Tulosta

Painonvaihtelun vaikutus terveyteen

Näytönastekatsaukset
28.12.2010
Kirsi Pietiläinen

Näytön aste: A

Painonvaihtelijat lihovat seurannassa enemmän kuin henkilöt joilla ei painonvaihteluita. Kun tämä on huomioitu, lihavien henkilöiden painonvaihtelut eivät itsenäisesti lisää diabetesta eivätkä valtimotaudin riskitekijöitä.

Yhdysvaltalaisessa Nurses’ Health Study II -tutkimuksessa «Field AE, Manson JE, Laird N ym. Weight cycling and the risk of developing type 2 diabetes among adult women in the United States. Obes Res 2004;12:267-74 »1 seurattiin 44 882 nuorta ja keski-ikäistä naista 12 vuotta. Naisten painonvaihtelu kysyttiin vuosilta 1972–1992 ja se luokiteltiin vaikeaksi (naisista 8.0 %), jos paino oli tarkoituksella laskenut ja noussut vähintään 9 kg, ja lieväksi (naisista 18.8 %), jos vaihtelu oli 4–9 kg kolme kertaa. Lievän painonvaihtelun ryhmässä henkilöt lihoivat 12 vuoden seurannassa 4.1 kg ja vaikean painonvaihtelun ryhmässä 5.2 kg. Henkilöt, joilla ei ollut painonvaihteluhistoriaa, lihoivat 2.6 kg.

Vaikean painonvaihtelun ryhmässä kuolleisuus oli suurempaa (RR 1.32, 95 % luottamusväli 1.15–1.51) kuin ryhmässä, jossa ei ollut painonvaihteluita. Lievän painonvaihtelun ryhmässä kuolleisuus ei eronnut verrokkiryhmästä (RR 0.91, 95 % luottamusväli 0.81–1.01). Kun lihominen, liikuntatottumukset, tupakointi, alkoholin käyttö ja hormonikorvaushoito huomioitiin, kuolleisuus ei ollut vaikeankaan painonvaihtelun ryhmässä verrokkiryhmästä poikkeava.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Amerikkalaisen Nurses´ Health Study II -tutkimuksen 6 vuoden seurannassa «Finucane TE. Carotid disease and syncope. Arch Intern Med 2009;169:2166 »2 (46 634 nuorta ja keski-ikäistä naista) painonvaihtelu oli vaikeaa 1.6 %:lla ja lievää 20 %:lla naisista. Painonvaihtelijat olivat BMI:llä mitaten keskimäärin selvästi lihavampia. Kuuden vuoden aikana todettiin 418 uutta diabetestapausta. Kun diabeteksen ilmaantuvuus vakioitiin BMI:n suhteen, painonvaihtelijoilla ei esiintynyt enempää diabetesta kuin niillä, joiden paino seurannan aikana ei vaihdellut.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yhdysvaltalaisessa Nurses´ Health Study II -tutkimuksessa «Field AE, Byers T, Hunter DJ ym. Weight cycling, weight gain, and risk of hypertension in women. Am J Epidemiol 1999;150:573-9 »3 seurattiin 4 vuotta 46 224 naista (keski-ikä 39 v, vaihtelu 28–48 v), joilla tutkimuksen alussa ei ollut kohonnutta verenpainetta. Seurannan aikana todettiin 1 107:llä kohonnut verenpaine. Naisista 1.4 %:lla esiintyi voimakasta painonvaihtelua (severe weight cycling, paino laskenut 3 kertaa yli 9 kg) ja 18.9 %:lla lievää painonvaihtelua (mild weight cycling, paino laskenut 3 kertaa 4.5–9 kg). Verenpaineen nousu korreloi voimakkaasti painon nousuun, mutta ei painonvaihteluihin. Kun tulokset vakioitiin BMI:n ja painon nousun suhteen, lievillä painonvaihtelijoilla odds ratio oli 1.20 (luottamusväli1.00–1.33) ja voimakkailla painonvaihtelijoilla 1.13 (0.79–1.61).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yhdysvaltalaisessa MRFIT primary prevention trialissa «Petersmarck KA, Teitelbaum HS, Bond JT ym. The effect of weight cycling on blood lipids and blood pressure in the Multiple Risk Factor Intervention Trial Special Intervention Group. Int J Obes Relat M»4 seurattiin 4 353 miestä (ikä 35–57 v), joille tarjottiin ohjausta valtimotaudin ehkäisemiseksi. Seuranta-aika oli 6 vuotta. Jos paino oli laskenut ja nousut vähintään 5 %, henkilö luokiteltiin painonvaihtelijaksi (weight cycler). 20 %:lla ei ollut yhtään, 53 %:lla oli yksi, 22 %:lla kaksi ja 5 %:lla kolme tai useampi painonvaihtelusykli kuuden vuoden aikana. Painonvaihtelu ei vaikuttanut henkilöiden seerumin kokonaiskolesterolin eikä HDL-kolesterolin pitoisuuteen eikä diastoliseen verenpaineeseen. Tulos säilyi, kun ne vakioitiin kaikkiin mahdollisiin sekoittavien tekijöiden suhteen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Poikkileikkaustutkimus «Graci S, Izzo G, Savino S ym. Weight cycling and cardiovascular risk factors in obesity. Int J Obes Relat Metab Disord 2004;28:65-71 »5, jossa retrospektiivisesti selvitettiin paino ja dieettihistoria 340 naisella ja 119 miehellä, joiden BMI vaihteli 30–69 kg/m2. Kahden vuoden aikana tulleiden lisäkilojen ja laihdutettujen kilojen perusteella laskettiin ”painonvaihtelustatus” ja henkilöt jaettiin sen perusteella kvartiileihin. Henkilöiltä mitattiin verenpaine, plasman glukoosi, insuliini ja lipidit. Henkilöt joilla oli esiintynyt painonvaihtelua, oli selvästi enemmän riskitekijöitä, mutta he olivat myös lihavampia. Kun tulos vakioitiin BMI:n suhteen, painonvaihtelulla ja riskitekijät eivät enää korreloineen keskenään.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Lihavuus (aikuiset) 1

Kirjallisuutta

 1. Field AE, Manson JE, Laird N ym. Weight cycling and the risk of developing type 2 diabetes among adult women in the United States. Obes Res 2004;12:267-74 «PMID: 14981219»PubMed
 2. Finucane TE. Carotid disease and syncope. Arch Intern Med 2009;169:2166 «PMID: 20008707»PubMed
 3. Field AE, Byers T, Hunter DJ ym. Weight cycling, weight gain, and risk of hypertension in women. Am J Epidemiol 1999;150:573-9 «PMID: 10489996»PubMed
 4. Petersmarck KA, Teitelbaum HS, Bond JT ym. The effect of weight cycling on blood lipids and blood pressure in the Multiple Risk Factor Intervention Trial Special Intervention Group. Int J Obes Relat Metab Disord 1999;23:1246-55 «PMID: 10643680»PubMed
 5. Graci S, Izzo G, Savino S ym. Weight cycling and cardiovascular risk factors in obesity. Int J Obes Relat Metab Disord 2004;28:65-71 «PMID: 14647176»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Lihavuus (aikuiset)
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko