Tulosta

Hammasimplantein toteutettu purennan kuntoutus suusyövän hoidon jälkeen

Näytönastekatsaukset
22.12.2011
Tero Soukka ja Juhani Laine

Näytön aste: C

Hammasimplantein toteutetulla purennan kuntouttamisella suusyövän hoidon jälkeen lienee hyvä ennuste; hoito parantanee potilaan ravitsemusta.

Suusyövän hoidon jälkeen useimmat potilaat ovat vajaahampaisia tai potilailla esiintyy muita suun ja leukojen alueen kudospuutoksia. Rekonstruktiivisen kirurgian jälkeenkin suusyöpäpotilaan anatomia voi olla poikkeava aiheuttaen toiminnallisia ongelmia.

Laajassa katsausartikkelissa «Tang JA, Rieger JM, Wolfaardt JF. A review of functional outcomes related to prosthetic treatment after maxillary and mandibular reconstruction in patients with head and neck cancer. Int J Prosthodont»1 tarkasteltiin ylä- ja alaleuan mikrovaskulaarisiirteillä hoidettujen potilaiden purenta- ja nielemiskykyä, puheen muodostusta ja yleistä elämänlaatua syövän hoidon jälkeen. Katsauksessa tarkasteltiin tutkimuksia, joissa potilas joko jäi kokonaan ilman proteettista hoitoa, sai tavanomaisen hammas- tai limakalvokantoisen proteesin tai implanttikiinnitteisen proteesin. 49 artikkelia täytti sisäänottokriteerit. Näistä 12 käsitteli yläleuan ja 39 alaleuan kuntoutusta. Yläleuan hoidon suhteen tapausten vähälukuisuus ja arviointimenetelmien vaihtelevuus vaikeuttivat johtopäätösten tekemistä. Alaleuan hoitoa käsittelevissä tutkimuksissa kaikissa kolmessa ryhmässä puhe- ja nielemiskyky olivat yleensä tyydyttävät, jos kielen liike ei ollut heikentynyt tai potilas ei kärsinyt suun kuivuudesta. Kahdessa proteettisesti kuntoutetussa ryhmässä potilaat pystyivät lähes normaaliin ruokavalioon, mutta kokonaan ilman proteesia olevien ryhmässä ruokavalio rajoittui nestemäiseen tai letkuravintoon.

Implanttikantoinen proteesi osoittautui paremmaksi kuin hammas- tai limakalvokantoinen proteesi. Elämänlaatumittareita käytettäessä ei saatu eroja ryhmien välille.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Hammasimplanttien käyttö on yleistä suusyövän hoidon jälkeisessä kuntouttamisessa. Hoitokäytäntöjen vaihtelevuuden, potilasmateriaalierojen, tapaus-verrokkitutkimusten harvalukuisuuden ja tutkimusraportoinnin puutteiden vuoksi johtopäätösten tekeminen suositeltavista hoitokäytännöistä on vaikeaa.

Katsausartikkelin «Javed F, Al-Hezaimi K, Al-Rasheed A ym. Implant survival rate after oral cancer therapy: a review. Oral Oncol 2010;46:854-9 .»2 mukaan useimmissa tutkimuksissa implanttien ennuste on varsin hyvä myös adjuvantin korkea-annoksisen (50–65 Gy) sädehoidon yhteydessä, vaikka ennuste ei vastaakaan sädehoitamattomien potilaiden hoitoennustetta. Sädehoidetun alaleuan alueella implanttien ennuste näyttäisi olevan yläleukaa parempi. Runsas alkoholin käyttö, tupakointi, huono suuhygienia ja eräät perustaudit, kuten diabetes, saattavat heikentää implanttien ennustetta sädehoidetussa leukaluussa «Javed F, Al-Hezaimi K, Al-Rasheed A ym. Implant survival rate after oral cancer therapy: a review. Oral Oncol 2010;46:854-9 .»2. Myös implanttien asettaminen kasvaimen primaarileikkauksen yhteydessä saattaa heikentää hoitoennustetta «Korfage A, Schoen PJ, Raghoebar GM ym. Benefits of dental implants installed during ablative tumour surgery in oral cancer patients: a prospective 5-year clinical trial. Clin Oral Implants Res 2010;21»3.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen «Colella G, Cannavale R, Pentenero M ym. Oral implants in radiated patients: a systematic review. Int J Oral Maxillofac Implants 2007;22:616-22 »4 mukaan sillä, asetetaanko implantit ennen vai jälkeen sädehoidon, ei näyttäisi olevan merkitystä ennusteen kannalta. Useat kliiniset ja kokeelliset tutkimukset kuitenkin puoltavat implantointia vasta välittömien sädereaktioiden parannuttua eli aikaisintaan 6–12 kuukauden kuluttua sädehoidosta. Toisaalta osteoradionekroosin esiintyvyydestä ja kokeellisista tutkimuksista tiedetään, että etenkin alaleukaluun paranemiskyky saattaakin heikentyä vuosien ajan ja täten vaikuttaa hoitoennusteeseen potilailla, joiden sädehoidosta on kulunut runsaasti aikaa «Javed F, Al-Hezaimi K, Al-Rasheed A ym. Implant survival rate after oral cancer therapy: a review. Oral Oncol 2010;46:854-9 .»2. Implanttihoidon komplikaatioita esiintyykin paitsi varhaiskomplikaatioina 1–12 kuukauden kuluttua implantoinnista, myös useiden vuosien kuluttua «Javed F, Al-Hezaimi K, Al-Rasheed A ym. Implant survival rate after oral cancer therapy: a review. Oral Oncol 2010;46:854-9 .»2, «Colella G, Cannavale R, Pentenero M ym. Oral implants in radiated patients: a systematic review. Int J Oral Maxillofac Implants 2007;22:616-22 »4. Cochrane-katsauksen mukaan ylipainehappihoidon hoitoennustetta parantavasta vaikutuksesta ei ole näyttöä «Coulthard P, Patel S, Grusovin GM ym. Hyperbaric oxygen therapy for irradiated patients who require dental implants: a Cochrane review of randomised clinical trials. Eur J Oral Implantol 2008;1:105-10»5.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Suusyöpä 1

Kirjallisuutta

 1. Tang JA, Rieger JM, Wolfaardt JF. A review of functional outcomes related to prosthetic treatment after maxillary and mandibular reconstruction in patients with head and neck cancer. Int J Prosthodont 2008;21:337-54 «PMID: 18717093»PubMed
 2. Javed F, Al-Hezaimi K, Al-Rasheed A ym. Implant survival rate after oral cancer therapy: a review. Oral Oncol 2010;46:854-9 «PMID: 21055997»PubMed.
 3. Korfage A, Schoen PJ, Raghoebar GM ym. Benefits of dental implants installed during ablative tumour surgery in oral cancer patients: a prospective 5-year clinical trial. Clin Oral Implants Res 2010;21:971-9 «PMID: 20701621»PubMed
 4. Colella G, Cannavale R, Pentenero M ym. Oral implants in radiated patients: a systematic review. Int J Oral Maxillofac Implants 2007;22:616-22 «PMID: 17929523»PubMed
 5. Coulthard P, Patel S, Grusovin GM ym. Hyperbaric oxygen therapy for irradiated patients who require dental implants: a Cochrane review of randomised clinical trials. Eur J Oral Implantol 2008;1:105-10 «PMID: 20467648»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Suusyöpä
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko