Tulosta

Aivojen tietokonetomografia- ja magneettikuvauksen aiheet vamman akuutissa vaiheessa

Näytönastekatsaukset
16.12.2008
Oili Salonen

Näytön aste: A

Akuutissa lievässä aivovammassa (GCS 13–15) magneettikuvauksessa näkyy yleensä 25–30 %:ssa ja TT:ssa 5–10 %:ssa löydöksiä.

Haydelin työryhmä «Haydel MJ, Preston CA, Mills TJ ym. Indications for computed tomography in patients with minor head injury. N Engl J Med 2000;343:100-5 »10 evaluoi 520 lievän (GCS 15, ei neurologisia puutosoireita) aivovamman saaneen peräkkäisen potilaan TT-kuvat. 6.9 %:lla näistä potilaista oli löydöksiä TT-kuvissa. Kaikilla potilailla, joilla oli poikkeava TT-löydös oli yksi tai useampi seuraavista oireista: päänsärky, pahoinvointi, lääke- tai alkoholi-intoksikaatio, puutos lyhytaikaisessa muistissa, solisluiden yläpuolella merkkejä vammasta, epileptinen kohtaus; tai potilas oli yli 60-vuotias. Toisessa vaiheessa he evaluoivat 909 peräkkäisen potilaan ryhmän (GCS 15, ei neurologisia puutosoireita). Näistä potilaista 6.3 %:lla oli poikkeava TT-löydös. Kaikki potilaat olivat yli 60-vuotiaita tai heillä oli TT:ssä yksi tai useampi yllämainituista kuudesta löydöksestä. Johtopäätöksenä he totesivat, että lievissä aivovammoissa (GCS 15) TT-kuvaus voidaan turvallisesti rajoittaa vain potilaisiin, joilla on yksi tai useampi yllä mainituista löydöksistä tai yli 60-vuoden ikä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Borgin työryhmä «Borg J, Holm L, Cassidy JD ym. Diagnostic procedures in mild traumatic brain injury: results of the WHO Collaborating Centre Task Force on Mild Traumatic Brain Injury. J Rehabil Med 2004;36:61-75 »11 teki systemaattisen kirjallisuushaun lievistä aivovammoista. He arvioivat 228 tutkimusta, joista hyväksyivät lopulliseen arvioon 73 (32 %). Keskimäärin 5 %:lla potilaista, joiden GCS sairaalaan tullessa oli 15 oli löydös TT-kuvauksessa ja GCS:n ollessa 13 löydöksiä oli > 30 %:lla. Noin 1 % kaikista lievistä aivovammapotilaista tarvitsi neurokirurgista hoitoa. Tutkimuksessa todettiin, että on vahva näyttö siitä, että kliiniset tekijät pystyvät ennustamaan TT-poikkeavuudet ja neurokirurgisen hoidon tarpeen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Thirupapathyn «Thirupapathy SP, Muthukumar N. Mild head injury. Acta Neuro Chir 2004;146:1082-3»12 työryhmä evaluoi 380 aivovammapotilaan, joiden GCS oli 13–15 (13 10 %, 14 15 %, 15 75 %) akuuttivaiheen TT-kuvat. Kliinisiä kriteereitä kuvaukselle ei ollut. Potilaista 38:lla (10 %) oli poikkeava TT-löydös. Potilaista 7 % tarvitsi neurokirurgisia toimenpiteitä. Yksi potilas kuoli. Alhaisen GCS:n, fokaalisen neurologisen puutosoireen ja kalloröntgenkuvassa todetun murtuman todettiin ennustavan positiivista TT-löydöstä. Potilailla, joilla oli useita muutoksia TT:ssa oli suurempi riski tilan huonontumiseen kuin niillä, joilla oli yksi muutos. TT:n todettiin olevan selvästi tavallista kalloröntgenkuvaa herkempi kallomurtumien toteamiseen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Stiellin «Stiell IG, Clement CM, Rowe BH ym. Comparison of the Canadian CT Head Rule and the New Orleans Criteria in patients with minor head injury. JAMA 2005;294:1511-8 »13 työryhmä vertasi monikeskustutkimuksessa CCHR:N (Canadian CT Rule) ja NOC:n (New Orleans Criteria for CT scanning) herkkyyttä osoittamaan positiivinen TT-löydös 1 822 lievän aivovammapotilaan (GCS 15) ryhmässä. Potilaista 8(0.4 %) tarvitsi neurokirurgisia toimenpiteitä. Molemmat olivat yhtä sensitiivisiä ennakoimaan nämä tapaukset (100 %), mutta CCHR oli NOC:ia spesifisempi (76.3 %-12.1 %m p<0.001). Yhdeksälläkymmenelläseitsemällä (5.3 %) potilaalla oli kliinisesti merkittävä löydös. Molemmat olivat yhtä sensitiivisiä ennakoimaan myös nämä tapaukset (100 %), mutta CCHR oli NOC:ia spesifisempi (50.6 %–12.7 %, p<0.001).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Smitsin «Smits M, Dippel DW, de Haan GG ym. External validation of the Canadian CT Head Rule and the New Orleans Criteria for CT scanning in patients with minor head injury. JAMA 2005;294:1519-25 »14 työryhmä vertasi monikeskustutkimuksessa CCHR:N (Canadian CT Rule) ja NOC:n (New Orleans Criteria for CT scanning) herkkyyttä osoittamaan positiivinen TT-löydös 3 181 peräkkäisen aivovammapotilaan (GCS 13–15) kuvat evaluoitiin. Potilaista 312:sta (9.8 %) oli positiivinen TT-löydös, 17 potilasta (0.5 %) tarvitsi neurokirurgista hoitoa. Potilaat luokiteltiin molempia ohjeita käyttäen. Molempia kriteerien herkkyys oli 100 % osoittamaan potilaat, jotka tarvitsivat neurokirurgisia toimenpiteitä. NOC:n sensitiivisyys traumaattisen TT-löydöksen ennakoinnissa oli 97.7–99.4 %, CCHR.n vastaavasti 83.4–87.2 %. CCHR:n spesifisyys oli 37.2–39.7 % ja NOC: 3.0–5.6 %.

Clementin «Clement CM, Stiell IG, Schull MJ ym. Clinical features of head injury patients presenting with a Glasgow Coma Scale score of 15 and who require neurosurgical intervention. Ann Emerg Med 2006;48:245-51»15 työryhmä evaluoi monikeskustutkimuksessa CCHR:n (Canadian CT Rule) kykyä todeta neurokirurgista hoitoa vaativat potilaat. Tutkimukseen otettiin 45 551 peräkkäistä potilasta, joilla oli todistettavasti tajuttomuuskohtaus, desorientaatio tai selvä amnesia mutta GCS oli aluksi 15. Potilaista 26 (0.6 %) tarvitsi välitöntä leikkaushoitoa. CCHR:n sensitiivisyys oli 100 % näiden potilaiden toteamisessa. Lisäksi varoittavina oireina todettiin olevan pahoinvoinnin, levottomuuden, GCS:n alenemisen, kovan päänsäryn, sekavuuden tai paikallisen ohimoon kohdistuneen iskun.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Mittlin työryhmän tutkimuksessa «Mittl RL, Grossman RI, Hiehle JF ym. Prevalence of MR evidence of diffuse axonal injury in patients with mild head injury and normal head CT findings. AJNR Am J Neuroradiol 1994;15:1583-9 »7 tutkittiin 20 peräkkäistä lievän aivovamman saanutta potilasta, joilla TT-löydös oli normaali. Potilaiden GCS oli koko hoitojakson ajan 13–15 ja tajunnanmenetys oli kestänyt alle 20 minuuttia. Näistä 30 %:lla oli diffuusin aksonivaurion muutokset MRI-kuvauksessa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Voller ym. «Voller B, Benke T, Benedetto K ym. Neuropsychological, MRI and EEG findings after very mild traumatic brain injury. Brain Inj 1999;13:821-7 »5 tutkivat prospektiivisesti 12 perättäistä hyvin lievän aivovamman saanutta potilasta neuropsykologisella tutkimuksella, EEG:lla ja aivojen MRI-kuvauksella kahden vuorokauden sisällä ja 6 viikon kuluttua vammasta. Kolmella potilaalla (25%) oli MRI-kuvauksessa selvä akuutin vamman aiheuttama kallonsisäinen muutos.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Hofmanin työryhmä «Hofman PA, Stapert SZ, van Kroonenburgh MJ ym. MR imaging, single-photon emission CT, and neurocognitive performance after mild traumatic brain injury. AJNR Am J Neuroradiol 2001;22:441-9 »16 teki 21 peräkkäiselle (GCS 14–15) aivovammapotilaalle magneettikuvauksen 5 vrk sisällä trauman jälkeen. Näistä potilaista 12 (57 %) oli poikkeava magneettilöydös ja 9 potilaalla (43 %) löytyi varma traumaattinen muutos.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Hughesin työryhmä «Hughes DG, Jackson A, Mason DL ym. Abnormalities on magnetic resonance imaging seen acutely following mild traumatic brain injury: correlation with neuropsychological tests and delayed recovery. Neuro»17 teki magneettikuvauksen 80 aivovammapotilaalle 72 tunnin kuluessa vamman jälkeen. GCS oli 13 kahdella, 14 kolmella ja 15 75 potilaalla. Näistä potilaista 33 %:lla oli poikkeava magneettilöydös, varma traumaattinen muutos oli 6 %:lla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kurcan työryhmä «Kurca E, Sivák S, Kucera P. Impaired cognitive functions in mild traumatic brain injury patients with normal and pathologic magnetic resonance imaging. Neuroradiology 2006;48:661-9 »18 teki magneettikuvauksen 30 lievän aivovamman saaneelle potilaalle 96 tunnin kuluessa vamman jälkeen ja 30 verrokkihenkilölle. Näistä potilaista 9 (30 %) oli poikkeava magneettilöydös ja 7 potilaalla (23 %) löytyi varma traumaattinen muutos. Epäspesifisiä muutoksia oli neljällä (13 %) aivovammapotilaalla ja viidellä (17 %) verrokilla. Kaikille koehenkilöille suoritettiin myös neuropsykologinen testi. Löydökset tukivat hypoteesia, että joidenkin lievän aivovamman saaneiden potilaiden oireille löytyy orgaaninen syy, joka voidaan todeta uusilla magneettikuvaustekniikoilla.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

TT-kuvaus on yleisesti todettu parhaaksi kuvantamismenetelmäksi akuuttivaiheessa. Se on nopeasti ja turvallisesti suoritettavissa vaikeasti vammautuneillekin potilaille ja se osoittaa luotettavasti välitöntä neurokirurgista hoitoa vaativat vammat «Gallagher CN, Hutchinson PJ, Pickard JD. Neuroimaging in trauma. Curr Opin Neurol 2007;20:403-9 »19. On kuitenkin selkeästi osoitettu, että subakuutissa vaiheessa magneettikuvauksella voidaan todeta monia TT-tutkimuksessa näkymättömiä muutoksia «Fiser SM, Johnson SB, Fortune JB. Resource utilization in traumatic brain injury: the role of magnetic resonance imaging. Am Surg 1998;64:1088-93»1, «Bagley LJ. Imaging of neurological emergencies: trauma, hemorrhage, and infarction. Semin Roentgenol 1999;34:144-59 »2, «Firsching R, Woischneck D, Diedrich M ym. Early magnetic resonance imaging of brainstem lesions after severe head injury. J Neurosurg 1998;89:707-12 »3, «Campbell BG, Zimmerman RD. Emergency magnetic resonance of the brain. Top Magn Reson Imaging 1998;9:208-27 »4, «Voller B, Benke T, Benedetto K ym. Neuropsychological, MRI and EEG findings after very mild traumatic brain injury. Brain Inj 1999;13:821-7 »5 «Hadley DM, Teasdale GM, Jenkins A ym. Magnetic resonance imaging in acute head injury. Clin Radiol 1988;39:131-9 »6, «Mittl RL, Grossman RI, Hiehle JF ym. Prevalence of MR evidence of diffuse axonal injury in patients with mild head injury and normal head CT findings. AJNR Am J Neuroradiol 1994;15:1583-9 »7, «Hofman PA, Stapert SZ, van Kroonenburgh MJ ym. MR imaging, single-photon emission CT, and neurocognitive performance after mild traumatic brain injury. AJNR Am J Neuroradiol 2001;22:441-9 »16, «Hughes DG, Jackson A, Mason DL ym. Abnormalities on magnetic resonance imaging seen acutely following mild traumatic brain injury: correlation with neuropsychological tests and delayed recovery. Neuro»17, «Lee B, Newberg A. Neuroimaging in traumatic brain imaging. NeuroRx 2005;2:372-83 »21. Magneettikuvauksen on myös todettu olevan paremmin yhteydessä vamman ennusteeseen kuin TT-kuvauksen «Paterakis K, Karantanas AH, Komnos A ym. Outcome of patients with diffuse axonal injury: the significance and prognostic value of MRI in the acute phase. J Trauma 2000;49:1071-5 »8, «Levin HS, Amparo E, Eisenberg HM ym. Magnetic resonance imaging and computerized tomography in relation to the neurobehavioral sequelae of mild and moderate head injuries. J Neurosurg 1987;66:706-13 »9. Ennusteen arviointi alkuvaiheessa on tärkeää, jotta osataan tunnistaa ne potilaat, jotka vaativat normaalia huolellisempaa seurantaa ja joilla pitkäaikaisten jälkioireiden todennäköisyys on kohonnut. Alkuvaiheen vammaa kuvaavat objektiiviset löydökset voivat usein olla ratkaisevia myös arvioitaessa jälkioireiston syntyyn vaikuttaneita tekijöitä.

Tekstin TT-kuvaussuositukset perustuvat edellä mainittuihin tutkimuksiin, kansainvälisiin ohjeistuksiin «Stiell IG, Clement CM, Rowe BH ym. Comparison of the Canadian CT Head Rule and the New Orleans Criteria in patients with minor head injury. JAMA 2005;294:1511-8 »13, «Smits M, Dippel DW, de Haan GG ym. External validation of the Canadian CT Head Rule and the New Orleans Criteria for CT scanning in patients with minor head injury. JAMA 2005;294:1519-25 »14, «Gallagher CN, Hutchinson PJ, Pickard JD. Neuroimaging in trauma. Curr Opin Neurol 2007;20:403-9 »19, «Vos PE, Battistin L, Birbamer G ym. EFNS guideline on mild traumatic brain injury: report of an EFNS task force. Eur J Neurol 2002;9:207-19 »22, «Hassan Z, Smith M, Littlewood S ym. Head injuries: a study evaluating the impact of the NICE head injury guidelines. Emerg Med J 2005;22:845-9 »23, «Davis PC, Expert Panel on Neurologic Imaging. Head trauma. AJNR Am J Neuroradiol 2007;28:1619-21 »24 sekä työryhmän kliiniseen kokemukseen.

Taulukon suositus perustuu sekä tutkimuslöydöksiin vamman magneettikuvauksista alkuvaiheessa «Fiser SM, Johnson SB, Fortune JB. Resource utilization in traumatic brain injury: the role of magnetic resonance imaging. Am Surg 1998;64:1088-93»1, «Bagley LJ. Imaging of neurological emergencies: trauma, hemorrhage, and infarction. Semin Roentgenol 1999;34:144-59 »2, «Firsching R, Woischneck D, Diedrich M ym. Early magnetic resonance imaging of brainstem lesions after severe head injury. J Neurosurg 1998;89:707-12 »3, «Campbell BG, Zimmerman RD. Emergency magnetic resonance of the brain. Top Magn Reson Imaging 1998;9:208-27 »4, «Voller B, Benke T, Benedetto K ym. Neuropsychological, MRI and EEG findings after very mild traumatic brain injury. Brain Inj 1999;13:821-7 »5 «Hadley DM, Teasdale GM, Jenkins A ym. Magnetic resonance imaging in acute head injury. Clin Radiol 1988;39:131-9 »6, «Mittl RL, Grossman RI, Hiehle JF ym. Prevalence of MR evidence of diffuse axonal injury in patients with mild head injury and normal head CT findings. AJNR Am J Neuroradiol 1994;15:1583-9 »7, «Hofman PA, Stapert SZ, van Kroonenburgh MJ ym. MR imaging, single-photon emission CT, and neurocognitive performance after mild traumatic brain injury. AJNR Am J Neuroradiol 2001;22:441-9 »16, «Hughes DG, Jackson A, Mason DL ym. Abnormalities on magnetic resonance imaging seen acutely following mild traumatic brain injury: correlation with neuropsychological tests and delayed recovery. Neuro»17, että työryhmän kliiniseen kokemukseen tilanteista, joissa diagnoosin tarkentaminen ja kudosvaurioiden todentaminen on tarpeellista yli normaalin diagnostiikan.

Kirjallisuutta

 1. Fiser SM, Johnson SB, Fortune JB. Resource utilization in traumatic brain injury: the role of magnetic resonance imaging. Am Surg 1998;64:1088-93
 2. Bagley LJ. Imaging of neurological emergencies: trauma, hemorrhage, and infarction. Semin Roentgenol 1999;34:144-59 «PMID: 10231908»PubMed
 3. Firsching R, Woischneck D, Diedrich M ym. Early magnetic resonance imaging of brainstem lesions after severe head injury. J Neurosurg 1998;89:707-12 «PMID: 9817405»PubMed
 4. Campbell BG, Zimmerman RD. Emergency magnetic resonance of the brain. Top Magn Reson Imaging 1998;9:208-27 «PMID: 9716187»PubMed
 5. Voller B, Benke T, Benedetto K ym. Neuropsychological, MRI and EEG findings after very mild traumatic brain injury. Brain Inj 1999;13:821-7 «PMID: 10576466»PubMed
 6. Hadley DM, Teasdale GM, Jenkins A ym. Magnetic resonance imaging in acute head injury. Clin Radiol 1988;39:131-9 «PMID: 3356093»PubMed
 7. Mittl RL, Grossman RI, Hiehle JF ym. Prevalence of MR evidence of diffuse axonal injury in patients with mild head injury and normal head CT findings. AJNR Am J Neuroradiol 1994;15:1583-9 «PMID: 7985582»PubMed
 8. Paterakis K, Karantanas AH, Komnos A ym. Outcome of patients with diffuse axonal injury: the significance and prognostic value of MRI in the acute phase. J Trauma 2000;49:1071-5 «PMID: 11130491»PubMed
 9. Levin HS, Amparo E, Eisenberg HM ym. Magnetic resonance imaging and computerized tomography in relation to the neurobehavioral sequelae of mild and moderate head injuries. J Neurosurg 1987;66:706-13 «PMID: 3572497»PubMed
 10. Haydel MJ, Preston CA, Mills TJ ym. Indications for computed tomography in patients with minor head injury. N Engl J Med 2000;343:100-5 «PMID: 10891517»PubMed
 11. Borg J, Holm L, Cassidy JD ym. Diagnostic procedures in mild traumatic brain injury: results of the WHO Collaborating Centre Task Force on Mild Traumatic Brain Injury. J Rehabil Med 2004;36:61-75 «PMID: 15083871»PubMed
 12. Thirupapathy SP, Muthukumar N. Mild head injury. Acta Neuro Chir 2004;146:1082-3
 13. Stiell IG, Clement CM, Rowe BH ym. Comparison of the Canadian CT Head Rule and the New Orleans Criteria in patients with minor head injury. JAMA 2005;294:1511-8 «PMID: 16189364»PubMed
 14. Smits M, Dippel DW, de Haan GG ym. External validation of the Canadian CT Head Rule and the New Orleans Criteria for CT scanning in patients with minor head injury. JAMA 2005;294:1519-25 «PMID: 16189365»PubMed
 15. Clement CM, Stiell IG, Schull MJ ym. Clinical features of head injury patients presenting with a Glasgow Coma Scale score of 15 and who require neurosurgical intervention. Ann Emerg Med 2006;48:245-51 «PMID: 16934645»PubMed
 16. Hofman PA, Stapert SZ, van Kroonenburgh MJ ym. MR imaging, single-photon emission CT, and neurocognitive performance after mild traumatic brain injury. AJNR Am J Neuroradiol 2001;22:441-9 «PMID: 11237964»PubMed
 17. Hughes DG, Jackson A, Mason DL ym. Abnormalities on magnetic resonance imaging seen acutely following mild traumatic brain injury: correlation with neuropsychological tests and delayed recovery. Neuroradiology 2004;46:550-8 «PMID: 15185054»PubMed
 18. Kurca E, Sivák S, Kucera P. Impaired cognitive functions in mild traumatic brain injury patients with normal and pathologic magnetic resonance imaging. Neuroradiology 2006;48:661-9 «PMID: 16786351»PubMed
 19. Gallagher CN, Hutchinson PJ, Pickard JD. Neuroimaging in trauma. Curr Opin Neurol 2007;20:403-9 «PMID: 17620874»PubMed
 20. Marino S, Zei E, Battaglini M ym. Acute metabolic brain changes following traumatic brain injury and their relevance to clinical severity and outcome. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2007;78:501-7 «PMID: 17088335»PubMed
 21. Lee B, Newberg A. Neuroimaging in traumatic brain imaging. NeuroRx 2005;2:372-83 «PMID: 15897957»PubMed
 22. Vos PE, Battistin L, Birbamer G ym. EFNS guideline on mild traumatic brain injury: report of an EFNS task force. Eur J Neurol 2002;9:207-19 «PMID: 11985628»PubMed
 23. Hassan Z, Smith M, Littlewood S ym. Head injuries: a study evaluating the impact of the NICE head injury guidelines. Emerg Med J 2005;22:845-9 «PMID: 16299190»PubMed
 24. Davis PC, Expert Panel on Neurologic Imaging. Head trauma. AJNR Am J Neuroradiol 2007;28:1619-21 «PMID: 17846224»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko