Tulosta

Liike- ja liikuntaharjoittelun vaikuttavuus polven nivelrikkopotilailla

Näytönastekatsaukset
15.12.2006
Hilkka Virtapohja ja Jari Arokoski

Näytön aste: A

Ohjattu liike- ja liikuntaharjoittelu ja kotiharjoittelu vähentävät kipua ja parantavat toimintakykyä ja elämänlaatua polven nivelrikkoa potevilla.

Julkaisuvuodet 1998 – 2004 kattavaan meta-analyysiin «Nasjonalt kunnskappssenter for helsetjenesten. Senter for Medicinsk Metodevurdering (SMM). Effekt av fysioterapi ved kneleddsartrose, begrenset til elektroterapi og øvelsebehandling. Medicinsk metodev»1 oli otettu mukaan kymmenen systemoitua katsausta ja 36 satunnaistettua tutkimusta, joista 30 harjoittelusta (26 RCT ja 4 katsausta). Lähteenä Cochrane Controlled Trials Register, the Cochrane Musculosceletal Group Trials Register, MEDLINE, EMBASE, CINAHL, NICE (National Institute for Clinical Excellence), SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network). Tutkimusten mukaanotto katsaukseen validoitiin: 1. Oliko kyseessä systemoitu katsaus tai oliko tutkimus satunnaistettu? 2. Oliko sokkoutus kuvattu? 3. Oliko lopputulemina esitetty kipu ja toimintakyky? Tutkimusten mukaanottokriteerit: Polvinivelrikko, diagnooosi artroskopialla, MRI- tai natiiviröntgenkuvalla. Tutkimusten poissulkukriteerit: kaksoisjulkaisut, validiteetti puutteellinen. Toimintakyky oli loppumuuttujana 23 tutkimuksessa, neljässä systemaattisessa katsauksessa ja 19 satunnaistetussa kokeessa. Kaikki neljä systemaattista katsausta osoittivat erilaisten harjoittelumenetelmien parantavan toimintakykyä polven nivelrikkopotilailla

Tulokset kivun suhteen:

Ohjattu harjoittelu 4 – 6 viikkoa

Kolme satunnaistettua koetta (181 potilasta) joissa harjoittelun kesto oli 4 – 6 viikkoa: yhdessä kipu paheni, kahdessa muussa tutkimuksessa vähäinen kivun lievittyminen. Yhdistetty vaikutusestimaatti ei eronnut merkitsevästi kontrolliryhmästä: 0.139 (95 %:n luottamusväli -0.157 – 0.434).

Ohjattu harjoittelu 8 – 16 viikkoa

Kymmenen tutkimuksen (1 020 potilasta) perusteella fysioterapeutin ohjaukseen perustuva 8-16 viikon harjoittelu lievitti tilastollisesti merkitsevästi kipua kontrolliryhmään verrattuna: 0.741 (95 %:n luottamusväli 0.453 – 1.028).

Kotiharjoittelu 8 – 16 viikkoa

Kahdeksan tutkimusta (1 482 potilasta) osoittivat tilastollisesti merkitsevästi 8 – 16 viikon kotiharjoittelun vähentävän kipua kontrolliryhmään verrattuna: 0.264 (95 %:n luottamusväli 0.159 – 0.368).

Kotiharjoittelu 6 – 24 kuukautta

Kaksi tutkimusta (963 potilasta) osoittivat vähän, mutta tilastollisesti merkitsevästi hyötyä 6 – 24 kuukauden kotiharjoittelusta: 0.238 (95 %:n luottamusväli 0.108 – 0.367).

Tulokset toimintakyvyn suhteen:

Ohjattu harjoittelu 8 – 16 viikkoa

Kymmenen satunnaistettua koetta (1066 potilasta) osoittivat harjoittelusta olevan hyötyä potilaiden toimintakykyyn kontrolliryhmään verrattuna:0.739 (95 %:n luottamusväli 0.395 – 1.083).

Kotiharjoittelu 8 – 16 viikkoa

Neljä satunnaistettua koetta (359 potilasta), osoittivat vähäisen, mutta tilastollisesti merkitsevän hyödyn toimintakykyyn kotiharjoittelusta kontrolliryhmään verrattuna: 0,347 (95 %:n luottamusväli 0.135 – 0.560).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Julkaisuvuodet 1989 – 2002 kattavaan meta-analyysiin «Fransen M, McConnell S, Bell M. Exercise for osteoarthritis of the hip or knee. Cochrane Database Syst Rev 2003;(3):CD004286»2 «»1 oli otettu mukaan 15 satunnaistettua koetta harjoittelusta polven nivelrikossa. Lähteenä Cochrane Controlled Trials Register, the Cochrane Musculosceletal Group Trials Register, MEDLINE, CINAHL, Tutkimusten mukaanotto katsaukseen validoitiin: 1. Oliko tutkimus satunnaistettu? 2. Oliko kaksoissokkoutus kuvattu? 3. Oliko tutkimukseen osallistuneet ja keskeyttäneet kuvattu tutkimuksessa? Alkuperäistutkimusten tyypilliset mukaanottokriteerit: Satunnaistettu, englanninkielinen, harjoitteluinterventio, kontrolliryhmä (ei harjoittelua), diagnoosi: OA tai itse ilmoitettu OA perustuen krooniseen nivelkipuun (ilman radiologista perustaa). Alkuperäistutkimusten pääasiallinen poissulkukriteeri: operatiivinen hoito. Kahdeksan viidestätoista tutkimuksesta käytti Arthritis Impact Measurement scale- (AIMS) tai WOMAC- luokitusta kivun ja funktion arvioimisessa. Vain välittömiä harjoitusvaikutuksia voitiin arvioida. Terapeuttinen harjoittelu lievitti polvinivelrikkopotilaan kipua ja parantaa toimintakykyä. Ryhmäharjoittelu on yhtä tehokasta kuin yksilöterapia. Harjoittelun annostelusta ei tutkimusten perusteella voitu antaa suosituksia. Harjoittelun hyödystä lonkan nivelrikossa ei ollut riittävää määrää tutkimuksia, joiden perusteella näyttöä olisi voitu arvioida.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Nasjonalt kunnskappssenter for helsetjenesten. Senter for Medicinsk Metodevurdering (SMM). Effekt av fysioterapi ved kneleddsartrose, begrenset til elektroterapi og øvelsebehandling. Medicinsk metodevurdering basert på internasjonal og egen litteraturgranskning. Oslo. Nasjonal Kunsskapssenter 2004. Rapport 2004;7
  2. Fransen M, McConnell S, Bell M. Exercise for osteoarthritis of the hip or knee. Cochrane Database Syst Rev 2003;(3):CD004286
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko