Tulosta

Fibraattihoito sepelvaltimosairaustapahtumien primaari- ja sekundaaripreventiossa

Näytönastekatsaukset
30.1.2013
Antero Kesäniemi

Näytön aste: A

Fibraattihoito vähentää sepelvaltimosairaustapahtumia primaari- ja sekundaaripreventiossa.

Helsinki Heart Study «Frick MH, Elo O, Haapa K ym. Helsinki Heart Study: primary-prevention trial with gemfibrozil in middle-aged men with dyslipidemia. Safety of treatment, changes in risk factors, and incidence of corona»1 oli satunnaistettu kaksoissokkotutkimus, jossa selvitettiin, vähentääkö gemfibrotsiilihoito sepelvaltimotaudin vaaraa keski-ikäisillä miehillä, joilla on primaarinen dyslipidemia (ei-HDL-kolesteroli eli kokonaiskolesteroli - HDL-kolesteroli ≥ 5,2 mmol/l). Tutkimuksessa satunnaistettiin 4 081 miestä saamaan joko 600 mg gemfibrotsiilia kahdesti päivässä (n = 2 051) tai lumelääkettä (n = 2 030). Ensisijaisina päätetapahtumina olivat kuolemaan johtaneet ja muut sydäninfarktit sekä sydänkuolemat. Seuranta-aika oli 5 vuotta.

Gemfibrotsiiliryhmässä HDL-kolesteroli lisääntyi yli 10 %; kokonais- (-11 %), LDL- (-10 %), ei-HDL-kolesterolin (-14 %) ja triglyseridien pitoisuudet (-43 %) pienenivät. Ensisijaisia päätetapahtumia oli gemfibrotsiiliryhmässä 56 ja lumeryhmässä 84, mikä merkitsi 34 % vähemmän tapahtumia aktiivihoidon aikana (95 % luottamusväli 8,2–52,6 %, p < 0,02). Suurin muutos oli kuolemaan johtamattomien sydäninfarktien lukumäärässä (-37 %, p < 0,05). Kuolleisuusluvuissa ei ollut eroa ryhmien välillä. Suoliston alueen leikkausten (81 vs 53, p < 0,02) ja maha-suolikanavaan liittyvien haittatapahtumien (11,3 % vs 7,0 %, p < 0,001) määrä oli suurempi gemfibrotsiiliryhmässä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

VA-HIT-tutkimuksessa «Rubins HB, Robins SJ, Collins D ym. Gemfibrozil for the secondary prevention of coronary heart disease in men with low levels of high-density lipoprotein cholesterol. Veterans Affairs High-Density Lip»2 satunnaistettiin 1 264 miestä saamaan gemfibrotsiilia 1 200 mg/vrk ja 1 267 miestä lumelääkeryhmään. Kaikilla oli sepelvaltimotauti, pieni HDL-kolesterolin (enintään 1,0 mmol/l) ja enintään lievästi suurentunut (3,6 mmol/l) LDL-kolesterolin pitoisuus. Lipidimuutokset olivat fibraattihoidolle tyypillisiä.

Ensisijainen päätetapahtuma (sepelvaltimotautikuolema tai sydäninfarkti) todettiin 17,3 %:lla gemfibrotsiiliryhmässä ja 21,7 %:lla lumeryhmässä (22 %:n vähenemä, 95 % luottamusväli 7–35, p = 0,006). Toissijaisista päätetapahtumista merkitsevä väheneminen todettiin ohimenevissä aivoverenkiertohäiriöissä (TIA) ja kaulavaltimoiden endarterektomioissa. Kokonaiskuolleisuudessa tai syöpien esiintyvyydessä ei ollut ryhmien välillä tilastollisesti merkitsevää eroa. Haittavaikutuksista dyspepsiaa oli merkitsevästi enemmän gemfibrotsiiliryhmässä. VA-HIT-tutkimuksen kesto oli 5 vuotta.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

BIP-tutkimuksessa «Secondary prevention by raising HDL cholesterol and reducing triglycerides in patients with coronary artery disease: the Bezafibrate Infarction Prevention (BIP) study. Circulation 2000;102:21-7 »3 verrattiin betsafibraattia (400 mg/vrk; 1 548 miestä ja 136 naista) lumelääkkeeseen (1 413 miestä ja 130 naista) sepelvaltimotautia sairastavilla potilailla, joiden HDL-kolesterolin pitoisuus oli korkeintaan 1,16 mmol/l, kokonaiskolesteroli 4,7–6,5 mmol/l ja LDL-kolesteroli korkeintaan 4,65 mmol/l (alle 50-vuotiailla korkeintaan 4,1 mmol/l).

Ensisijainen päätetapahtuma (sydäninfarkti tai äkkikuolema) todettiin keskimäärin 6,2-vuotisen seurannan aikana 13,6 %:lla betsafibraattiryhmän ja 15,0 %:lla lumelääkeryhmän potilaista; ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Jälkianalyysissä löytyi alaryhmä potilaita, joiden triglyseridien pitoisuus oli lähtövaiheessa yli 2,3 mmol/l (15 % tutkittavista) ja hyöty fibraattihoidosta tilastollisesti merkitsevä (39,5 % vähemmän tapahtumia kuin lumelääkeryhmässä, p = 0,02). Vaikka tämä ryhmittely on fibraattihoidon mekanismeja ajatellen mielekäs, se ei ollut etukäteen suunniteltu, joten sen tulosta on pidettävä enintään suuntaa antavana. Näiden kliinisiä päätetapahtumia mitanneiden tutkimusten lisäksi on tehty kolme pienempää fibraattitutkimusta, joissa päätepisteenä käytettiin tietokoneanalyysilla mitattua muutosta sepelvaltimotaudin vaikeusasteessa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

BECAIT-tutkimuksessa «Ericsson CG, Hamsten A, Nilsson J ym. Angiographic assessment of effects of bezafibrate on progression of coronary artery disease in young male postinfarction patients. Lancet 1996;347:849-53 »4, jonka kesto oli 5 vuotta, 92 alle 45 vuoden iässä sydäninfarktin sairastanutta miestä satunnaistettiin käyttämään betsafibraattia 600 mg/vrk tai lumelääkettä.

Sepelvaltimotaudin eteneminen oli merkitsevästi (p = 0,049) vähäisempää fibraattiryhmässä. Kliinisiä sepelvaltimotaudin tapahtumia oli betsafibraattiryhmässä 3 ja lumelääkeryhmässä 11 (p = 0,02), mutta tutkimusta ei alkujaan ollut suunniteltu selvittämään kliinisiä päätepisteitä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

LOCAT-tutkimuksessa «Frick MH, Syvänne M, Nieminen MS ym. Prevention of the angiographic progression of coronary and vein-graft atherosclerosis by gemfibrozil after coronary bypass surgery in men with low levels of HDL ch»5, jonka kesto oli 32 kuukautta, oli mukana 395 miestä, joille oli tehty sepelvaltimoiden ohitusleikkaus ja joiden pääasiallinen lipidihäiriö oli pieni HDL-kolesterolin pitoisuus (enintään 1,1 mmol/l).

Gemfibrotsiilihoito 1 200 mg/vrk vähensi tilastollisesti merkitsevässä määrin sekä diffuusien että paikallisten sepelvaltimoahtaumien etenemistä lumelääkeryhmään verrattuna. Myös laskimo-ohitussiirteisiin tuli merkitsevästi vähemmän uusia ahtaumia fibraattihoidon aikana.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

DAIS-tutkimukseen «Effect of fenofibrate on progression of coronary-artery disease in type 2 diabetes: the Diabetes Atherosclerosis Intervention Study, a randomised study. Lancet 2001;357:905-10 »6 otettiin yhteensä 418 miestä ja naista, joilla oli tyypin 2 diabetes. DAIS-tutkimuksen kesto oli 39 kuukautta. Kaikilla oli vähintään lieviä angiografialla todettavia sepelvaltimoahtaumia, mutta vain noin puolella kliinisesti todettu sepelvaltimotauti. Tutkimuksessa verrattiin fenofibraattia 200 mg/vrk lumelääkkeeseen. Paikalliset sepelvaltimoahtaumat etenivät fibraattiryhmässä merkitsevästi vähemmän. Fenofibraattiryhmässä kliinisiä sydäntapahtumia sai 38 potilasta ja lumeryhmässä 50 potilasta, mutta tämä ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

FIELD-tutkimuksessa «Keech A, Simes RJ, Barter P ym. Effects of long-term fenofibrate therapy on cardiovascular events in 9795 people with type 2 diabetes mellitus (the FIELD study): randomised controlled trial. Lancet 20»7 verrattiin fenofibraattia (200 mg/vrk: 4 895 miestä ja naista) lumelääkkeeseen (4 900 miestä ja naista) 5 vuoden ajan tyypin 2 diabetespotilailla, joiden kokonaiskolesteroli oli 5,0 mmol/l, LDL-kolesteroli 3,1 mmol/l, HDL-kolesteroli 1,1 mmol/l, triglyseridit 1,7 mmol/l ja HbA1c 6,9 %.

Ensisijainen päätetapahtuma (sepelvaltimotautikuolleisuus tai ei-fataali sydäninfarkti) ei vähentynyt merkittävästi (hazard ratio 0,89; 95 % luottamusväli 0,75–1,05; p = 0,16). Ei-fataalit sydäninfarktit vähenivät 24 % (0,76; 0,62–0,94; p = 0,01), mutta sepelvaltimotautikuolleisuus oli fenofibraattiryhmässä suurempi (1,19; 0,90–1,57; p = 0,22). Kaikki kardiovaskulaarisairaudet vähenivät (0,89; 0,80–0,99; p = 0,035). Kokonaiskuolleisuus oli fenofibraattiryhmässä (7,3 %) suurempi kuin lumeryhmässä (6,6 %) (p = 0,18). Fenofibraattiryhmässä oli enemmän pankreatiitteja (0,8 % vs. 0,5 %; p = 0,031) ja keuhkoembolioita (1,1 % vs. 0,7 %; p = 0,022) kuin lumeryhmässä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit: Fibraattihoito näyttää vähentävän sepelvaltimotautitapahtumia ja sepelvaltimotaudin etenemistä sekä primaari- että sekundaaripreventiossa. Hoitoon saattaa liittyä haitallisia haittavaikutuksia.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Dyslipidemiat 1

Kirjallisuutta

 1. Frick MH, Elo O, Haapa K ym. Helsinki Heart Study: primary-prevention trial with gemfibrozil in middle-aged men with dyslipidemia. Safety of treatment, changes in risk factors, and incidence of coronary heart disease. N Engl J Med 1987;317:1237-45 «PMID: 3313041»PubMed
 2. Rubins HB, Robins SJ, Collins D ym. Gemfibrozil for the secondary prevention of coronary heart disease in men with low levels of high-density lipoprotein cholesterol. Veterans Affairs High-Density Lipoprotein Cholesterol Intervention Trial Study Group. N Engl J Med 1999;341:410-8 «PMID: 10438259»PubMed
 3. Secondary prevention by raising HDL cholesterol and reducing triglycerides in patients with coronary artery disease: the Bezafibrate Infarction Prevention (BIP) study. Circulation 2000;102:21-7 «PMID: 10880410»PubMed
 4. Ericsson CG, Hamsten A, Nilsson J ym. Angiographic assessment of effects of bezafibrate on progression of coronary artery disease in young male postinfarction patients. Lancet 1996;347:849-53 «PMID: 8622389»PubMed
 5. Frick MH, Syvänne M, Nieminen MS ym. Prevention of the angiographic progression of coronary and vein-graft atherosclerosis by gemfibrozil after coronary bypass surgery in men with low levels of HDL cholesterol. Lopid Coronary Angiography Trial (LOCAT) Study Group. Circulation 1997;96:2137-43 «PMID: 9337181»PubMed
 6. Effect of fenofibrate on progression of coronary-artery disease in type 2 diabetes: the Diabetes Atherosclerosis Intervention Study, a randomised study. Lancet 2001;357:905-10 «PMID: 11289345»PubMed
 7. Keech A, Simes RJ, Barter P ym. Effects of long-term fenofibrate therapy on cardiovascular events in 9795 people with type 2 diabetes mellitus (the FIELD study): randomised controlled trial. Lancet 2005;366:1849-61 «PMID: 16310551»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Dyslipidemiat
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko