Tulosta

Limakalvoja supistavien lääkkeiden, antihistamiinien ja kipulääkkeiden yhdistelmävalmisteet ylähengitystieinfektioissa

Näytönastekatsaukset
2.5.2013
Helena Liira

Näytön aste: B

Limakalvoja supistavien lääkkeiden, antihistamiinien ja kipulääkkeiden yhdistelmävalmisteet näyttävät lievittävän ylähengitystieinfektioiden yleisoireita. Kuitenkin lähes viidesosa hoidetuista potilaista saa näistä lääkkeistä myös haittavaikutuksia.

Cochrane-katsaukseen «De Sutter AI, van Driel ML, Kumar AA ym. Oral antihistamine-decongestant-analgesic combinations for the common cold. Cochrane Database Syst Rev 2012;2:CD004976 »1, «»1 koottiin 27 satunnaistettua hoitokoetta (5 117 potilasta), joissa kohteena olivat ylähengitystieinfektioiden oireenmukaiset hoidot. Tutkimuksista 14 käsitteli limakalvoja supistavien lääkkeiden ja antihistamiinien yhdistelmiä, kuusi antihistamiinien ja kipulääkkeiden yhdistelmiä ja viisi limakalvoja supistavien, antihistamiinien ja kipulääkkeiden yhdistelmiä. Kontrollina oli 21 tutkimuksessa lumelääke ja kuudessa tutkimuksessa aktiivinen vaikuttava aine. Tutkimuksissa oli metodologisia puutteita ja tutkimusasetelmat olivat siinä määrin vaihtelevia, että tulosten yhdistämistä voitiin tehdä vain osaan tutkimuksista ja tutkituista päätetapahtumista.

Antihistamiini-dekongestantti: 12 tutkimusta. Kahdeksassa tutkimuksessa päätetapahtumana oli oireiden lievittyminen yleisesti. Kuuden tutkimuksen tulokset voitiin yhdistää (n = 309 aktiivinen hoito, n = 312 lumelääke). Hoidon epäonnistumisen vedonlyöntisuhde (OR) oli 0,27 (95 % luottamusväli 0,15–0,50). Hoidon tulosta arvioitaessa 41 % lumelääkettä saaneista ja 66 % aktiivista hoitoa saaneista koki merkittävää paranemista.

Antihistamiini-kipulääke: kolme tutkimusta. Kahdessa tutkimuksessa päätetapahtumana oli oireiden lievittyminen. Toisesta oli numeerista dataa (n = 290 aktiivinen hoito, n = 292 askorbiinihappo). Hoidon epäonnistumisen vedonlyöntisuhde (OR) oli 0,33 (95 % luottamusväli 0,23–0,46). Kuuden päivän jälkeen 43 % verrokkiryhmäläisistä ja 70 % aktiivihoitoa saaneista oli parantunut. Myös toisessa tutkimuksessa tulokset puolsivat aktiivista hoitoa.

Kipulääke-dekongestantti: kuusi tutkimusta. Yhdessä tutkimuksessa päätetapahtumana oireiden lievittyminen: 73 % yhdistelmälääkettä saaneista parani verrattuna 52 %:iin vertailuryhmässä, jossa hoitona oli parasetamoli (OR 0,28, 95 % luottamusväli 0,15–0,52).

Antihistamiini-dekongestantti-kipulääke: viisi tutkimusta. Neljässä päätetapahtumana oireiden lievittyminen, kahden tulokset voitiin yhdistää. Oireet lievittyivät 52 %:lla hoitoryhmässä ja 34 %:lla lumeryhmässä (OR 0,47, 95 % luottamusväli 0,33–0,67). Kahdessa muussa tutkimuksessa ei todettu paranemiseen vaikutuksia ja kahdessa muussa tutkimuksessa ei todettu mitään vaikutuksia.

Kaksi tutkimusta käsitteli antihistamiiini-dekongestantti-yhdistelmää lapsilla (mukana 113 lasta). Tuloksia ei voitu yhdistää; merkitseviä hoidollisia tuloksia ei saatu.

Haittavaikutukset: antihistamiini-dekongestantti-yhdistelmä tuotti enemmän haittavaikutuksia kuin verrokki, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä: 157/810 (19 %) vs 60/477 (13 %) potilaista sai yhden tai useamman haittavaikutuksen (OR 1,58, 95 % luottamusväli 0,78–3,21). Kipulääke-dekongestantti-yhdistelmä tuotti merkitsevästi enemmän haittavaikutuksia kuin vertailuhoito (OR 1,71, 95 % luottamusväli 1,23–2,37). Haittavaikutuksina oli esimerkiksi väsymystä, suun kuivumista, unettomuutta, sydämen tykytyksiä ja päänsärkyä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Näytön astetta on pudotettu A:sta B:hen, koska tutkimuksissa oli merkittäviä metodologisia ja raportoinnin ongelmia ja asetelmat olivat heterogeenisiä.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Sivuontelotulehdus 1

Kirjallisuutta

  1. De Sutter AI, van Driel ML, Kumar AA ym. Oral antihistamine-decongestant-analgesic combinations for the common cold. Cochrane Database Syst Rev 2012;2:CD004976 «PMID: 22336807»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Sivuontelotulehdus
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko