Tulosta

Paikallisesti käytettävät tulehduskipulääkkeet vs lumelääke ja kipu nivelrikkopotilailla (polvi)

Näytönastekatsaukset
9.1.2007
Katriina Vuolteenaho ja Eeva Moilanen

Näytön aste: A

Paikallisesti käytettävä tulehduskipulääke lievittää nivelrikkokipua paremmin kuin lumelääke lyhyen hoitojakson (2 viikkoa) aikana.

Julkaisuvuodet 1966 – 10/2003 kattavaan meta-analyysiin «Lin J, Zhang W, Jones A, Doherty M. Efficacy of topical non-steroidal anti-inflammatory drugs in the treatment of osteoarthritis: meta-analysis of randomised controlled trials. Br Med J 2004;7:324»1 otettiin mukaan 13 paikallisesti käytettävien tulehduskipulääkkeiden tehoa nivelrikkokivun hoidossa verrattuna lumelääkkeeseen tai po tulehduskipulääkkeeseen koskevaa tutkimusta, joissa oli yhteensä 1983 potilasta. Tutkimukset olivat satunnaistettuja ja kaksoissokkoutettuja. Lähteenä Medline, Embase, CINAHL, Scientific Citation Index ja Cochrane Library. Mukaanotetuissa tutkimuksissa potilailla oli diagnosoitu polven, käsien tai lonkan nivelrikko. Paikallisesti iholle annosteltavana tulehduskipulääkkeenä tutkimuksissa käytettiin salisylaattia (4 tutkimusta), diklofenaakkia (5), eltenaakkia (2), ibuprofeenia (1) tai piroksekaamia (1). Lopputulosmuuttujana oli kipu 1, 2, 3 ja 4 viikon hoidon jälkeen. Meta-analyysissä laskettiin vakioitu keskiarvojen ero (SMD = standardized mean difference), jossa 0.2 = pieni, 0.5 kohtuullinen ja > 0.8 merkittävä ero hoitojen välillä (95 % luottamusväli).

Paikallisesti käytettävät tulehduskipulääkkeet vs lumelääke 1 viikon hoidon jälkeen: kipu 0.41 (0.16, 0.66) n = 1000, p < 0.05

Paikallisesti käytettävät tulehduskipulääkkeet vs lumelääke 2 viikon hoidon jälkeen: kipu 0.40 (0.15, 0.65) n = 893, p < 0.05

Paikallisesti käytettävät tulehduskipulääkkeet vs lumelääke 3 viikon hoidon jälkeen: kipu 0.05 (-0.11, 0.22) n = 442

Paikallisesti käytettävät tulehduskipulääkkeet vs lumelääke 4 viikon hoidon jälkeen: kipu 0.04 (-0.11, 0.19) n = 558

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: Meta-analyysissä paikallisesti käytettävät tulehduskipulääkkeet osoittautuivat 1 ja 2 viikon hoidon jälkeen lumelääkettä jonkin tehokkaammiksi, ero oli tilastollisesti merkitsevä. Mukana ei ollut yli kuukauden kestäneitä tutkimuksia.

Yhdysvalloissa vuosina 12/2000 – 5/2001 tehdyssä kaksoissokkoutetussa kokeessa «Roth SH, Shainhouse JZ. Efficacy and safety of a topical diclofenac solution (pennsaid) in the treatment of primary osteoarthritis of the knee a randomized, double-blind, vehicle-controlled clinical t»2 326 oireista polvinivelrikkoa sairastavaa potilasta (ikä 40 – 85 vuotta) satunnaistettiin diklofenaakkiliuos (n = 164) tai lumelääke (n = 162) -ryhmiin. Tutkimukseen otetuilla potilailla oli kivulias polven radiologisesti todennettu primaarinivelrikko, mutta ei vasta-aiheita tutkittaville lääkeaineille, ihosairautta tai kortisonin käyttöä. Lääkeliuosta laitettiin polven seudulle 4 kertaa päivässä 12 viikon ajan. 70 % randomoiduista jatkoi tutkimuksen loppuun asti, keskeyttäneiden määrässä ja keskeyttämissyissä ei ollut tilastollisesti merkittävää eroa ryhmien välillä. Hoidon tehoa mitattiin WOMACin pisteytyksellä asteikolla (0 – 4, 5 kysymystä, max 20). Tulokset on tässä ilmoitettu absoluuttisena ja prosentuaalisena muutoksena 12 viikon hoidon jälkeen sekä ryhmien välisen eron p-arvona.

Kipu: paikallisesti käytettävä diklofenaakki -5.9 (SD 4.7) n = 163, lumelääke -4.3 (SD 4.4) n = 159, p = 0.001

Kipu: paikallisesti käytettävä diklofenaakki -45.7 %, lumelääke -33.3 %

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: Topikaalinen diklofenaakkiliuos lievitti lumelääkettä tehokkaammin nivelrikkokipua 12 viikon hoidon jälkeen. Lumelääkeryhmän hoitotulos on myös yllättävän hyvä.

Yhdysvalloissa tehdyssä kaksoissokkoutetussa kokeessa «Bookman AA, Williams KS, Shainhouse JZ. Effect of a topical diclofenac solution for relieving symptoms of primary osteoarthritis of the knee: a randomized controlled trial. CMAJ 2004;171:333-8»3 248 oireista polvinivelrikkoa sairastavaa potilasta satunnaistettiin diklofenaakkiliuos (n = 84), DMSO (n = 80) tai lumelääke (n = 84) -ryhmiin. Potilaiden keski-ikä eri ryhmissä oli yli 60 vuotta. Tutkimukseen otetuilla potilailla oli kivulias polven radiologisesti todennettu primaarinivelrikko, mutta ei vasta-aiheita tutkittaville lääkeaineille, ihosairautta tai kortisonin käyttöä. Lääkeliuosta laitettiin polven seudulle 4 kertaa päivässä 28 päivän ajan. 84 % randomoiduista jatkoi tutkimuksen loppuun asti. Hoidon tehoa mitattiin WOMACin pisteytyksellä asteikolla (0 – 4, 5 kysymystä, max 20). Tulokset on tässä ilmoitettu absoluuttisena ja prosentuaalisena muutoksena 28 päivän hoidon jälkeen (95 % luottamusväli) ja ryhmien välisen eron p-arvona.

Kipu: paikallisesti käytettävä diklofenaakki -3.9 (-4.8, -2.9), n = 84, DMSO -2.5 (-3.3, -1.7) n = 79, p = 0.023, lumelääke -2.5 (-3.3, -1.7), n = 84, p = 0.016

Kipu: paikallisesti käytettävä diklofenaakki -42.9 %, DMSO -26.9 %, lumelääke -26.6 %

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: Paikallisesti käytettävä diklofenaakkiliuos lievitti lumelääkettä tehokkaammin nivelrikkokipua 28 päivän hoidon jälkeen. Lumelääkeryhmän hoitotulos on myös yllättävän hyvä.

Tšekissä tehdyssä kaksoissokkoutetussa kokeessa «Trnavsky K, Fischer M, Vogtle-Junkert U, Schreyger F. Efficacy and safety of 5% ibuprofen cream treatment in knee osteoarthritis. Results of a randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Rhe»4 50 oireista polvinivelrikkoa sairastavaa potilasta satunnaistettiin ibuprofeenivoide (n = 25) tai lumelääkevoide (n = 25) -ryhmiin. Potilaiden ikä oli keskimäärin 67 vuotta. Tutkimukseen otetuilla potilailla oli kivulias (> 40 mm VAS) polven radiologisesti todennettu primaari nivelrikko (Kellgren-Lawrence luokat II – III), Lequesne-pisteet 5 – 13. Ibuprofeenivoide annosteltiin liuskalla sisältäen 200 mg ibuprofeenia. Liuska asetettiin kivuliaamman polven seudulle 2 kertaa päivässä 7 päivän ajan. Tulokset analysoitiin ITT. Hoidon tehoa mitattiin kipuna liikunnan jälkeen VAS-janalla (0 – 100 mm) arvioiden. Merkittävänä hoitovasteena pidettiin > -18 mm tai > -23 % muutosta. Merkittävän hoitovasteen saavuttaneet potilaat on ilmoitettu prosentteina ja ryhmien välinen ero p-arvona.

Kipu: paikallisesti käytettävä ibuprofeeni 84.0 %, lumelääke 40.0 %, p < 0.0001

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: Paikallisesti käytettävä ibuprofeenivoide lievitti lumelääkettä tehokkaammin nivelrikkokipua 7 päivän hoidon jälkeen. Lumelääkeryhmän hoitotulos on myös yllättävän hyvä.

Kirjallisuutta

 1. Lin J, Zhang W, Jones A, Doherty M. Efficacy of topical non-steroidal anti-inflammatory drugs in the treatment of osteoarthritis: meta-analysis of randomised controlled trials. Br Med J 2004;7:324
 2. Roth SH, Shainhouse JZ. Efficacy and safety of a topical diclofenac solution (pennsaid) in the treatment of primary osteoarthritis of the knee a randomized, double-blind, vehicle-controlled clinical trial. Arch Intern Med 2004;164:2017-23
 3. Bookman AA, Williams KS, Shainhouse JZ. Effect of a topical diclofenac solution for relieving symptoms of primary osteoarthritis of the knee: a randomized controlled trial. CMAJ 2004;171:333-8
 4. Trnavsky K, Fischer M, Vogtle-Junkert U, Schreyger F. Efficacy and safety of 5% ibuprofen cream treatment in knee osteoarthritis. Results of a randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Rheumatol 2004;31:565-72
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko