Tulosta

Parasetamoli vs COX-2 selektiiviset tulehduskipulääkkeet nivelrikkokivun hoidossa

Näytönastekatsaukset
15.12.2006
Katriina Vuolteenaho ja Eeva Moilanen

Näytön aste: B

Parasetamoli näyttää olevan teholtaan samaa luokkaa tai jonkin verran heikompi kuin COX-2 selektiiviset tulehduskipulääkkeet nivelrikkokivun hoidossa.

Yhdysvalloissa tehdyssä kaksoissokkoutetussa VACT1-tutkimuksessa «Geba GP, Weaver AL, Polis AB ym. Efficacy of rofecoxib, celecoxib, and acetaminophen in osteoarthritis of the knee: a randomized trial. JAMA 2002;287:64-71, erratum in: JAMA 2002;287:989»1 382 oireista polvinivelrikkoa sairastavaa potilasta (ikä yli 40 vuotta) satunnaistettiin rofekoksibi 12.5 mg (n = 96), rofekoksibi 25 mg (n = 95), selekoksibi 200 mg (n = 97) ja parasetamoli 4 000 mg (n = 94) -ryhmiin. Tutkimukseen ei otettu potilaita, joilla oli vasta-aiheita tutkittavalle lääkehoidolle tai tulokseen mahdollisesti vaikuttava muu syy. Potilaita seurattiin kuuden viikon ajan. Analyysi suoritettiin ITT. Hoidon tehoa kivunhoidossa mitattiin WOMAC-kipukysymyksillä arvioiden VAS-janalla (0 – 100 mm). Tulokset on tässä ilmoitettu muutoksena WOMAC-kipujanalla (mm) kuuden viikon hoidon jälkeen (95 %:n luottamusväli).

Kipu: parasetamoli -24.9 mm (-29.5, -20.3), selekoksibi -28.6 mm (-33.2, -24.0), rofekoksibi 12.5 mg -28.0 mm (-32.6, -23.4), rofekoksibi 25 mg -35.4 mm (-40.0, -30.8). Tilastollisesti merkittävät erot ryhmien välillä: rofekoksibi 25 mg vs parasetamoli p < 0.01, rofekoksibi 25 mg vs selekoksibi p < 0.05.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: Parasetamoli, selekoksibi ja rofekoksibi lievittävät tutkimuksessa nivelrikon aiheuttamaa kipua kliinisesti merkittävästi. Rofekoksibi annoksella 25 mg erosi parasetamolista ja selekoksibista tilastollisesti merkittävästi, mutta annetuista arvoista ei voi laskea vakioitua keskiarvojen eroa. Tutkimus oli MSD:n sponsoroima.

Kahdessa satunnaistetussa kontrolloidussa crossover-kokeessa «Pincus T, Koch G, Lei H ym. Patient Preference for Placebo, Acetaminophen (paracetamol) or Celecoxib Efficacy Studies (PACES): two randomised, double blind, placebo controlled, crossover clinical tria»2 524 (PACES-a) ja 556 (PACES-b) oireista polvi- tai lonkkanivelrikkoa sairastavaa potilasta (ikä yli 45 vuotta) satunnaistettiin selekoksibi 200 mg, parasetamoli 4 000 mg ja lumelääke -ryhmiin (6 eri ryhmää). Tutkimukseen ei otettu potilaita, joilla oli vasta-aiheita tutkittavalle hoidolle tai tulokseen mahdollisesti vaikuttava muu syy. Potilaita seurattiin 12 (6 + 6) viikon ajan. Puuttuvat arvot analysoitiin käyttäen last-observation carried forward -metodia. Hoidon tehoa mitattiin kipuna VAS-janalla (0 – 100 mm). Tulokset on tässä ilmoitettu muutoksena ensimmäisen hoitojakson (6 viikon hoidon) jälkeen, absoluuttisena ja prosentuaalisena muutoksena ja ryhmien välisen eron tilastollista merkitsevyyttä on kuvattu p-arvolla.

PACES-a:

Kipu: parasetamoli -17.4 mm (SEM 1.99, n = 171), -25.8 %; selekoksibi -19.0 mm (SEM 1.91, n = 181), -30.6 %; parasetamolin ja selekoksibin välinen ero -3.47 mm (SEM 2.66), p = 0.193

PACES-b:

Kipu: parasetamoli -13.8 mm (SEM 1.74, n = 185), -21.4 %; selekoksibi -21.8 mm (SEM 1.93, n = 189), -33.4 %, parasetamolin ja selekoksibin välinen ero -7.69 mm (SEM 2.54), p = 0.003

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: Parasetamoli ja selekoksibi lievittivät nivelrikon aiheuttamaa kipua kliinisesti merkittävästi. PACES-a tutkimuksessa parasetamoli- ja selekoksibiryhmän välillä ei ole merkittävää eroa, PACES-b tutkimuksessa ero on tilastollisesti merkittävä. Tutkimus oli Pfizerin sponsoroima.

Yhdysvalloissa tehdyssä kaksoissokkoutetussa VACT2-tutkimuksessa «Schnitzer TJ, Weaver AL, Polis AB ym. Efficacy of rofecoxib, celecoxib, and acetaminophen in patients with osteoarthritis of the knee. A combined analysis of the VACT studies. J Rheumatol 2005;32:1093»3 1578 oireista polvinivelrikkoa sairastavaa potilasta (ikä yli 40 vuotta) satunnaistettiin rofekoksibi 12.5 mg (n = 259), rofekoksibi 25 mg (n = 527), selekoksibi 200 mg (n = 523) ja parasetamoli 4 000 mg (n = 269) -ryhmiin. Tutkimukseen ei otettu potilaita, joilla oli vasta-aiheita tutkittavalle hoidolle tai tulokseen mahdollisesti vaikuttava muu syy. Potilaita seurattiin 6 viikon ajan. Analyysi suoritettiin ITT. Lääkehoidon analgeettista tehoa mitattiin WOMAC-kipukysymyksillä VAS janalla (0 – 100 mm). Tulokset on tässä ilmoitettu muutoksena WOMAC-kipujanalla 6 viikon hoidon jälkeen (p-arvo verrattuna parasetamoliryhmään).

Kipu: parasetamoli -24.6 mm; selekoksibi -29.6 mm (p < 0.01); rofekoksibi 12.5 mg -31.6 mm (p < 0.001); rofekoksibi 25 mg -32.5 mm (p < 0.001)

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: Parasetamoli, selekoksibi ja rofekoksibi lievittävät tutkimuksessa nivelrikon aiheuttamaa kipua kliinisesti merkittävästi. Selekoksibi ja molemmat rofekoksibiryhmät erosivat parasetamoliryhmästä tilastollisesti merkittävästi, mutta annetuista arvoista ei voi laskea vakioitua keskiarvojen eroa, joka auttaisi lääkehoitojen välisten erojen kliinisen merkittävyyden arvioinnissa. Tutkimus oli MSD:n sponsoroima.

Kirjallisuutta

 1. Geba GP, Weaver AL, Polis AB ym. Efficacy of rofecoxib, celecoxib, and acetaminophen in osteoarthritis of the knee: a randomized trial. JAMA 2002;287:64-71, erratum in: JAMA 2002;287:989
 2. Pincus T, Koch G, Lei H ym. Patient Preference for Placebo, Acetaminophen (paracetamol) or Celecoxib Efficacy Studies (PACES): two randomised, double blind, placebo controlled, crossover clinical trials in patients with knee or hip osteoarthritis. Ann Rheum Dis 2004;63:931-9
 3. Schnitzer TJ, Weaver AL, Polis AB ym. Efficacy of rofecoxib, celecoxib, and acetaminophen in patients with osteoarthritis of the knee. A combined analysis of the VACT studies. J Rheumatol 2005;32:1093-105
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko