Tulosta

TENS polven nivelrikkopotilailla

Näytönastekatsaukset
15.12.2006
Hilkka Virtapohja ja Jari Arokoski

Näytön aste: B

TENS-sähköstimulaatiohoidosta on ilmeisesti hyötyä lyhytaikaisesti nivelkipuun ja jäykkyyteen polven nivelrikossa, jos hoidon kesto on yli neljä viikkoa.

Kanadassa tehdyssä katsauksessa 210 TENS-tutkimuksesta yhdeksän täytti tutkijoiden validiteettikriteerit ja seitsemästä tutkimuksesta tehtiin meta-analyysi «Philadelphia Panel. Philadelphia Panel evidence-based clinical practice guidelines on selected rehabilitation interventions for knee pain. Phys Ther 2001;81:1675-700»1. Meta-analyysissä oli mukana kuusi TENS-tutkimusta ja yksi AL-TENS eli akupunktio-TENS-yhdistelmähoitotutkimus; yhteensä 294 potilasta. Tutkimuksista kolme oli poikkileikkaustutkimuksia ja muut satunnaistettuja kontrolloituja kokeita. Tutkimusasetelmissa polven nivelrikkoa sairastavat potilaat, satunnaistettiin tyypillisesti kahteen ryhmään: TENS-ryhmään ja lumeTENS-ryhmään. Mukaanottokriteerinä olivat: diagnosoitu polven nivelrikko ja krooninen polvikipu vähintään vuoden ajan. Potilaita seurattiin keskimäärin 4 viikkoa. Loppuanalyyseissä oli mukana (7 vs). Lopputulemina olivat kipu (VAS), lääkityksen määrä ja kivun lievittymisen kesto päivittäin.

Tulokset: Kun TENS- ja yhdistetyn TENS-akupunktio-hoidon tehoa verrattiin lumehoitoon, kivun helpotus VAS-asteikolla arvioituna oli merkitsevästi suurempi hoitoryhmässä (SMD -0.448 VAS (95 %:n luottamusväli -0.703 – 0.192)). Polven jäykkyys väheni myös merkitsevästi TENS- ja yhdistetyn TENS-akupunktiohoidon ryhmässä verrattuna lumehoitoon, kun tarkasteltiin painotettuja keskiarvoja (SMD -0.38 VAS (95 %:n luottamusväli -0.655 – 0.104)). Alle neljän viikon hoitojaksosta ei ollut tilastollisesti merkitsevää hyötyä lumeryhmään verrattuna.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
  • Kommentti: Laadukkaammissa tutkimuksissa ero kontrolliryhmään verrattuna oli suurempi kuin huonompilaatuisissa tutkimuksissa. Tutkimukset olivat heterogeenisia. Kuinka suuri oli vaikuttavuus? Kliininen merkitys?

Julkaisuvuodet 1998 – 2004 kattavaan meta-analyysiin oli otettu mukaan kuusi katsausta ja 11 satunnaistettua tutkimusta 17 elektroterapiasta «Nasjonalt kunnskappssenter for helsetjenesten. Senter for Medicinsk Metodevurdering (SMM). Effekt av fysioterapi ved kneleddsartrose, begrenset til elektroterapi og øvelsebehandling. Medicinsk metodev»2. Lähteenä Cochrane Controlled Trials Register, the Cochrane Musculosceletal Group Trials Register, MEDLINE, EMBASE, CINAHL, NICE (National Institute for Clinical Excellence), SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network). Tutkimusten mukaanotto katsaukseen validoitiin: 1. Oliko kyseessä systemoitu katsaus tai oliko tutkimus satunnaistettu? 2. Oliko sokkoutus kuvattu? 3. Oliko lopputulemina esitetty kipu ja toimintakyky? Tutkimusten mukaanottokriteerit: Polvinivelrikko, diagnosoitu artroskopia, MRI tai natiiviröntgen. Tutkimusten poissulkukriteerit: kaksoisjulkaisut, validiteetti puutteellinen. TENS:n vaikutuksena arvioitiin muutosta kivussa 4 viikkoa hoidon jälkeen. Meta-analyysissä, jossa kipu VAS oli loppumuuttujana, kahdeksan tutkimusta (388 potilasta) osoittivat TENSin vähentävän kipua hyvin tai erittäin hyvin. Yhdistetty vaikutusestimaatti suhteessa kontrolliryhmään: 0.856 (95 %:n luottamusväli 0.643 – 1.070). Vaikutus kipuun oli laser-hoidolla vähäisempi kuin TENS-hoidolla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Julkaisuvuodet ad 7/2000 kattavaan meta-analyysiin oli otettu mukaan 29 tutkimusta, joista 6 satunnaistettua, kontrolloitua tutkimusta harjoittelusta ja 7 lumekontrolloitua tutkimusta TENSistä «Osiri M, Welch V, Brosseau L ym. Transcutaneous electrical nerve stimulation for knee osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2000;(4):CD002823»3(abstrakti «»1, katsaus «»2). Lähteenä Cochrane Collaborationin suosittelemat RCTt, CINAHL, Cochrane Controlled Trials, PEDro, MEDLINE, EMBASE ja Current Contents. Tutkimusten mukaanotto katsaukseen validoitiin Philadelphia Panelin kriteereiden mukaan. Kolme satunnaistettua koetta (n = 87) osoittivat kivun helpottumisen 20 – 46 % kontrolliryhmään verrattuna kuukauden seurannassa. Viiden tutkimuksen meta-analyysissä kivun alenema oli 41 % ja absoluuttinen alenema 57 – 83 %. Yksi hoitokerta ei alentanut kipua, mutta kolme kertaa tai enemmän helpottivat kipua tilastollisesti merkitseväksi. Kolmessa tutkimuksessa oli kliinisesti ja tilastollisesti merkitsevä muutos koetussa yleisessä paranemisessa, kontrolliin verrattuna 29 % ja 17 % paraneminen 1 kuukauden kohdalla ja 48 % paraneminen 3 kuukauden kohdalla. Toiminnan arvioinnissa ei ollut käytetty validoituja mittareita.

  • Tutkimuksen laatu: hyvä
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Philadelphia Panel. Philadelphia Panel evidence-based clinical practice guidelines on selected rehabilitation interventions for knee pain. Phys Ther 2001;81:1675-700
  2. Nasjonalt kunnskappssenter for helsetjenesten. Senter for Medicinsk Metodevurdering (SMM). Effekt av fysioterapi ved kneleddsartrose, begrenset til elektroterapi og øvelsebehandling. Medicinsk metodevurdering basert på internasjonal og egen litteraturgranskning. Oslo. Nasjonal Kunsskapssenter 2004. Rapport 2004;7
  3. Osiri M, Welch V, Brosseau L ym. Transcutaneous electrical nerve stimulation for knee osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2000;(4):CD002823
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko