kriteereiden mukaan olisi joutunut varhainen lopetus - ryhmään. Riskiero ja NNT-luvut on laskettu ilmoitetuista luvuista, koska NNT-lukua ei ollut ilmoitettu. Artikkelissa ilmoitetaan vain pooled RD.

Kirjallisuutta

  1. Sirven JI, Sperling M, Wingerchuk DM. Early versus late antiepileptic drug withdrawal for people with epilepsy in remission. Cochrane Database Syst Rev 2001;(3):CD001902 «PMID: 11687000»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko