Tulosta

Sedaatio kaihileikkauksen yhteydessä

Näytönastekatsaukset
7.9.2010
Juha Välimäki

Näytön aste: B

Sedaatio yhdistettynä pinta- tai invasiiviseen puudutukseen kaihileikkauksen yhteydessä saattaa lisätä hoitomyöntyvyyttä osalla potilaista, mutta siihen voi liittyä, tosin harvoin, ei silmäperäisiä anestesiakomplikaatioita.

Saudi-arabialaisessa satunnaistetussa, kaksoissokkotutkimuksessa «Alhashemi JA. Dexmedetomidine vs midazolam for monitored anaesthesia care during cataract surgery. Br J Anaesth 2006;96:722-6; PMID: 16595611»1 verrattiin suonensisäistä demedetomidinea midatzolaamilla aikaansaatuun sedaatioon invasiivisessa (peribulbaari) puudutuksessa tehtävässä kaihileikkauksessa. Potilaat satunnaistettiin kahteen ryhmään: ensimmäinen ryhmä sai dexamedetomidinea (n=22), toinen ryhmä midatzolaamia (n=22). Sedaatio tasoksi molemmissa ryhmissä asetettiin Ramsayn sedaatio luokka 3. Demedetomidinea saavien potilaiden ryhmässä todettiin tilastollisesti merkittävästi enemmän ei-silmäperäisiä anestesiakomplikaatioita: verenpaineen lasku p < 0.05, pulssi lasku p < 0.05, kasvojen ihon punastuminen p < 0.01.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Suomessa tehdyssä prospektiivisessa tutkimuksessa «Välimäki JO. Is intracameral lidocaine really effective in cataract surgery? Eur J Ophthalmol 2007;17:332-5; PMID: 17534812»2 selvitettiin etukammiopuudutteen hyödyllisyyttä kaihileikkauksen aikaisen kivun hoidossa pintapuudutetuilla potilailla (n=96) erityisesti jos potilas halusi suonensisäisesti sedatoivaa lääkettä ennen toimenpidettä. Potilaat satunnaistettiin kahteen ryhmään etukammiopuudutetta saavien ryhmästä (n=48) 24 potilasta halusi suonensisäistä sedaatiota (midatsolaami) ja lumetta (balansoitua suolaliuosta, BSS) saavien ryhmästä 16 potilasta halusi sedaatiota. Ryhmät eivät eronneet toisistaan iän, sukupuolen, leikkausta edeltävän keskimääräisen silmänpaineen, leikkauksen jälkeisen keskimääräisen silmänpaineen, leikkausta edeltävän sedaation tai leikkauksessa käytetyn keskimääräisen fakoenergian suhteen. Leikkauksen aikainen kipu oli molemmissa ryhmissä vähäistä, 83 % lumeryhmän potilaista ja 93 % lidokaiiniryhmän potilaista ilmoitti ettei tuntenut kipua lainkaan tai vain vähäistä epämiellyttävää tunnetta. Logistinen regressioanalyysi osoitti että potilaiden leikkauksen aikana tuntevan epämiellyttävän tunteen/kivun ja sedaation välillä olevan yhteyden (p=0.02), niin että niillä potilailla, jotka eivät saaneet sedaatiota oli 5.1-kertainen riski kokea kipua verrattuna potilaisiin jotka saivat sedaatioita (95 % CI; 1.29–20.41). Sillä käytettiinkö etukammiopuudutetta ei todettu olevan merkitystä kiputuntemusten ilmaantuvuuden suhteen.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Brasilialaisessa prospektiivisessa tutkimuksessa «Bertrand RH, Garcia JB, de Oliveira CM, Bertrand AL. Topical anesthesia associated with sedation for phacoemulsification. Experience with 312 patients. Rev Bras de Anestesiol 2008;58:23-34; PMID: 1937»3 312 potilasta sai suonensisäisen midatzolaami-alfentanil -sedaation ennen pintapuudutuksessa tehtävää kaihileikkausta. Tällä sedaatiolla tutkijat raportoivat ilmaantuneen hyvin vähäisiä ei-silmäperäisiä komplikaatioita leikkauksen aikana, suurimpana ryhmänä bradykardia 2.6 % potilaista.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Englannissa tehdyssä tutkimuksessa «Habib NE, Mandour NM, Balmer HG. Effect of midatzolam on anxiety level and pain perception in cataract surgery with topical anesthesia. J Cataract Refract Surg 2004;30:437-43; PMID: 15030838»4 100 pintapuudutuksessa leikattavaa kaihipotilasta satunnaistettiin kahteen hoitoryhmään. Ensimmäisen ryhmän potilaat saivat midatzolaamia suonensisäisesti (n=50) ja toisen ryhmän potilaat eivät saneet minkäänlaista sedaatiota tai lumetta (n=50). Ryhmät eivät eronneet toisistaan iän tai sukupuolen suhteen. Potilaat, jotka saivat midatzolaamia olivat kliinisesti vähemmän jännittyneitä kuin toisen ryhmän potilaat, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä kun jännitystason arvioinnissa käytettiin STAI-asteikkoa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Kyseessä päivitys edelliseen näytönastekatsaukseen. Näytön aste pysyy samana edellisen katsauksen tasokkaiden tutkimusten pohjalta.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Kaihi 1

Kirjallisuutta

 1. Alhashemi JA. Dexmedetomidine vs midazolam for monitored anaesthesia care during cataract surgery. Br J Anaesth 2006;96:722-6; PMID: 16595611
 2. Välimäki JO. Is intracameral lidocaine really effective in cataract surgery? Eur J Ophthalmol 2007;17:332-5; PMID: 17534812
 3. Bertrand RH, Garcia JB, de Oliveira CM, Bertrand AL. Topical anesthesia associated with sedation for phacoemulsification. Experience with 312 patients. Rev Bras de Anestesiol 2008;58:23-34; PMID: 19378541
 4. Habib NE, Mandour NM, Balmer HG. Effect of midatzolam on anxiety level and pain perception in cataract surgery with topical anesthesia. J Cataract Refract Surg 2004;30:437-43; PMID: 15030838
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Kaihi
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko