Tulosta

Paikallisesti käytettävät tulehduskipulääkkeet vs lumelääke ja nivelrikkopotilaan oma arvio hoidon tehosta (polvi)

Näytönastekatsaukset
15.12.2006
Katriina Vuolteenaho ja Eeva Moilanen

Näytön aste: B

Potilaiden kokemuksen mukaan paikallisesti käytettävä kipulääke näyttää olevan tehokkaampi kuin lumelääke.

Yhdysvalloissa vuosina tehdyssä kaksoissokkoutetussa kokeessa «Roth SH, Shainhouse JZ. Efficacy and safety of a topical diclofenac solution (pennsaid) in the treatment of primary osteoarthritis of the knee a randomized, double-blind, vehicle-controlled clinical t»1 326 oireista polvinivelrikkoa sairastavaa potilasta (ikä 40 – 85 vuotta) satunnaistettiin diklofenaakkiliuos (n = 164) tai lumelääke (n = 162) -ryhmiin. Tutkimukseen otetuilla potilailla oli kivulias polven radiologisesti todennettu primaarinivelrikko, mutta ei vasta-aiheita tutkittaville lääkeaineille, ihosairautta tai kortisonin käyttöä. Lääkeliuosta laitettiin polven seudulle 4 kertaa päivässä 12 viikon ajan. 70 % randomoiduista jatkoi tutkimuksen loppuun asti, keskeyttäneiden määrässä ja keskeyttämissyissä ei ollut tilastollisesti merkittävää eroa ryhmien välillä. Potilasta pyydettiin arvioimaan polven tilaa viimeisen 48 tunnin aikana asteikolla (0 – 4). Tulokset on tässä ilmoitettu absoluuttisena ja prosentuaalisena muutoksena 12 viikon hoidon jälkeen sekä ryhmien välisen eron p-arvona.

Potilaan oma arvio hoidon tehosta: paikallisesti käytettävä diklofenaakki -1.3 (SD 1.2), n = 161, lumelääke -0.9 (SD 1.2), n = 159, p = 0.005

Potilaan oma arvio hoidon tehosta: paikallisesti käytettävä diklofenaakki -42.2 %, lumelääke -30.4 %

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: Paikallisesti käytettävä diklofenaakki oli potilaiden oman arvion mukaan tilastollisesti merkittävästi tehokkaampi kuin lumelääke. Tosin lumelääkeryhmän hoitotulos on myös yllättävän hyvä.

Yhdysvalloissa tehdyssä kaksoissokkoutetussa kokeessa «Bookman AA, Williams KS, Shainhouse JZ. Effect of a topical diclofenac solution for relieving symptoms of primary osteoarthritis of the knee: a randomized controlled trial. CMAJ 2004;171:333-8»2 248 oireista polvinivelrikkoa sairastavaa potilasta satunnaistettiin diklofenaakkiliuos (n = 84), DMSO (n = 80) tai lumelääke (n = 84) -ryhmiin. Potilaiden keski-ikä eri ryhmissä oli yli 60 vuotta. Tutkimukseen otetuilla potilailla oli kivulias polven radiologisesti todennettu primaarinivelrikko, mutta ei vasta-aiheita tutkittaville lääkeaineille, ihosairautta tai kortisonin käyttöä. Lääkeliuosta laitettiin polven seudulle 4 kertaa päivässä 28 päivän ajan. 84 % randomoiduista jatkoi tutkimuksen loppuun asti. Hoidon tehoa mitattiin PGA (patient global assessment) pisteytyksellä asteikolla (0 – 4, 0 = erittäin hyvä) viikoittain. Tulokset on tässä ilmoitettu hoitoviikkojen 1, 2, 3 ja 4 summana (95 % luottamusväli), max 16) ja ryhmien välisenä p-arvona.

PGA: paikallisesti käytettävä diklofenaakki 6.7 (6.1, 7.4), n = 82, DMSO 7.8 (6.9, 8.6), n = 75, p = 0.039, lumelääke 7.8 (7.2, 8.5), n = 84, p = 0.025

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: Paikallisesti käytettävä diklofenaakki oli potilaiden oman arvion mukaan tilastollisesti merkittävästi tehokkaampi kuin DMSO- tai lumelääkeryhmässä. Tosin tuloksen kliininen merkittävyys jää epäselväksi.

Tšekissä tehdyssä kaksoissokkoutetussa kokeessa «Trnavsky K, Fischer M, Vogtle-Junkert U, Schreyger F. Efficacy and safety of 5% ibuprofen cream treatment in knee osteoarthritis. Results of a randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Rhe»3 50 oireista polvinivelrikkoa sairastavaa potilasta satunnaistettiin ibuprofeenivoide (n = 25) tai lumelääkevoide (n = 25) -ryhmiin. Potilaiden ikä oli keskimäärin 67 vuotta. Tutkimukseen otetuilla potilailla oli kivulias (> 40 mm VAS) polven radiologisesti todennettu primaari nivelrikko (Kellgren–Lawrence luokat II – III), Lequesne-pisteet 5 – 13. Ibuprofeenivoide annosteltiin liuskalla sisältäen 200 mg ibuprofeenia. Liuska asetettiin kivuliaamman polven seudulle 2 kertaa päivässä 7 päivän ajan. Tulokset analysoitiin ITT. Potilailta pyydettiin omaa arviota hoidon tehokkuudesta 5-portaisella asteikolla. Vaikuttavuuden piste-estimaattina prosenttiosuus erittäin hyvän tai hyvän hoitotuloksen saavuttaneet 8 päivän hoidon jälkeen.

Hyvä tai erittäin hyvä hoitotulos: paikallisesti käytettävä ibuprofeeni 68.0 %, lumelääke 16.0 %

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: Erittäin hyvän tai hyvän hoitotuloksen saavutti suurempi osa paikallisesti käytettävää diklofenaakkia käyttäneistä nivelrikkopotilaista kuin lumelääkeryhmän potilaista 7 päivän hoidon jälkeen.

Kirjallisuutta

 1. Roth SH, Shainhouse JZ. Efficacy and safety of a topical diclofenac solution (pennsaid) in the treatment of primary osteoarthritis of the knee a randomized, double-blind, vehicle-controlled clinical trial. Arch Intern Med 2004;164:2017-23
 2. Bookman AA, Williams KS, Shainhouse JZ. Effect of a topical diclofenac solution for relieving symptoms of primary osteoarthritis of the knee: a randomized controlled trial. CMAJ 2004;171:333-8
 3. Trnavsky K, Fischer M, Vogtle-Junkert U, Schreyger F. Efficacy and safety of 5% ibuprofen cream treatment in knee osteoarthritis. Results of a randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Rheumatol 2004;31:565-72
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko