Tulosta

Parasetamoli vs tulehduskipulääkkeet ja nivelrikkopotilaan oma arvio hoidon tehosta (polvi/lonkka)

Näytönastekatsaukset
15.12.2006
Katriina Vuolteenaho ja Eeva Moilanen

Näytön aste: B

Nivelrikkopotilaat näyttävät arvioivat tulehduskipulääkkeiden tehon jonkin verran parasetamolia paremmaksi. Kuitenkin noin runsas kolmannes potilaista pitää parasetamolia yhtä hyvänä tai parempana kuin tulehduskipulääkettä.

Julkaisuvuodet 1966 – 2005 kattavaan Cochrane-katsaukseen «Towheed TE, Maxwell L, Judd MG, Catton M, Hochberg MC, Wells G. Acetaminophen for osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2006;(1):CD004257»1 «»1 otettiin mukaan kaikkiaan 5 tutkimusta, jossa tutkittiin nivelrikkopotilaiden kokonaisarviota parasetamolin tehosta (patient global assessment) verrattuna tulehduskipulääkkeisiin (NSAID): kaikki satunnaistettuja ja kontrolloituja kokeita. Lähteenä MEDLINE, EMBASE, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), ACP Journal Club, DARE, Cochrane database of Systematic Reviews. Arviointia varten tulehduskipulääkkeet niputettiin ryhmiin, joiden tehoa verrattiin parasetamoliin. Vaikuttavuuden piste-estimaattina ilmoitettiin hyvän tai erinomaisen hoitotuloksen saaneiden riskisuhde (95 %:n luottamusväli).

Tulehduskipulääkkeet (selekoksibi) vs parasetamoli: 1.23 (1.06, 1.43), n = 967, p = 0.006 Tulehduskipulääkkeet (ibuprofeeni 1200 mg, rofekoksibi 25 mg) vs parasetamoli: 1.50 (1.27, 1.76), n = 1190, p < 0.00001 Tulehduskipulääkkeet (ibuprofeeni 1200 mg, rofekoksibi 12.5 mg) vs parasetamoli: 1.44 (1.14, 1.82), n = 927, p = 0.002

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: Nivelrikkopotilaat arvioivat tulehduskipulääkkeiden tehon jonkin verran parasetamolia paremmaksi. Meta-analyysin ongelmana on tulehduskipulääkkeiden niputtaminen yhteen, jolloin ei voida sulkea pois yksittäisen kipulääkkeen paremmuutta vertailussa.

VACT1-tutkimuksessa «Geba GP, Weaver AL, Polis AB ym. Efficacy of rofecoxib, celecoxib, and acetaminophen in osteoarthritis of the knee: a randomized trial. JAMA 2002;287:64-71, erratum in: JAMA 2002;287:989»2 selekoksibi 200 mg (n = 97) oli yhtä tehokas ja rofekoksibi 12.5 mg (n = 96) ja 25 mg (n = 95) olivat jonkin verran tehokkaampi kuin parasetamoli 4000 mg (n = 94) nivelrikkopotilaiden kokonaisarvion mukaan kuuden viikon hoidon jälkeen.

Tutkimuksessa «Boureau F, Schneid H, Zeghari N, Wall R, Bourgeois P. The IPSO study: ibuprofen, paracetamol study in osteoarthritis. A randomised comparative clinical study comparing the efficacy and safety of ibupr»3 ibuprofeeni (1 200 mg päivässä, n = 108) oli jonkin verran tehokkaampi kuin parasetamoli (3 000 mg päivässä, n = 109) nivelrikkopotilaiden kokonaisarvion mukaan 14 päivän hoidon jälkeen.

Tutkimuksessa «Schnitzer TJ, Weaver AL, Polis AB ym. Efficacy of rofecoxib, celecoxib, and acetaminophen in patients with osteoarthritis of the knee. A combined analysis of the VACT studies. J Rheumatol 2005;32:1093»4 selekoksibi (200 mg päivässä, n = 512) ja rofekoksibi (12.5 mg, n = 256 tai 25 mg päivässä, n = 520) olivat jonkin verran tehokkaampi kuin parasetamoli (4 000 mg päivässä, n = 264) nivelrikkopotilaiden kokonaisarvion mukaan kuuden viikon hoidon jälkeen.

Tuloksia muista Cochrane-katsauksen tutkimuksista, jotka eivät sisälly yllä olevaan tehonarviointiin

Tutkimuksessa «Pincus T, Koch GG, Sokka T ym. A randomized double-blind, crossover clinical trial of diclofenac plus misoprostol versus acetaminophen in patients with osteoarthritis of the hip or knee. Arthritis Rhe»5 polvi- ja lonkkanivelrikkopotilaat satunnaistettiin diklofenaakki + misoprostoli (150 mg + 400 mg päivässä, n = 112) ja parasetamoli (4 000 mg päivässä, n = 115) -ryhmiin. Potilaista 57 % arvioi diklofenaakki + misoprostoli -yhdistelmän paremmaksi tai paljon paremmaksi ja 20 %:n arvion mukaan parasetamoli oli parempi tai paljon parempi kuin vertailulääke kuuden viikon hoidon jälkeen.

Kahdessa satunnaistetussa kontrolloidussa crossover-kokeessa «Pincus T, Koch G, Lei H ym. Patient Preference for Placebo, Acetaminophen (paracetamol) or Celecoxib Efficacy Studies (PACES): two randomised, double blind, placebo controlled, crossover clinical tria»6 524 (PACES-a) ja 556 (PACES-b) oireista polvi- tai lonkkanivelrikkoa sairastavaa potilasta satunnaistettiin selekoksibi 200 mg, parasetamoli 4 000 mg- ja lumelääkeryhmiin. Tutkimuksen potilaista, jotka saivat tutkimuksen aikana sekä selekoksibia että parasetamolia, arvioi lääkkeistä kuuden viikon käytön jälkeen paljon paremmaksi tai paremmaksi 53 % selekoksibin ja 24 % parasetamolin (p < 0.001) PACES-a tutkimuksessa, PACES-b tutkimuksessa vastaavasti 50 % selekoksibin ja 32 % parasetamolin (p < 0.009).

Vuonna 1998 lähetettiin 1 799 nivelrikko-, nivelreuma- tai fibromyalgiapotilaalle, jotka olivat mukana pitkäaikaisessa seurantatutkimuksessa «Wolfe F, Zhao S, Lane N. Preference for nonsteroidal anti-inflammatory drugs over acetaminophen by rheumatic disease patients: a survey of 1,799 patients with osteoarthritis, rheumatoid arthritis, and»7, kirjekysely koskien mielipidettä kipulääkityksestä. 71.7 % nivelrikkopotilaista (n = 668) oli käyttänyt parasetamolia. 44.1 % nivelrikkopotilaista piti parasetamolia yhtä tehokkaana tai tehokkaampana kuin tulehduskipulääkkeitä.

Puhelinhaastattelututkimuksessa «Pincus T, Swearingen C, Cummins P, Callahan LF. Preference of nonsteroidal anti-inflammatory drugs versus acetaminophen and concomitant use of both types of drugs in patients with osteoarthritis. J Rh»8 kysyttiin 300 potilaalta, joista 172:lla oli kliinisesti ja radiologisesti varmennettu nivelrikko, mielipidettä kipulääkityksistä, joita he olivat käyttäneet. 70 % potilaista oli käyttänyt parasetamolia nivelkivun hoitoon, 74 % ibuprofeenia, 59 % naprokseenia ja 21 % diklofenaakkia. 24 % haastatelluista, jotka olivat käyttäneet parasetamolia, arvioi parasetamolin olevan hyvin hyödyllinen ja 56 % hyödyllinen; vastaavasti 73 % piti ibuprofeenia, 73 % naprokseenia ja 89 % diklofenaakkia hyvin hyödyllisenä tai hyödyllisenä.

 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
 • Kommentti: Kaksi edellä mainittua tutkimusta ovat haastattelututkimuksia, eivät satunnaistettuja kaksoissokkoutettuja kontrolloituja kokeita. Tutkimuksista käy kuitenkin ilmi, että parasetamoli on suurelle osalle potilaista riittävä lääkitys nivelrikkokivun hoidossa.

Kirjallisuutta

 1. Towheed TE, Maxwell L, Judd MG, Catton M, Hochberg MC, Wells G. Acetaminophen for osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2006;(1):CD004257
 2. Geba GP, Weaver AL, Polis AB ym. Efficacy of rofecoxib, celecoxib, and acetaminophen in osteoarthritis of the knee: a randomized trial. JAMA 2002;287:64-71, erratum in: JAMA 2002;287:989
 3. Boureau F, Schneid H, Zeghari N, Wall R, Bourgeois P. The IPSO study: ibuprofen, paracetamol study in osteoarthritis. A randomised comparative clinical study comparing the efficacy and safety of ibuprofen and paracetamol analgesia treatment of osteoarthritis of the knee or hip. Ann Rheum Dis 2004;63:1028-34
 4. Schnitzer TJ, Weaver AL, Polis AB ym. Efficacy of rofecoxib, celecoxib, and acetaminophen in patients with osteoarthritis of the knee. A combined analysis of the VACT studies. J Rheumatol 2005;32:1093-105
 5. Pincus T, Koch GG, Sokka T ym. A randomized double-blind, crossover clinical trial of diclofenac plus misoprostol versus acetaminophen in patients with osteoarthritis of the hip or knee. Arthritis Rheum 2001;44:1587-98
 6. Pincus T, Koch G, Lei H ym. Patient Preference for Placebo, Acetaminophen (paracetamol) or Celecoxib Efficacy Studies (PACES): two randomised, double blind, placebo controlled, crossover clinical trials in patients with knee or hip osteoarthritis. Ann Rheum Dis 2004;63:931-9
 7. Wolfe F, Zhao S, Lane N. Preference for nonsteroidal anti-inflammatory drugs over acetaminophen by rheumatic disease patients: a survey of 1,799 patients with osteoarthritis, rheumatoid arthritis, and fibromyalgia. Arthritis Rheum 2000;43:378-85
 8. Pincus T, Swearingen C, Cummins P, Callahan LF. Preference of nonsteroidal anti-inflammatory drugs versus acetaminophen and concomitant use of both types of drugs in patients with osteoarthritis. J Rheumatol 2000;27:1020-7
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko