Tulosta

Glukokortikoidit nivelrikkopotilailla

Näytönastekatsaukset
9.1.2007
Katriina Vuolteenaho ja Eeva Moilanen

Näytön aste: B

Intra-artikulaarinen glukokortikoidihoito näyttää lievittävän kipua tehokkaammin kuin lumelääke ja vaikutus kestää 2 – 3 viikkoa.

Julkaisuvuodet -2003 kattavaan Cochrane-katsauksen meta-analyysiin «Bellamy N, Campbell J, Robinson V, Gee T, Bourne R, Wells G. Intraarticular corticosteroid for treatment of osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev 2006;(2):CD005328»1 «»1 otettiin mukaan 26 glukokortikoidihoidon tehoa nivelrikon hoidossa koskevaa satunnaistettua, sokkoutettua ja kontrolloitua kliinistä tutkimusta. Lähteenä MEDLINE, PREMEDLINE, EMBASE, Cochrane central register of controlled trials, current contents ja käsihaut alan kirjallisuudesta. Tutkittavia oli yhteensä 1721. Tutkimusten seuranta-aika vaihteli 2 – 104 viikon välillä, keskimääräinen kesto oli 20 viikkoa. Tutkimuksissa glukokortikoidin tehoa verrattiin lumelääkkeeseen, hyaluronaattivalmisteeseen, polvinivelhuuhteluun tai toiseen glukokortikoidiin.

Viikon kuluttua injektion antamisesta intra-artikulaarinen (ia) glukokortikoidi oli ia lumelääkettä tehokkaampi kivun lievittäjänä VAS janalla (0 – 100 mm) arvioiden, painotettu keskiarvojen ero (95 % luottamusväli) -17.79 mm (-25.02 – -10.55), p < 0.00001, n = 185, 4 tutkimusta. Intra-artikulaarinen glukokortikoidi oli tehokkaampi myös potilaan oman arvion mukaan; riskisuhde (95 % luottamusväli) 1.44 (1.13 – 1.82), p = 0.003, n = 158, 3 tutkimusta. NNT molemmille 3 – 4.

Kivun hoidossa ia glukokortikoideilla oli vielä merkittävää vaikutusta 2 – 3 viikkoa injektion antamisesta, mutta 4 – 24 viikon jälkeen ei tilastollisesti merkittävää tehoa enää pystytty näyttämään suhteessa lumelääkkeeseen.

Hyaluronaattivalmisteisiin verrattuna glukokortikoidit olivat yhtä tehokkaita 1 – 4 viikkoa injektion antamisesta, mutta hyaluronaatti-injektion kipua lievittävä vaikutus näytti kestävän pidempään.

Yhdessä tutkimuksessa «Raynauld JP, Buckland-Wright C, Ward R ym. Safety and efficacy of long-term intraarticular steroid injections in osteoarthritis of the knee: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Arthr»2 oli seurattu annetun hoidon vaikutusta nivelraon kapenemiseen röntgenologisesti kahden vuoden seuranta-aikana. Tutkimuksessa potilaat oli satunnaistettu saamaan triamsinoloni-injektio (40 mg, prednisoni ekvivalentti 50 mg, n = 34) kolmen kuukauden välein kahden vuoden ajan tai vastaavat lumelääkeinjektiot (n = 34). Hoitoryhmien välille ei tullut eroja.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: Intra-artikulaarinen glukokortikoidi lievittää kipua lyhytaikaisesti. Tutkimuksissa annettiin useimmiten 1 injektio tai 1 injektio viikossa kolmen viikon ajan. Suosituksia käytettävästä glukokortikoidivalmisteesta tai annettavien injektioiden määrästä ei meta-analyysin perusteella voida antaa.

Julkaisuvuodet 1966 – 2003 kattavaan meta-analyysiin «Arroll B, Goodyear-Smith F. Corticosteroid injections for osteoarthritis of the knee: meta-analysis. Br Med J 2004;328:869»3 otettiin mukaan 10 intra-artikulaaristen glukokortikoidien tehoa polven nivelrikkokivun hoidossa verrattuna lumeeseen koskevaa tutkimusta: kaikki satunnaistettuja ja sokkoutettuja kokeita. Lähteenä Cochrane controlled trials register, Medline, Embase ja manuaaliset haut. Tutkimuksissa potilaiden artroosi oli useimmiten lievää tai keskivaikeaa. Viiden tutkimuksen tulokset yhdistettiin kahteen viikkoon asti hoidon antamisesta (prednisoni ekvivalentit 25 – 80 mg). Lopputulosmuuttujana oli kipu VAS-janalla arvioiden (0 – 100). Meta-analyysissä laskettiin painotettu keskiarvojen ero hoitoryhmien välillä kahteen viikkoon saakka injektion antamisen jälkeen (95 % luottamusväli).

Glukokortikoidi (n = 145) vs lume (n = 138): kipu -16.47 (-22.92 – -10.03), p = 0.00001

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: Meta-analyysiin otetuissa tutkimuksissa on hoitoryhmässä käytetty vaihtelevasti pelkkää kortisoni-injektiota, polvinivelen huuhtelua + kortisoni-injektiota, polven nivelnesteen aspiraatiota + kortisoni-injektiota ja vastaavasti käytetyn lumeryhmän hoidon yhdenmukaisuus jää epäselväksi. Näyttö tukee erityisesti lyhyttä alle kahden viikon vaikutusta, mutta 2 tasokasta tutkimusta (Ravaud et al 1999 ja Smith et al 2003) tukee myös pidempikestoista (16 – 24 viikkoa) vaikutusta: NNT 4.4, kortisoniannos vastasi 50 mg prednisonia.

Kaksoissokkoutetussa kokeessa «Frias G, Caracuel MA, Escudero A ym. Assessment of the efficacy of joint lavage versus joint lavage plus corticoids in patients with osteoarthritis of the knee. Curr Med Res Opin 2004;20:861-7»4 299 oireista polvinivelrikkoa sairastavan potilaan (keski-ikä 67 ± 8 vuotta) polvea satunnaistettiin polvinivelen huuhtelu ja triamsinoloni-injektio- (40 mg, prednisoni ekvivalentti 50 mg) (n = 237) tai pelkkään polvinivelen huuhtelu (n = 62) -ryhmiin. Tutkimukseen otetuilla potilailla oli kivulias polven radiologisesti todennettu primaariartroosi (Kellgren luokat II ja III), mutta ei niveljäykistymää, polven tekoniveltä, infektoitunutta ihoa punktioalueella tai verenhyytymishäiriöitä. Potilaita seurattiin kuukauden ja 3 kuukauden jälkeen annetusta hoidosta. Hoidon tehoa mitattiin VAS-janalla arvioiden asteikolla 0 – 10 cm. Tulokset on tässä ilmoitettu keskiarvoina tutkimuksen alussa ja 1 kuukauden ja 3 kuukauden jälkeen polvinivelen huuhtelusta.

Kipu: polvinivelen huuhtelu ja triamsinoloni-injektio tutkimuksen alussa 7.1 (SD 0.2), 1 kk 2.8 (SD 0.2), 3 kk 3.8 (SD 0.2).

Kipu: polvinivelen huuhtelu tutkimuksen alussa 7.3 (SD 0.3), 1 kk 3.0 (SD 0.3), 3 kk 3.5 (SD 0.3)

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: Ryhmien välille ei tullut tilastollisesti tai kliinisesti merkittävää eroa.

Kirjallisuutta

 1. Bellamy N, Campbell J, Robinson V, Gee T, Bourne R, Wells G. Intraarticular corticosteroid for treatment of osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev 2006;(2):CD005328
 2. Raynauld JP, Buckland-Wright C, Ward R ym. Safety and efficacy of long-term intraarticular steroid injections in osteoarthritis of the knee: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Arthritis Rheum 2003;48:370-7
 3. Arroll B, Goodyear-Smith F. Corticosteroid injections for osteoarthritis of the knee: meta-analysis. Br Med J 2004;328:869
 4. Frias G, Caracuel MA, Escudero A ym. Assessment of the efficacy of joint lavage versus joint lavage plus corticoids in patients with osteoarthritis of the knee. Curr Med Res Opin 2004;20:861-7
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko