Tulosta

Limakalvoja supistavien lääkkeiden, antihistamiinien ja kipulääkkeiden yhdistelmävalmisteet ylähengitystieinfektioissa

Näytönastekatsaukset
22.5.2018
Helena Liira

Näytön aste: B

Limakalvoja supistavien lääkkeiden, antihistamiinien ja kipulääkkeiden yhdistelmävalmisteet näyttävät lievittävän ylähengitystieinfektioiden yleisoireita. Kuitenkin lähes viidesosa hoidetuista potilaista saa näistä lääkkeistä myös haittavaikutuksia.

Cochrane-katsaukseen «De Sutter AI, van Driel ML, Kumar AA ym. Oral antihistamine-decongestant-analgesic combinations for the common cold. Cochrane Database Syst Rev 2012;2:CD004976 »1, koottiin 27 satunnaistettua hoitokoetta (5 117 potilasta), joissa kohteena olivat ylähengitystieinfektioiden oireenmukaiset hoidot. Tutkimuksista 14 käsitteli limakalvoja supistavien lääkkeiden ja antihistamiinien yhdistelmiä,6 antihistamiinien ja kipulääkkeiden yhdistelmiä ja 5 limakalvoja supistavien, antihistamiinien ja kipulääkkeiden yhdistelmiä. Kontrollina oli 21 tutkimuksessa lumelääke ja 6 tutkimuksessa aktiivinen vaikuttava aine. Tutkimuksissa oli metodologisia puutteita ja tutkimusasetelmat olivat siinä määrin vaihtelevia, että tulosten yhdistämistä voitiin tehdä vain osaan tutkimuksista ja tutkituista päätetapahtumista.

Antihistamiini-dekongestantti: 12 tutkimusta. 8 tutkimuksessa päätetapahtumana oli oireiden lievittyminen yleisesti. 6 tutkimuksen tulokset voitiin yhdistää (n = 309 aktiivinen hoito, n = 312 lumelääke). Hoidon epäonnistumisen vedonlyöntisuhde (OR) oli 0,27 (95 % luottamusväli 0,15–0,50). Hoidon tulosta arvioitaessa 41 % lumelääkettä saaneista ja 66 % aktiivista hoitoa saaneista koki merkittävää paranemista.

Antihistamiini-kipulääke: 3 tutkimusta. 2 tutkimuksessa päätetapahtumana oli oireiden lievittyminen. Toisesta oli numeerista dataa (n = 290 aktiivinen hoito, n = 292 askorbiinihappo). Hoidon epäonnistumisen vedonlyöntisuhde (OR) oli 0,33 (95 % luottamusväli 0,23–0,46). 6 päivän jälkeen 43 % verrokkiryhmäläisistä ja 70 % aktiivihoitoa saaneista oli parantunut. Myös toisessa tutkimuksessa tulokset puolsivat aktiivista hoitoa.

Kipulääke-dekongestantti: 6 tutkimusta. 1 tutkimuksessa päätetapahtumana oireiden lievittyminen: 73 % yhdistelmälääkettä saaneista parani verrattuna 52 %:iin vertailuryhmässä, jossa hoitona oli parasetamoli (OR 0,28, 95 % luottamusväli 0,15–0,52).

Antihistamiini-dekongestantti-kipulääke: 5 tutkimusta. 4 päätetapahtumana oireiden lievittyminen, 2 tulokset voitiin yhdistää. Oireet lievittyivät 52 %:lla hoitoryhmässä ja 34 %:lla lumeryhmässä (OR 0,47, 95 % luottamusväli 0,33–0,67). 2 muussa tutkimuksessa ei todettu paranemiseen vaikutuksia ja 2 muussa tutkimuksessa ei todettu mitään vaikutuksia.

2 tutkimusta käsitteli antihistamiiini-dekongestantti-yhdistelmää lapsilla (mukana 113 lasta). Tuloksia ei voitu yhdistää; merkitseviä hoidollisia tuloksia ei saatu.

Haittavaikutukset: antihistamiini-dekongestantti-yhdistelmä tuotti enemmän haittavaikutuksia kuin verrokki, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä: 157/810 (19 %) vs 60/477 (13 %) potilaista sai yhden tai useamman haittavaikutuksen (OR 1,58, 95 % luottamusväli 0,78–3,21). Kipulääke-dekongestantti-yhdistelmä tuotti merkitsevästi enemmän haittavaikutuksia kuin vertailuhoito (OR 1,71, 95 % luottamusväli 1,23–2,37). Haittavaikutuksina oli esimerkiksi väsymystä, suun kuivumista, unettomuutta, sydämen tykytyksiä ja päänsärkyä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Näytön astetta on pudotettu A:sta B:hen, koska tutkimuksissa oli merkittäviä metodologisia ja raportoinnin ongelmia ja asetelmat olivat heterogeenisiä.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Sivuontelotulehdus 1

Kirjallisuutta

  1. De Sutter AI, van Driel ML, Kumar AA ym. Oral antihistamine-decongestant-analgesic combinations for the common cold. Cochrane Database Syst Rev 2012;2:CD004976 «PMID: 22336807»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Sivuontelotulehdus
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko