Tulosta

Tuet ja ortoosit polvinivelrikon hoidossa

Näytönastekatsaukset
15.12.2006
Jari Arokoski

Näytön aste: C

Polvituet ja lateraaliset kantakiilaukset saattavat helpottaa kipua mediaalisessa polvinivelrikossa.

Cochrane-katsauksessa «Brouwer RW, Jakma TS, Verhagen AP, Verhaar JA, Bierma-Zeinstra SM. Braces and orthoses for treating of the knee. Cochrane Database Syst Rev 2005;(1):CD004020»1, «»1 selvitettiin erilaisten polvitukien ja jalkapohjan kiilausten merkitystä polvinivelrikon oireenmukaisessa hoidossa. Kirjallisuushaku käsitti CENTRAL-, MEDLINE- ja EMBASE-tietokannoista tehdyt haut lokakuuhun 2002 saakka. Prospektiivisia ja satunnaistettuja tutkimuksia löytyi tuolta ajalta 4. Yhdessä näistä tutkimuksista tutkittiin elastisen polvituen ja valgisoivan polvituen vaikutusta mediaalisessa polvinivelrikossa. Tutkimusten seuranta-aika vaihteli kuudesta viikosta kuuteen kuukauteen. WOMAC-mittarilla (kipu, toimintakyky ja yleisarvio) arvioituna valgisoiva toiminnallinen polvituki saattaa helpottaa subjektiivista oireilua paremmin kuin elastisesta materiaalista valmistettu neopreeninen tuki. Toisaalta valgisoivasta toiminnallisesta polvituesta ja elastisesta polvituesta saattaa olla enemmän helpotusta subjektiiviseen oireiluun kuin lääkehoidosta yksistään. Kolmessa muussa tutkimuksessa (joista kaksi hyvälaatuista tutkimusmenetelmällisesti) selvitettiin erityyppisten jalkapohjaan laitettavien kiilausten merkitystä mediaalisessa polvinivelrikossa. Lateraalinen kantakiilaus saattaa vähentää tulehduskipulääkkeiden (NSAID) käyttöä enemmän kuin ns. neutraalipohjallisortoosi. Yhdessä tutkimuksessa tarrakiinnitteisillä jalkapohjaan kiinnitettävillä lateraalisilla kantakiiloilla oli enemmän sivuvaikutuksia (popliteaalialueen kipu, alaselkäkipu ja jalkapohjakipu) kuin irrallisella lateraalisella kantakiilauksella.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas katsaus
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Ranskassa tehdyssä satunnaistetussa 2 vuoden prospektiivisessa tutkimuksessa «Pham T, Maillefert JF, Hudry C ym. Laterally elevated wedged insoles in the treatment of medial knee osteoarthritis. A two-year prospective randomized controlled study. Osteoarthritis Cartilage 2004;1»2 selvitettiin 156:lla mediaalista polvinivelrikkoa sairastavalla potilaalla kenkään laitettavan neutraalin tukipohjallisen ja lateraalisesti korotetun tukipohjallisen vaikutusta oireisiin. Mittareina käytettiin WOMAC-asteikkoa, radiologista polvinivelraon kapenemista sekä käyttöhalukkuutta (compliance). Arvioitaessa hoidon tuloksellisuutta WOMAC-asteikolla ja nivelraon kapenemisella hoitomuotojen välillä ei ollut eroja. Kuitenkin tulehduskipulääkkeiden (NSAID) käyttö oli merkittävästi vähäisempää ryhmässä, jossa käytettiin lateraalisesti korotettua tukipohjallista (neutraaliryhmässä lääkekäyttöpäiviä keskimäärin 168 päivää/ 2 v, lateraalisesti korotetun tukipohjallisen ryhmässä keskimäärin 71 päivää/ 2 v, p = 0.003). Myös hoidon komplianssi oli merkittävästi parempi lateraalikorotusryhmässä (85.8 % lateraalikorotusryhmässä ja 71.9 % neutraalikontrolliryhmässä, p = 0.023).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Japanissa tehdyssä satunnaistetussa tutkimuksessa «Toda Y, Tsukimura N. A six-month followup of a randomized trial comparing the efficacy of a lateral-wedge insole with subtalar strapping and an in-shoe lateral-wedge insole in patients with varus defo»3 selvitettiin 66:lla mediaalista polvinivelrikkoa sairastavalla potilaalla kenkään laitettavan irrallisen lateraalisen tukipohjalliskorotuksen ja vastaavan nauhakiinnitteisen subtalaarisen tuen vaikuttavuutta. Seuranta-aika oli 6 kuukautta. Tulosta arvioitiin VAS:lla ja Lequesnen subjektiivisella haitta-asteindeksillä. 3 ja 6 kuukauden kohdalla lateraalinen nauhakiinnitteinen subtalaarituki lievensi merkittävästi enemmän polvikipua kuin pelkkä lateraalinen kenkään laitettava irrallinen tukipohjalliskorotus.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Brouwer RW, Jakma TS, Verhagen AP, Verhaar JA, Bierma-Zeinstra SM. Braces and orthoses for treating of the knee. Cochrane Database Syst Rev 2005;(1):CD004020
  2. Pham T, Maillefert JF, Hudry C ym. Laterally elevated wedged insoles in the treatment of medial knee osteoarthritis. A two-year prospective randomized controlled study. Osteoarthritis Cartilage 2004;12:46-55
  3. Toda Y, Tsukimura N. A six-month followup of a randomized trial comparing the efficacy of a lateral-wedge insole with subtalar strapping and an in-shoe lateral-wedge insole in patients with varus deformity osteoarthritis of the knee. Arthritis Rheum 2004;50:3129-36
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko