Tulosta

Esiintyykö GCS:n mukaan lieväksi luokitellussa aivovammassa pitkään kestänyttä muistiaukkoa?

Näytönastekatsaukset
16.12.2008
Jukka Turkka

Näytön aste: C

GCS:n mukaan lieväksi luokitellun aivovamman saaneista potilaista saattaa noin 10 %:lla olla yli viikon mittainen muistiaukko.

Wilson ym. «Wilson JT, Teasdale GM, Hadley DM ym. Post-traumatic amnesia: still a valuable yardstick. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1994;57:198-201 »1 tutkivat prospektiivisesti GCS:n ja PTA:n yhteyttä 38 potilaalla. Potilaat, joilla oli viivästynyt tajunnan tason lasku, suljettiin pois. Kahdeksalla potilaalla liittyi alle 6 tunnin tajuttomuuteen yli viikon pituinen PTA, näistä kolmella tajuttomuus oli hetkellinen tai puuttui. MRI-tutkimuksissa näillä potilailla oli suhteellisesti enemmän patologisia muutoksia isoaivohemisfäärien alueella.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Schwartz ym. «Schwartz ML, Carruth F, Binns MA ym. The course of post-traumatic amnesia: three little words. Can J Neurol Sci 1998;25:108-16 »2 tutkivat prospektiivisesti PTA:n korjaantumista eri vaikeusasteen aivovammapotilailla. Lievän aivovamman saaneiden ryhmässä (GCS 13–15 kuusi tuntia vammasta, n = 55) noin 10 %:lla oli edelleen amnesia kolmen viikon kuluttua vammasta.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Vaikeaan vammaan luokittavan PTA:n esiintyminen näyttää olevan mahdollista GCS:n perusteella lieväksi arvioidussa vammassa. Laajoja prospektiivisia tutkimuksia, joissa tämän ilmiön yleisyyttä olisi erityisesti selvitetty, ei ole. Eri tutkimusten tulokset viittaavat siihen, että noin 10–20 %:lla potilaista nämä kaksi mittaria korreloivat huonosti. Iäkkäämmillä potilailla GCS:n ja PTA:n välinen yhteys saattaa olla erityisen löyhä. Tähän viittaa muun muassa Mazzucchin työryhmän prospektiivinen tutkimus, jossa 70:n yli 50-vuotiaan potilaan aineistossa todettiin neljä GCS:n mukaan lievää vammaa, joissa PTA oli noin 3 viikkoa tai enemmän, pisimmillään noin 3 kuukautta «Mazzucchi A, Cattelani R, Missale G ym. Head-injured subjects aged over 50 years: correlations between variables of trauma and neuropsychological follow-up. J Neurol 1992;239:256-60 »3. Vaikka yhteys on vain harvoissa tutkimuksissa todettavissa, on myös potilaita, joilla vaikeaa vammaa kuvaavaan GCS-pistemäärään liittyy hyvin lyhyt PTA. Näissä tapauksissa lienee todennäköistä, että GCS on antanut liioitellun kuvan vamman vakavuudesta jostain vammasta riippumattomasta tekijästä johtuen (esimerkiksi alkoholi), tai että GCS on arvioitu hyvin pian vamman jälkeen.

Kirjallisuutta

  1. Wilson JT, Teasdale GM, Hadley DM ym. Post-traumatic amnesia: still a valuable yardstick. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1994;57:198-201 «PMID: 8126505»PubMed
  2. Schwartz ML, Carruth F, Binns MA ym. The course of post-traumatic amnesia: three little words. Can J Neurol Sci 1998;25:108-16 «PMID: 9604131»PubMed
  3. Mazzucchi A, Cattelani R, Missale G ym. Head-injured subjects aged over 50 years: correlations between variables of trauma and neuropsychological follow-up. J Neurol 1992;239:256-60 «PMID: 1607886»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko