Tulosta

Gabapentiini ja selkäydinvaurioon liittyvä kipu

Näytönastekatsaukset
8.11.2012
Timo Pohjalainen

Näytön aste: C

Gabapentiini saattaa vähentää selkäydinvammaisen henkilön neuropaattista kipua.

Retrospektiivisessä 44 selkäydinvammaisen potilaan kontrolloimattomassa aineistossa «To TP, Lim TC, Hill ST ym. Gabapentin for neuropathic pain following spinal cord injury. Spinal Cord 2002;40:282-5 »1 selvitettiin gabapentiinin (annoksen mediaani 2 400 mg/vrk) vaikutusta neuropaattiseen kipuun. Tulokset saatiin 38 potilaalta. Ennen hoitoa ja 1, 3 ja 6 kuukauden seurannoissa rekisteröitiin kipujana (0–10), joiden keskiarvot osoittivat kivun lievenemistä seuraavasti: 8.8, 5.4, 4.3 ja 4.0.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Prospektiivisessa tutkimuksessa «Ahn SH, Park HW, Lee BS ym. Gabapentin effect on neuropathic pain compared among patients with spinal cord injury and different durations of symptoms. Spine (Phila Pa 1976) 2003;28:341-6; discussion 3»2 seurattiin 31 selkäydinvammaista henkilöä, joilla oli neuropaattinen kipu. Osalla heistä (N = 13) kivun kesto oli alle 6 kuukautta (1. ryhmä) ja toisessa (N = 18) kivun kesto oli yli 6 kuukautta (2. ryhmä). Hoitointervention kesto oli 8 viikkoa. Kahden viikon välein seurattiin kivun intensiteettiä kipujanalla (0–10) ja kivun vaikutusta uneen.

Kummassakin ryhmässä kipu helpottui (alku -> loppu: 1. ryhmä 7.3 -> 3.0; 2. ryhmä 7.6 -> 5.1) gabapentiinihoidon (1 800 mg/vrk) aikana, mutta selvemmin ensimmäisessä ryhmässä, jossa kivun kesto oli ollut alle 6 kuukautta. Huomattavia haittavaikutuksia ei havaittu.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Metodisena heikkoutena on lumeryhmän puute.

18 viikkoa kestäneeseen prospektiiviseen, satunnaistettuun, kaksoissokkoutettuun, lumekontrolloituun, crossover-tutkimukseen «Levendoglu F, Ogün CO, Ozerbil O ym. Gabapentin is a first line drug for the treatment of neuropathic pain in spinal cord injury. Spine (Phila Pa 1976) 2004;29:743-51 »3 osallistui 20 selkäydinvammaista (paraplegia), joilla oli neuropaattinen kipuongelma. Naisia oli 7 ja miehiä 13. Ikäjakauma oli 23–62 vuotta. Kaikki tutkimukseen tulleet olivat hankkeessa loppuun asti.

Kahdeksan viikon aikana gabapentiini vähensi merkittävästi (VAS 8.5 -> 3.2) neuropaattista kipua lumeeseen (VAS 8.4 -> 7.4) verrattuna. Puutteena on pieni tutkimusjoukko.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimusryhmä oli pieni ja käsitti vain henkilöitä, joilla oli paraplegia.

Kahdeksan viikkoa kestäneessä satunnaistetussa kontrolloidussa, kaksoissokkotutkimuksessa «Rintala DH, Holmes SA, Courtade D ym. Comparison of the effectiveness of amitriptyline and gabapentin on chronic neuropathic pain in persons with spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil 2007;88:1547»4 38 selkäydinvammapotilasta hoidettiin kolmella lääkkeellä: amitriptyliinilla, gabapentiinilla ja aktiivisella lumelääkkeellä difenhydramiinilla. Tutkimus toteutettiin triple crossover periaatteella, ja kullakin lääkkeellä hoidettiin 8 viikkoa. Lääkeannoksia nostettiin vähitellen siten, että suurimmillaan amitriptyliiniannos oli 50 mg kolme kertaa ja gabapentiiniannos 1 200 mg kolme kertaa vuorokaudessa. Kipua mitattiin VAS-janalla ja numeerisella asteikolla 0–10. Depressio arvioitiin Center for Epidemiologic Studies Depression Scale-Short Form (CESD-SF) mittarilla. Potilaat jaettiin CESD-SF-arvojen perusteella kahteen ryhmään, joista toisella CESD-SF-pisteet olivat alle 10 ja toisella 10 tai sen yli. Ensin mainitussa ryhmässä kipu VAS-janalla oli alkutilanteessa 4.61 ja viimeksi mainitussa ryhmässä 7.41. Kahdeksan viikon kohdalla amitriptyliinia saaneiden korkean CESD-SF-pisteryhmän potilailla VAS-kipu oli keskimäärin 4.21 ja difenhydramiinia saaneilla henkilöillä 6.67 (p = 0.035). Gabapentiini ei ollut difenhydramiinia tehokkaampi (p = 0.97). Amitriptyliini oli gabapentiinia tehokkaampi mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (6.68; p = 0.061).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Selkäydinvamma 1

Kirjallisuutta

 1. To TP, Lim TC, Hill ST ym. Gabapentin for neuropathic pain following spinal cord injury. Spinal Cord 2002;40:282-5 «PMID: 12037709»PubMed
 2. Ahn SH, Park HW, Lee BS ym. Gabapentin effect on neuropathic pain compared among patients with spinal cord injury and different durations of symptoms. Spine (Phila Pa 1976) 2003;28:341-6; discussion 346-7 «PMID: 12590206»PubMed
 3. Levendoglu F, Ogün CO, Ozerbil O ym. Gabapentin is a first line drug for the treatment of neuropathic pain in spinal cord injury. Spine (Phila Pa 1976) 2004;29:743-51 «PMID: 15087796»PubMed
 4. Rintala DH, Holmes SA, Courtade D ym. Comparison of the effectiveness of amitriptyline and gabapentin on chronic neuropathic pain in persons with spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil 2007;88:1547-60 «PMID: 18047869»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Selkäydinvamma
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko