Tulosta

Vieroitusprotokolla hengitysvajauksessa

Näytönastekatsaukset
17.1.2014
Ilkka Parviainen

Näytön aste: B

Päivittäinen, systemaattinen vieroitusedellytysten arviointi ilmeisesti lyhentää hengityslaitehoidon kestoa.

Cochrane-katsaukseen «Blackwood B, Alderdice F, Burns KE, Cardwell CR, Lavery G, O´Halloran P. Protocolized versus non-ptotocolized weaning for reducing the duration of mechanical ventilation in critically ill adult patien»1 sisällytettiin 11 satunnaistettua tai näennäissatunnaistettua mekaanisesta ventilaatiosta vieroittamista käsittelevää tutkimusta, joissa oli kaikkiaan 1 971 potilasta. Interventioryhmän vieroituksessa hengityslaitehoidosta toteutettiin joko kirjallista ohjeistusta tai automaattista hengityslaitteen tietokoneohjattua vieroitusta. Kontrolliryhmän vieroitus tapahtui ilman muodollista ohjeistusta tavanomaisen kliinisen käytännön mukaan.

Ensisijaisena päätemuuttujana verrattiin mekaanisen ventilaation kestoa ryhmien välillä. Toissijaisina päätemuuttujina verrattiin kuolleisuutta, haittatapahtumia, elämänlaatua, vieroituksen kestoa sekä teho- ja sairaalahoidon kestoa. Hengityslaitehoito määriteltiin loppuneeksi, jos potilas hengitti spontaanisti T-putkella tai oli ekstuboitu. Vieroituskriteerit ja -menetelmät vaihtelivat eri tutkimuksissa.

Hengityslaitehoidon kesto raportoitiin 10 tutkimuksessa. Kun käytettiin vieroitusprotokollaa, hengityslaitehoidon kesto lyheni 25 % (95 % luottamusväli 9–39 %) (p = 0,006) verrattuna kontrolliryhmään. Tulos ei muuttunut, jos kaksi suuren harhan riskin omaavaa tutkimusta poistettiin analyysistä. Vieroituksen kesto raportoitiin 6 tutkimuksessa; protokollaryhmän vieroituksen kesto lyheni 78 % (95 % luottamusväli 31–93 %) (p= 0,009) verrattuna kontrolliryhmään. Tehohoidon kesto raportoitiin 8 tutkimuksessa, ja se oli 10 % (95 % luottamusväli 2–19 %) (p = 0,02) lyhyempi kuin kontrolliryhmässä. Muissa toissijaisissa päätemuuttujissa ei todettu tilastollisia eroja ryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Yksittäisten tutkimusten metodologinen laatu vaihteli, ja tutkimukset olivat heterogeenisia. Tutkimukseen sisältyi erilaisia teho-osastoja (sekatehoja, kirurgisia, neurologisia ja sisätautisia teho-osastoja). Vieroitusprotokollien kriteerit ja vieroitusmenetelmät vaihtelivat tutkimuksissa, ainoastaan kahdessa tutkimuksessa käytettiin samaa protokollaa.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Hengitysvajaus (äkillinen) 1

Kirjallisuutta

  1. Blackwood B, Alderdice F, Burns KE, Cardwell CR, Lavery G, O´Halloran P. Protocolized versus non-ptotocolized weaning for reducing the duration of mechanical ventilation in critically ill adult patients. Cochrane Database Syst Rev 2011;(7):CD006904; PMID: 2046474
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Hengitysvajaus (äkillinen)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko