KH2014 Suositus KH2014 Suositus

Tulosta

Kortikosteroidihoito Crohnin taudin aktiivisessa vaiheessa

Näytönastekatsaukset
30.12.2010
Airi Jussila

Näytön aste: A

Kortikosteroidihoito on tehokas Crohnin taudin aktiivisessa vaiheessa.

Satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa «Malchow H, Ewe K, Brandes JW ym. European Cooperative Crohn's Disease Study (ECCDS): results of drug treatment. Gastroenterology 1984;86:249-66 »1 verrattiin sulfasalatsiinia (3 g/vrk) ja metyyliprednisolonia (48 mg/vrk) tai niiden kombinaatiota ja lumelääkettä. Aktiivia Crohnin tautia sairastavilla (n = 295) remisissio saavutettiin metyyliprednisolonilla 83 %:lla (p < 001 verrattuna lumelääkkeeseen), sulfasaltsiinilla 50 %:lla (p < 0.05) ja lumelääkkeellä 38 %:lla. Metyyliprednisoloni oli tehokkain hoito sekä ohutsuolen taudissa (p < 0.05) että ohutsuolen ja paksusuolen taudissa (p < 0.05), sulfasalatsiini oli tehokas vain paksusuolen taudissa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa «Summers RW, Switz DM, Sessions JT Jr ym. National Cooperative Crohn's Disease Study: results of drug treatment. Gastroenterology 1979;77:847-69 »2 verrattiin prednisolonia (annos 0.5–0.75 mg/kg), sulfasaltsiinia (1 g/vrk), atsatiopriinia (2.5 mg/kg) ja lumelääkettä aktiivin (n = 295) ja inaktiivin (n = 274) Crohnin taudin hoidossa. Prednisolonilla hoidetuilla (n = 85) remissiofrekvenssi 8 viikon kuluttua oli merkitsevästi parempi kuin lumelääkeryhmässä (76 % vs 43 %, p < 0.0001). Atsatiopriinilla ja sulfasaltsiinilla saadut tulokset eivät merkitsevästi eronneet lumelääkkeestä 17 viikon hoidon aikana.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Katsausartikkelissa «Scribano ML, Prantera C. Review article: medical treatment of active Crohn's disease. Aliment Pharmacol Ther 2002;16 Suppl 4:35-9 »3 analysoitiin Crohnin taudin lääkehoidon tehoa kontrolloitujen tutkimusten perusteella. Aktiivin Crohnin taudin hoidossa 5-ASA-hoidon nettohyöty verrattuna lumeeseen oli 5–25 % (4 tutkimusta, yhteensä 455 potilasta). Kortikosteroidihoidon nettohyöty verrattuna 5-ASA-hoitoon (4 tutkimusta, yhteensä 240 potilasta) oli 1–39 %.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Prospektiivisessa tutkimuksessa «Modigliani R, Mary JY, Simon JF ym. Clinical, biological, and endoscopic picture of attacks of Crohn's disease. Evolution on prednisolone. Groupe d'Etude Thérapeutique des Affections Inflammatoires Di»4 aktiivia Crohnin tautia sairastavia (n = 142) hoidettiin prednisolonilla annoksella 1 mg/kg 3–7 viikon ajan ja annosta vähennettiin sen jälkeen 5–10 mg/10 vrk. Kliininen remissio saavutettiin 92 %:lla potilaista. Endoskooppisella löydöksellä ja kliinisellä taudin aktiivisuudella ei ollut korrelaatiota. Vain 29 %:lla kliiniseen remission saavuttaneista todettiin endoskooppinen remissio.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Crohnin tauti 1

Kirjallisuutta

 1. Malchow H, Ewe K, Brandes JW ym. European Cooperative Crohn's Disease Study (ECCDS): results of drug treatment. Gastroenterology 1984;86:249-66 «PMID: 6140202»PubMed
 2. Summers RW, Switz DM, Sessions JT Jr ym. National Cooperative Crohn's Disease Study: results of drug treatment. Gastroenterology 1979;77:847-69 «PMID: 38176»PubMed
 3. Scribano ML, Prantera C. Review article: medical treatment of active Crohn's disease. Aliment Pharmacol Ther 2002;16 Suppl 4:35-9 «PMID: 12047258»PubMed
 4. Modigliani R, Mary JY, Simon JF ym. Clinical, biological, and endoscopic picture of attacks of Crohn's disease. Evolution on prednisolone. Groupe d'Etude Thérapeutique des Affections Inflammatoires Digestives. Gastroenterology 1990;98:811-8 «PMID: 2179031»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Crohnin tauti
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko