Tulosta

Spontaanihengitystä hyödyntävän ventilaatiotekniikan käyttö ARDS:ssä

Näytönastekatsaukset
17.1.2014
Tero Varpula

Näytön aste: C

Spontaanihengityksen yhdistäminen mekaaniseen ventilaatioon ensisijaisena hengitysmallina ei lyhentäne mekaanisen ventilaation kestoa eikä pienentäne kuolleisuutta ARDS-potilailla.

ARDS:n liittyvässä kaasujenvaihtohäiriössä on perinteisesti käytetty kontrolloituja hengitysmalleja, joissa hengitystyö pyritään siirtämään mahdollisimman paljon potilaalta ventilaattorille hapenkulutuksen vähentämiseksi, verenkierto-olosuhteiden kohentamiseksi ja kontrolloidumman hengitysmekaniikan takaamiseksi. Ventilaattoritekniikan kehitys on mahdollistanut uusien potilaan spontaania hyödyntävien hengitysmuotojen (partial ventilatory support modes) käyttämisen. Näiden hengitysmuotojen hyötyjä on tutkittu vain muutamassa satunnaistetussa, etenevässä tutkimuksessa. Fysiologisia hyötyjä selvittäviä tutkimuksia on vaihtovuoroisasetelmissa sekä kohorttitutkimuksissa jonkin verran enemmän.

Kanadan tehohoitotutkimuksen yhdistys on meta-analyysissään selvittänyt näiden ventilaatiomallien hyötyjä «McMullen SM, Meade M, Rose L ym. Partial ventilatory support modalities in acute lung injury and acute respiratory distress syndrome-a systematic review. PLoS One 2012;7:e40190 »1.

Kattavan kirjallisuushaun jälkeen meta-analyysiin otettiin kaksi satunnaistettua tutkimusta (Putensen ja Varpula) kliinisesti merkityksellisten hoidon lopputulosta kuvaavien muuttujien arvioimiseksi. Meta-analyysin johtopäätöksinä oli, että spontaania hyödyntävien hengitysmuotojen käytön hyöty kuolleisuuden, hengityslaitehoidon keston ja tehohoitoajan suhteen on epäselvää. Tutkimusten aineistojen pieni koko, runsaat sekoittavat tekijät ja heterogeeniset potilasmateriaalit estävät varsinaisten mielekkäiden meta-analyyttisten laskelmien teon.

Sekundaaristen lopputulosmuuttujien osalta meta-analyysissä kuvaavana yhteenvetona todetaan, että spontaania hengitystä hyödyntävien hengitysmuotojen käyttö saattaa parantaa potilaan ja hengityslaitteen välistä synkroniaa sekä vähentää lihasrelaksanttien ja sedatiivien käyttöä. Fysiologisena hyötynä useissa tutkimuksissa on havaittu kaasujenvaihdon parantumista sekä hemodynamiikan ja pääte-elimien toimintaa kuvaavien suureiden parantumista.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Meta-analyysiin on tehty kattava tiedonhaku ja kriittinen aineiston tarkastelu. Asetettuun kysymykseen tuskin meta-analyysin keinoin voidaan saada vastausta.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Hengitysvajaus (äkillinen) 1

Kirjallisuutta

  1. McMullen SM, Meade M, Rose L ym. Partial ventilatory support modalities in acute lung injury and acute respiratory distress syndrome-a systematic review. PLoS One 2012;7:e40190 «PMID: 22916094»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Hengitysvajaus (äkillinen)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko