Tulosta

WOMAC-indeksin mittausominaisuudet

Näytönastekatsaukset
5.9.2012
Jari Arokoski

Näytön aste: B

WOMAC-indeksin kipua ja toimintakykyä mittaavat osiot ovat ilmeisesti luotettavia osoittamaan potilaan nivelrikkokipua, suoritusrajoitusta ja hoidon vaikuttavuutta.

Kanadassa vuonna 2001 julkaistussa systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa «McConnell S, Kolopack P, Davis AM. The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC): a review of its utility and measurement properties. Arthritis Rheum 2001;45:453-61 »1 käytiin läpi vuoteen 2000 mennessä ilmestyneet englanninkieliset tutkimukset, jotka löytyivät tietokannoista (Cinahl 1982–5/2000, Medline 1966–5/2000 ja HealthSTAR 1975–5/2000) käyttäen hakusanoina WOMAC ja "The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis index". Tietokannoista löytyneistä 276:sta artikkelista 46 sisälsi kirjallisuuskatsaukseen kaivatut tiedot loppujen ollessa joko abstrakteja tai katsauksia tai tarvittavia tietoja ei niistä löytynyt.

Kipua ja toimintakykyä mittaavat osiot osoittautuivat luotettaviksi, päteviksi ja toistettavuudeltaan hyviksi, sen sijaan näyttö jäykkyyttä arvioivan osion käytön osalta jäi vähäiseksi.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Australiassa vuonna 2002 suoritetussa tutkimuksessa «Brooks LO, Rolfe MI, Cheras PA ym. The comprehensive osteoarthritis test: a simple index for measurement of treatment effects in clinical trials. J Rheumatol 2004;31:1180-6 »2 verrattiin kahta eri hoitoa lumeeseen lonkan ja polven nivelrikon hoidossa. Hoidon tehoa mitattiin käyttäen WOMAC- ja uutta COAT-mittaria. COAT-mittari sisältää 4 kysymystä (nivelkipu, jäykkyys, vaikeus fyysisissä toiminnoissa, nivelrikon kokonaishaitta), joihin vastaus annettiin VAS-mittarilla. Tutkimus oli 15 viikkoa kestänyt satunnaistettu kaksoissokkotutkimus, johon osallistui 125 potilasta. Heistä 108 suoritti sen loppuun.

Molemmat mittarit olivat päteviä ja toistettavia, mutta COAT oli herkempi mitatessaan hoidon vaikutusta. Lisäksi mittari on yksinkertainen ja helppo.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Vuonna 2002 julkaistussa, Englannissa yli 50-vuotiaille perusterveydenhuollon potilaille tehdyssä poikkileikkaustutkimuksessa «Jinks C, Jordan K, Croft P. Measuring the population impact of knee pain and disability with the Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC). Pain 2002;100:55-64 »3 tutkittiin WOMAC-indeksin soveltuvuutta polvikivun esiintyvyyden ja kivun voimakkuuden mittarina. Alustava kysely lähetettiin kaikille yli 50-vuotiaille potilaille (n = 8 995) kolmen yleislääkärivastaanoton alueella. Näistä 6 972 palautti kyselyn. Polvikipua viimeisen 12 kuukauden aikana oli esiintynyt 47 %:lla (3 023 / 6 792) kaikista vastanneista. Heistä 94 % vastasi WOMAC-kyselymittariin.

14 %:lla yli 50-vuotiaista (95 %:n luottamusväli 13.0–14.8 %) oli vuoden aikana ollut kovaa polvikipua ja 20 %:lla (95 %:n luottamusväli 19.4–21.6 %) oli vaikea toimintakyvyn rajoittuneisuus.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

WOMAC-kyselyn Likert-versio on validoitu Suomessa vuonna 2008 julkaistussa tutkimuksessa «Soininen JV, Paavolainen PO, Gronblad MA ym. Validation study of a Finnish version of the Western Ontario and McMasters University osteoarthritis index. Hip Int 2008;18:108-11 »4. Tutkimukseen osallistui polvi- ja lonkkatekonivelleikkaukseen meneviä henkilöitä (n = 67, 37 polvinivelrikkoista, 30 lonkkanivelrikkoista). WOMAC-kyselyn toistettavuus oli hyvä tai erinomainen (ICC ylitti arvon 0.9 lukuun ottamatta kyselyn jäykkyysosiota, missä ICC oli 0.8). WOMAC-kyselystä laskettu kokonaispistemäärä korreloitui preoperatiivisesti Harris Hip Scoren (HHS, n = 30) ja American Knee Society Scoren (AKSS, n = 37) kanssa (r = 0.48–0.53).

Tutkijoiden mukaan suomenkielinen WOMAC-kysely on validi mittari polvi- ja lonkkanivelrikkopotilaiden subjektiivisen toimintahaitan arvioinnissa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

WOMAC-kyselylomakkeen suomenkielisen VAS-version toistettavuutta selvitettiin vaihdevuosi-iän ohittaneilla lievää polven nivelrikkoa sairastavilla naisilla «Koli J, Multanen J, Häkkinen A, Kiviranta I, Kujala U, Heinonen A. Reliability of the Finnish versions of WOMAC and KOOS forms for knee osteoarthritis. Physiotherapy 2011;97(SuppS1):D203-4»5. Tutkimukseen osallistui 79 vapaaehtoista postmenopausaalista naista. Tutkittavat täyttivät WOMAC-kyselylomakkeen kahdesti keskimäärin 16 päivän välein. Lomakkeen käännös tehtiin kielellisen ja kulttuurisen suositusohjeen mukaisesti. Lomakkeiden käännökset englannista suomeksi tekivät itsenäisesti ortopedi ja virallinen kielenkääntäjä. Asiantuntijapaneeli yhdessä kääntäjien kanssa teki käännöksistä konsensusversion, jota käytettiin tutkimuksessa. Kyselylomakkeiden toistettavuus analysoitiin Intraclass Correlation Coefficient -menetelmän (ICC) avulla.

WOMAC-lomakkeen toistettavuus (ICC) oli kaikissa kolmessa ulottuvuudessa hyvä tai erinomainen: kipu 0.77 (95 % luottamusväli 0.64–0.85), polvinivelen jäykkyys 0.78 (95 % luottamusväli 0.66–0.86) ja fyysinen toimintakyky 0.88 (95 % luottamusväli 0.82–0.92).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Polvi- ja lonkkanivelrikko 1

Kommentit:

«Soininen JV, Paavolainen PO, Gronblad MA ym. Validation study of a Finnish version of the Western Ontario and McMasters University osteoarthritis index. Hip Int 2008;18:108-11 »4: WOMAC-kyselylomake soveltuu erityisesti kliiniseen tutkimustyöhön, mutta myös vaativampaan polvi- ja lonkkanivelrikkopotilaan toimintakyvyn arviointiin kliinisessä potilastyössä.

«Koli J, Multanen J, Häkkinen A, Kiviranta I, Kujala U, Heinonen A. Reliability of the Finnish versions of WOMAC and KOOS forms for knee osteoarthritis. Physiotherapy 2011;97(SuppS1):D203-4»5: WOMAC-kyselylomake soveltuu erityisesti kliiniseen tutkimustyöhön, mutta myös vaativampaan polvi- ja lonkkanivelrikkopotilaan toimintakyvyn arviointiin kliinisessä potilastyössä.

Kirjallisuutta

 1. McConnell S, Kolopack P, Davis AM. The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC): a review of its utility and measurement properties. Arthritis Rheum 2001;45:453-61 «PMID: 11642645»PubMed
 2. Brooks LO, Rolfe MI, Cheras PA ym. The comprehensive osteoarthritis test: a simple index for measurement of treatment effects in clinical trials. J Rheumatol 2004;31:1180-6 «PMID: 15170933»PubMed
 3. Jinks C, Jordan K, Croft P. Measuring the population impact of knee pain and disability with the Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC). Pain 2002;100:55-64 «PMID: 12435459»PubMed
 4. Soininen JV, Paavolainen PO, Gronblad MA ym. Validation study of a Finnish version of the Western Ontario and McMasters University osteoarthritis index. Hip Int 2008;18:108-11 «PMID: 18645984»PubMed
 5. Koli J, Multanen J, Häkkinen A, Kiviranta I, Kujala U, Heinonen A. Reliability of the Finnish versions of WOMAC and KOOS forms for knee osteoarthritis. Physiotherapy 2011;97(SuppS1):D203-4
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Polvi- ja lonkkanivelrikko
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko