Tulosta

Vaikean happeutumishäiriön hoito mekaanisen ventilaation aikana

Näytönastekatsaukset
22.4.2006
Tero Varpula

Näytön aste: C

Rekrytointitoimenpiteet saattavat parantaa ohimenevästi happeutumista alveolitason kaasujenvaihtohäiriössä.

Brasilialainen työ «Amato MB, Barbas CS, Medeiros DM ym. Effect of a protective-ventilation strategy on mortality in the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med 1998;338:347-54 »1, jossa keuhkoja suojaavassa ryhmässä (n = 29) pienen kertatilavuuden ja korkeamman PEEP:n lisäksi potilaille tehtiin rekrytointitoimenpide (35 – 40 cmH2O, 40 s) ”tarvittaessa” ja aina hengityskoneesta irtoamisen yhteydessä. Konventionaalinen (n = 24) ryhmä sai kaksi kertaa suurempaa kertatilavuutta ja rekrytointi ei kuulunut tutkimusasetelmaan. Kuolleisuus oli 38 % vs 71 % keuhkoja suojaavassa ryhmässä.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Kommentti: Ensimmäinen työ, jossa rekrytointi oli mukana hoitoprotokollassa, mutta mitään tietoja siitä, kuinka usein ja millaisella vasteella toimenpidettä tehtiin, ei anneta. Vaikutus kuolleisuuteen jäi osoittamatta.

22 ARDS-potilasta, ei kontrolliryhmää. VT 6 ml/kg, PEEP ja FiO2 siten, että SaO2 90 – 95 %. Keuhkon ja rintakehän venyvyyttä tutkittiin erikseen. Rekrytointitoimenpide: 40 cmH2O paine ilmateihin 40 s ajaksi. Tulosten perusteella potilaat jaettiin kahteen ryhmään: responderit ja non-responderit. Ne, joilla rekrytointitoimenpide aiheutti 2 min toimenpiteen jälkeen mitattuna PaO2/FiO2 suhteen > 50 % nousun (responders), olivat olleet hengityslaiteessa lyhyemmän ajan ja rintakehän venyvyys oli parempi. Hemodynaaminen vaste (sydämen minuuttivirtauksen lasku jäi pienemmäksi) oli pienempi. Vaste oli lyhytaikainen, 30 minuutin kohdalla vaikutus oli ohi «Grasso S, Mascia L, Del Turco M ym. Effects of recruiting maneuvers in patients with acute respiratory distress syndrome ventilated with protective ventilatory strategy. Anesthesiology 2002;96:795-802»2.

Espanjalaistutkimus «Villagrá A, Ochagavía A, Vatua S ym. Recruitment maneuvers during lung protective ventilation in acute respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med 2002;165:165-70 »3, jossa 17 ARDS-potilasta, osa aikaisessa vaiheessa ja osa yli viikon hengityslaitehoidossa jo olleita, joille tehtiin rekrytointitoimenpide: ei välitöntäkään osoitettavaa hyötyä PaO2/FiO2 suhteessa.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Kommentti: Heterogeeninen potilasjoukko, jossa rutiinomaisella rekrytointitoimenpiteellä ei saatu merkitsevää vastetta happeutumisessa.

Itävaltalaistutkimus «Oczenski W, Hörmann C, Keller C ym. Recruitment maneuvers after a positive end-expiratory pressure trial do not induce sustained effects in early adult respiratory distress syndrome. Anesthesiology 20»4 30 postoperatiivisella ARDS-potilaalla. Tutkimus tehtiin 3 vuorokauden sisällä ARDS-diagnoosista. Edellisistä tutkimuksista poiketen asetelma on kontrolloitu ja volyymihistoria on standardoitu tekemällä PEEP-trial: PEEP nostettiin portaittain noin 8 cmH2O:sta ad 20 cmH2O. PEEP-tasosta valittiin se, jolla paras PaO2 ja alle 20 % lasku sydämen minuuttivirtauksessa. 2 tunnin stabilaation jälkeen 15 potilasta sai rekrytointitoimenpiteen (50 cmH2O 30 s), 15 jatkoi samalla hengityslaitesäädöllä. P/F suhde nousi ja oikovirtaus laski merkittävästi, mutta vaikutus oli ohi 30 minuutissa. Merkittäviä haittavaikutuksia ei esiintynyt.

 • Tutkimuksen laatu: kohtalainen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Valikoitu potilasjoukko, joilla ilmeinen epäsuora keuhkovaurio.
 • Kommentti: Vahvistaa käsityksiä rekrytointitoimenpiteen lyhytaikaisesta vaikutuksesta.

Kirjallisuutta

 1. Amato MB, Barbas CS, Medeiros DM ym. Effect of a protective-ventilation strategy on mortality in the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med 1998;338:347-54 «PMID: 9449727»PubMed
 2. Grasso S, Mascia L, Del Turco M ym. Effects of recruiting maneuvers in patients with acute respiratory distress syndrome ventilated with protective ventilatory strategy. Anesthesiology 2002;96:795-802 «PMID: 11964585»PubMed
 3. Villagrá A, Ochagavía A, Vatua S ym. Recruitment maneuvers during lung protective ventilation in acute respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med 2002;165:165-70 «PMID: 11790648»PubMed
 4. Oczenski W, Hörmann C, Keller C ym. Recruitment maneuvers after a positive end-expiratory pressure trial do not induce sustained effects in early adult respiratory distress syndrome. Anesthesiology 2004;101:620-5 «PMID: 15329586»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko