Tulosta

Apolipoproteiini E genotyypin vaikutus aivovamman ennusteeseen

Näytönastekatsaukset
16.12.2008
Risto Vataja

Näytön aste: C

Apolipoproteiini E:n genotyyppi e4 lisännee huonon ennusteen todennäköisyyttä aivovammapotilailla.

Prospektiiviset tutkimukset

Teasdalen työryhmä «Teasdale GM, Nicoll JA, Murray G ym. Association of apolipoprotein E polymorphism with outcome after head injury. Lancet 1997;350:1069-71 »2 tutki prospektiivisessa tutkimuksessaan onko ApoE:n genotyypillä vaikutusta aivovammapotilaiden ennusteeseen Glasgow Outcome Scale -asteikolla mitattuna kuuden kuukauden kuluttua vammasta. Tutkimuksessa oli 93 valikoimatonta uutta aivovammapotilasta, joista 60 % oli lieviä. Niistä 30 potilaasta, joilla oli ainakin yksi e4 alleeli, 57 % toipui huonosti, kun taas niistä, joilla ei ollut tätä alleelia, 27 % toipui huonosti. Ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (p = 0.006). Ero säilyi merkittävänä myös sen jälkeen kun tulokset vakioitiin iän, GCS:n ja TT-löydösten mukaan (p = 0.024).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Friedmanin työryhmän kontrolloidussa kliinisessä prospektiivisessa tutkimuksessa «Friedman G, Froom P, Sazbon L ym. Apolipoprotein E-epsilon4 genotype predicts a poor outcome in survivors of traumatic brain injury. Neurology 1999;52:244-8 »3 selvitettiin samoin ApoE:n genotyypin vaikutusta ennusteeseen kuuden kuukauden kuluttua aivovammasta hengissä selvinneillä. Tässä työssä oli mukana 69 valikoimatonta suljetun aivovamman saanutta potilasta. Vain yksi niistä, joilla oli e4 alleeli (3.7 %), toipui hyvin, kun taas vertailuryhmästä 31 % toipui hyvin (p = 0.006). Sen jälkeen kun tulokset vakioitiin iän ja tajuttomuuden keston mukaan e4 alleelin omaavilla oli 13.93-kertainen vaara huonoon ennusteeseen (p = 0.02).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tanskalaisessa prospektiivisessa tutkimuksessa «Teasdale TW, Jorgensen OS, Ripa C, Nielsen A, Christensen AL. Apolipoprotein E and subjective symptomatology following brain injury rehabilitation. Neuropsychol Rehabil 2000;10:151-66»4 tutkittiin ApoE:n genotyypin vaikutusta aivovammanjälkeisessä kuntoutuksessa olevien potilaiden ennusteeseen. Työssä seurattiin 39 aivovammapotilasta vuoden ajan, näistä kymmenellä oli e4 alleeli. Ennustetta arvioitiin sekä potilaiden omilla että omaisten subjektiivisilla arvioilla kyselymuodossa. Noin vuoden kuluttua ne potilaat, joilla ei ollut e4 alleelia, olivat toimintakykynsä osalta edistyneet merkittävästi, kun taas tämän alleelin omaavilla toimintakyky oli huonontunut. Ryhmien ero oli tilastollisesti merkittävä. Tutkimusotos oli kuitenkin pieni, ja kirjoittajat pitivät tulosta lähinnä viitteellisenä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Chamelian ym. «Chamelian L, Reis M, Feinstein A. Six-month recovery from mild to moderate Traumatic Brain Injury: the role of APOE-epsilon4 allele. Brain 2004;127:2621-8 »8 seurasivat 90 lievästä-keskivaikeasta aivovammasta kärsivää aikuispotilasta (keski-ikä 33 vuotta, miehiä 60 %) kuuden kuukauden ajan. APOE e4 -positiivisten (n=19) ja negatiivisten (n=71) potilaiden toipumisen välillä ei havaittu eroa yleisessä toimintakyvyssä (Glasgow outcome scale); psykososiaalisessa toimintakyvyssä (Rivermead Head Injury Follow-up Questionnaire), neuropsykologisissa funktioissa; tai masennuksessa (SCID).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Muut tutkimukset

Lichtmanin työryhmän retrospektiivisessä tutkimuksessa «Lichtman SW, Seliger G, Tycko B ym. Apolipoprotein E and functional recovery from brain injury following postacute rehabilitation. Neurology 2000;55:1536-9 »5 tutkittiin 31 potilasta, jotka osallistuivat aivovamman akuutin vaiheen kuntoutusohjelmaan. Näiltä selvitettiin onko ApoE:n genotyypillä vaikutusta kuntoutuksen tuloksellisuuteen Functional Independence Measure -asteikolla arvioituna. Työssä todettiin, että kun potilaat oli vakioitu tajuttomuuden keston mukaan, e4 alleelin omaavat kuntoutuivat huonommin sekä koko asteikolla (p = 0.05) että motorisella osa-asteikolla (p = 0.026) arvioituna, mutta kognitiivisella osa-asteikolla ero ei ollut merkittävä. Tutkijat päättelivät, että e4 alleeli vaikuttaa epäedullisesti aivovammasta kuntoutumiseen.

Epäsuoraa tutkimusnäyttöä asiasta on myös kahdesta kohorttitutkimuksesta, joissa on tutkittu ApoE:n genotyypin vaikutusta kognitiiviseen toimintakykyyn toistuvia lieviä päävammoja saavilla urheilijoilla. Kutnerin työryhmän tutkimuksessa «Kutner KC, Erlanger DM, Tsai J ym. Lower cognitive performance of older football players possessing apolipoprotein E epsilon4. Neurosurgery 2000;47:651-7; discussion 657-8 »6 tutkittiin 53 jalkapalloilijalta ApoE:n genotyyppi sekä kognitiivinen toimintakyky. Niillä iäkkäämmillä pelaajilla, joilla oli e4 alleeli, oli merkittävästi huonompi kognitiivinen suoritustaso kuin muilla. Jordanin työryhmä tutki ApoE:n merkitystä nyrkkeilijöillä «Jordan BD, Relkin NR, Ravdin LD ym. Apolipoprotein E epsilon4 associated with chronic traumatic brain injury in boxing. JAMA 1997;278:136-40 »7. Tutkimuksessa oli mukana 30 ammattinyrkkeilijää iältään 23–76 vuotta. Niillä, joilla oli runsaasti (yli 12) tyrmäyksiä, kognitiivinen suoritustaso oli merkittävästi heikompi e4 alleelin omaavilla (p = 0.04).

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Aivovammat 1
 • Ö_POISTETTU_Aivovammojen jälkitilat (osa 2) 2

Kommentit

Apolipoproteiini E (ApoE) osallistuu vaurion seurauksena käynnistyviin keskushermoston solujen korjausmekanismeihin «Lynch JR, Pineda JA, Morgan D ym. Apolipoprotein E affects the central nervous system response to injury and the development of cerebral edema. Ann Neurol 2002;51:113-7 »1. Siitä tunnetaan erilaisia genotyyppejä, jotka eroavat toisistaan toiminnallisesti. Genotyypiin 4 liittyvä apolipoproteiini on toiminnallisesti muita huonompi, ja sen on todettu olevan esimerkiksi Alzheimerin taudin kehittymisen vaaratekijä. Tämän genotyypin merkitystä keskushermostovaurioiden ennusteelle on tutkittu melko paljon viime vuosina, myös aivovamman saaneilla.

Tutkimusnäyttö ApoE:n merkityksestä on varsin yhtäpitävä, mutta aineistojen pienuuden takia näyttöä ei voi pitää vielä vahvana. ApoE:n merkitystä ennusteellisena tekijänä puoltaa kuitenkin vahvasti myös se, että sen on todettu samaan tapaan olevan yhteydessä ennusteeseen muissakin keskushermoston akuuteissa vaurioissa. Mahdollisesti ApoE aiheuttaa valikoitumista jo vamman alkuvaiheessa siten, että e4 alleelin omaavilla on korkeampi kuolleisuus, mihin tutkimukset myös näyttävät viittaavan. Tällöin eloonjääneillä tehtävät ennustetutkimukset ovat lähtöaineistoltaan jo tavallaan valikoituneita tutkittavan muuttujan suhteen. ApoE:n määritys aivovamman alkuvaiheessa näyttäisi antavan viitettä ennusteeseen ja täten ehkä voisi auttaa löytämään ne potilaat, joiden seurantaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Asiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä täytynee kuitenkin pohtia laajemmin ennen kuin määritystä voidaan suositella kliiniseen käyttöön.

Kirjallisuutta

 1. Lynch JR, Pineda JA, Morgan D ym. Apolipoprotein E affects the central nervous system response to injury and the development of cerebral edema. Ann Neurol 2002;51:113-7 «PMID: 11782990»PubMed
 2. Teasdale GM, Nicoll JA, Murray G ym. Association of apolipoprotein E polymorphism with outcome after head injury. Lancet 1997;350:1069-71 «PMID: 10213549»PubMed
 3. Friedman G, Froom P, Sazbon L ym. Apolipoprotein E-epsilon4 genotype predicts a poor outcome in survivors of traumatic brain injury. Neurology 1999;52:244-8 «PMID: 9932938»PubMed
 4. Teasdale TW, Jorgensen OS, Ripa C, Nielsen A, Christensen AL. Apolipoprotein E and subjective symptomatology following brain injury rehabilitation. Neuropsychol Rehabil 2000;10:151-66
 5. Lichtman SW, Seliger G, Tycko B ym. Apolipoprotein E and functional recovery from brain injury following postacute rehabilitation. Neurology 2000;55:1536-9 «PMID: 11094110»PubMed
 6. Kutner KC, Erlanger DM, Tsai J ym. Lower cognitive performance of older football players possessing apolipoprotein E epsilon4. Neurosurgery 2000;47:651-7; discussion 657-8 «PMID: 10981753»PubMed
 7. Jordan BD, Relkin NR, Ravdin LD ym. Apolipoprotein E epsilon4 associated with chronic traumatic brain injury in boxing. JAMA 1997;278:136-40 «PMID: 9214529»PubMed
 8. Chamelian L, Reis M, Feinstein A. Six-month recovery from mild to moderate Traumatic Brain Injury: the role of APOE-epsilon4 allele. Brain 2004;127:2621-8 «PMID: 15496436»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko