Tulosta

Diabeettisen retinopatian esiintyvyys ja eteneminen tupakoivilla ja ei-tupakoivilla

Näytönastekatsaukset
26.3.2006
Sirkku Tulokas

Näytön aste: C

Tupakoinnin vaikutus diabeettisen retinopatian esiintyvyyteen ja etenemiseen on epäselvä.

Wisconsinissa tehtyyn tutkimukseen «Moss SE, Klein R, Klein BE. Association of cigarette smoking with diabetic retinopathy. Diabetes Care 1991;14:119-26»1 valittiin alle 30-vuotiaana sairastuneet insuliinia käyttävät diabeetikot, 1 210 henkilöä, ja sattumanvarainen otos aikaisintaan 30-vuotiaana sairastuneita diabeetikoita, 1 780 henkilöä. Lähtötason tutkimukset tehtiin 996 alle 30-vuotiaana sairastuneelle ja 1 370 vanhempana sairastuneelle. Retinopatian ilmaantuvuus perustui 138 alle 30-vuotiaana sairastuneen ryhmään ja 154 vanhempana sairastuneen insuliinia käyttävien ryhmään. Vanhempana sairastuneiden ei-insuliinia käyttävien ryhmässä oli 321 diabeetikkoa. Kenelläkään ei näissä ryhmissä ollut retinopatiamuutoksia lähtötilanteessa.

Retinopatian etenemistä tutkittiin 4 vuoden aikana vastaavissa ryhmissä, joissa oli 530, 418 ja 486 diabeetikkoa. Heillä lähtötason retinopatiamuutokset olivat proliferatiivista retinopatiaa vähäisemmät. Ainoa tupakoinnin ja retinopatian välinen merkitsevä yhteys oli tupakka-askivuosien ja proliferatiivisen retinopatian etenemisen välinen yhteys vanhempana sairastuneilla insuliinia käyttävillä diabeetikoilla. Tutkijoiden johtopäätös oli se, ettei tupakointi ole merkittävä riskitekijä diabeettisessa retinopatiassa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Eurodiab IDDM Complications -tutkimuksessa «Chaturvedi N, Stephenson JM, Fuller JH. The relationship between smoking and microvascular complications in the EURODIAB IDDM Complications Sudy. Diabetes Care 1995;18:785-92»2 selvitettiin tupakoinnin, glukoositasapainon ja retinopatian välistä yhteyttä. Tutkimukseen otettiin satunnainen otos 31 eri keskuksesta, yhteensä 3 250 tyypin 1 diabeetikkoa, joiden ikä vaihteli 15:sta 60 vuoteen. Tupakoivien osuus oli 35 % miehistä ja 29 % naisista. Tupakoivilla oli huonompi glukoositasapaino tupakoimattomiin ja tupakoinnin lopettaneisiin verrattuna. Tupakoivilla oli enemmän retinopatiamuutoksia kuin tupakoimattomilla. Tupakoinnin lopettaneilla oli enemmän proliferatiivista retinopatiaa kuin tupakoimattomilla. Glukoositasapaino ei selittänyt eroja retinopatian esiintyvyydessä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Düsseldorfissa tehtyyn prospektiiviseen monikeskustutkimukseen «Muhlhauser I, Bender R, Bott U ym. Cigarette smoking and progression of retinopathy and nephropathy in type 1 diabetes. Diabet Med 1996;13:536-43»3 rekrytoitiin 636 tyypin 1 diabeetikkoa, joiden ikä vaihteli 15:sta 40 vuoteen, ja joilla ei lähtötilanteessa ollut elinmuutoksia. Retinopatia selvitettiin tutkimuksen alussa ja 6 vuoden kuluttua oftalmoskopoiden tai valokuvaten. Huolimatta monista analyyseistä ei yksiselitteistä yhteyttä tupakoinnin ja retinopatian välille tullut. Tutkijat päättelevät tupakoinnin vaikutuksen silmänpohjamuutoksiin olevan monimutkaisen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Moss SE, Klein R, Klein BE. Association of cigarette smoking with diabetic retinopathy. Diabetes Care 1991;14:119-26
  2. Chaturvedi N, Stephenson JM, Fuller JH. The relationship between smoking and microvascular complications in the EURODIAB IDDM Complications Sudy. Diabetes Care 1995;18:785-92
  3. Muhlhauser I, Bender R, Bott U ym. Cigarette smoking and progression of retinopathy and nephropathy in type 1 diabetes. Diabet Med 1996;13:536-43
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko