Tulosta

Akupunktuuri polvinivelrikon hoidossa

Näytönastekatsaukset
19.9.2006
Jari Arokoski

Näytön aste: B

Akupunktuurihoito näyttää vähentävän polvinivelrikkokipua ainakin lyhytaikaisesti, mutta luotettava näyttö pitkäkestoisesta kivun lievityksestä ja toimintakyvyn paranemisesta kuitenkin puuttuu.

Julkaisuvuodet 1966 – 99 kattavaan systemaattiseen katsaukseen «Ezzo J, Hadhazy V, Birch S ym. Acupuncture for osteoarthritis of the knee: a systematic review. Arthritis Rheum 2001;44:819-25»1 kerättiin artikkeleita Medlinista eri MESH hakutermein (acupuncture, alternative medicine, electroacupuncture, moxibustion, injections (intramuscular), medicine (traditional Chinese) nivelrikkoon liittyen. Lisäksi vapaina sanahakutermeinä käytettiin hakusanoja trigger-point therapy, auriculotherapy ja oriental medicine (ei MESH termejä). Artikkeleita haettiin myös muista tietokannoista (EMBASE, Psychlit, Mantis, Science Citation Index, CAMPAIN, CCTR ja Cochrane-tietokanta). Tutkimusten tuli olla satunnaistettuja polvinivelrikkoa koskevia tutkimuksia ja katsauksesta suljettiin pois tutkimukset, missä oli käytetty sähkö- tai lämpöstimulaatiota. Tutkimusten laatu arvioitiin Jadadin kriteerien mukaan. Koska tutkimuksissa oli hyvin erityyppisiä kontrollihoitoja ja aineistojen kuvaus oli monesti riittämätön, meta-analyysia ei pystytty tekemään. Lopulliseen systemaattiseen analyysiin kelpuutettiin 7 tutkimusta. Akupunktuuri saattaa olla tehokkaampi kuin pelkkä tavallinen hoito tai seuranta arvioitaessa tulosta subjektiivisella kivulla ja toimintakyvyllä. Akupunktuuri lieventää polvinivelrikkokipua sham-akupunktuuriin verrattuna, mutta luotettava näyttö vaikutuksesta toimintakykyyn puuttuu. Näyttö näissä tutkimuksissa akupunktuurin pitkäaikaisesta kipua lieventävästä tehosta puuttui. Edellä mainittujen tutkimusten heikkouksina todettiin olevan uskottavien kontrollimenetelmien puute sekä liian pienet otoskoot.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvalloissa tehdyssä monikeskustutkimuksessa «Berman BM, Lao L, Langenberg P, Lee WL, Gilpin AMK, Hochberg MC. Effectiveness of acupuncture as adjunctive therapy in osteoarthritis of the knee: a randomized, controlled trial. Ann Intern Med 2004;1»2 selvitettiin akupunktuurin vaikuttavuutta subjektiiviseen polvinivelrikkokipuun ja toimintakykyyn vertaamalla perinteistä kiinalaista akupunktuuria sham-akupunktuuriin ja ohjaukseen (n = 570). Potilailla tuli olla kliinisradiologinen polvinivelrikko (KL ≥ 2). Seurantapisteet olivat 4, 8, 14 ja 26 viikon kohdalla. Tulosta arvioitiin WOMAC:n kipu-, toimintakyky- ja yleinen haitta- asteikolla, SF36:lla ja 6 minuutin kävelytestillä. WOMAC:n kipuasteikolla kipu pieneni merkittävästi 4, 14 ja 26 viikon kohdalla ja WOMAC:n toimintakykyasteikolla subjektiivinen toimintakyky parani 8, 14 ja 26 viikon kohdilla merkittävästi enemmän kuin sham-akupunktuuriryhmässä. SF36:n fyysisen toimintakykyosion ja kuuden minuutin kävelytestin tuloksissa ei ollut nähtävissä ryhmien välillä eroja tutkimusryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Ezzo J, Hadhazy V, Birch S ym. Acupuncture for osteoarthritis of the knee: a systematic review. Arthritis Rheum 2001;44:819-25
  2. Berman BM, Lao L, Langenberg P, Lee WL, Gilpin AMK, Hochberg MC. Effectiveness of acupuncture as adjunctive therapy in osteoarthritis of the knee: a randomized, controlled trial. Ann Intern Med 2004;141:901-10, summary for patients: Ann Intern Med 2004;141:120
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko