Tulosta

Statiinien käyttö sepelvaltimotautikohtauksen hoidossa sairaalavaiheessa

Näytönastekatsaukset
28.4.2009
Heikki Miettinen

Näytön aste: B

Veren rasva-aineiden pitoisuudet tulee määrittää 24 tunnin kuluessa sairaalaan tulosta. Dyslipidemioiden tehokas hoito (dieetti ja tarvittaessa lääkehoito) tulee samoin aloittaa jo sairaalavaiheessa.

Kolesterolilääkkeillä on todettu lipidihyötyjen lisäksi esimerkiksi anti-inflammatorisia, antitromboottisia ja endoteelitoimintaa parantavia vaikutuksia, jotka ilmaantuvat nopeasti ja saattavat olla kliinisesti merkittäviä. Sairaalajaksolla tapahtuvaa aloitusta puoltaa myös se, että myöhempi aloitus ei välttämättä toteudu riittävän luotettavasti: CHAMP-tutkimuksessa sairaalajaksolla aloitetuista statiinilääkityksistä jatkui vuoden kuluttua 91 %, mutta verrokeista vain 10 %:lle oli aloitettu statiini vuoden seurannassa «Fonarow GC, Gawlinski A, Moughrabi S ym. Improved treatment of coronary heart disease by implementation of a Cardiac Hospitalization Atherosclerosis Management Program (CHAMP). Am J Cardiol 2001;87:81»1.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Sepelvaltimotautikohtauksen yhteydessä aloitettavan lipidilääkityksen tehosta on julkaistu kolme satunnaistettua tutkimusta. MIRACL-tutkimuksessa «Schwartz GG, Olsson AG, Ezekowitz MD ym. Effects of atorvastatin on early recurrent ischemic events in acute coronary syndromes: the MIRACL study: a randomized controlled trial. JAMA 2001;285:1711-8 »2 (3 086 akuuttia koronaarioireyhtymää sairastavaa potilasta) varhaisvaiheessa aloitettu atorvastatiinilääkitys (80 mg päivässä, aloitus 24–96 tuntia sairaalaan tulosta) vähensi iskeemisiä tapahtumia 16 seurantaviikon aikana 16 % (14.8 % vs 17.4 %, suhteellinen vaara 0.84 ja luottamusväli 0.70–1.00; p = 0.048). Ryhmien välillä ei ollut eroja kuolleisuudessa. Atorvastatiiniryhmässä oli enemmän haittavaikutuksia (maksaentsyyminousu 2.5 % vs 0.6 %).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

PROVE-IT TIMI 22 -tutkimuksessa verrattiin kymmenen vuorokauden aikana sepelvaltimotautikohtauksen jälkeen aloitettua pravastatiinia (40 mg) ja atorvastatiinia (80 mg). Suuriannoksinen atorvastatiini vähensi yhdistettyä päätetapahtumaa (kuolema, sydäninfarkti, uuteen sairaalahoitoon johtanut epästabiili angina pectroris sepelvaltimoiden pallolaajennus tai ohitusleikkaus sekä aivohalvaus) 16 % enemmän kuin pravastatiinihoito p = 0.005, 95 %:n luottamusväli 5–26 %. Päätetapahtuman sai 26.3 % pravastatiini- ja 22.4 % atorvastatiiniryhmän potilaista «Cannon CP, Braunwald E, McCabe CH ym. Intensive versus moderate lipid lowering with statins after acute coronary syndromes. N Engl J Med 2004;350:1495-504 »6.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

A to Z -tutkimuksen Z-haarassa verrattiin sepelvaltimotautikohtauksen varhain aloitettua suuriannoksista simvastatiinia (40 mg kuukauden ajan sepelvaltimotautikohtauksesta, sitten 80 mg, n= 2 265) pieneen annokseen simvastatiinia (lumetta kuukauden ajan, sen jälkeen 20 mg n=2 232). Tutkimuksen ensisijainen yhdistetty päätetapahtuma (kardiovaskulaarikuolema, ei-fataali sydäninfarkti, uuteen sairaalahoitoon johtanut epästabiili angina pectroris ja aivohalvaus) ei eronnut ryhmien välillä tilastollisesti merkitsevästi «de Lemos JA, Blazing MA, Wiviott SD ym. Early intensive vs a delayed conservative simvastatin strategy in patients with acute coronary syndromes: phase Z of the A to Z trial. JAMA 2004;292:1307-16 »7.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kolesterolilääkkeillä on todettu lipidihyötyjen lisäksi esimerkiksi anti-inflammatorisia, antitromboottisia ja endoteelitoimintaa parantavia vaikutuksia, jotka ilmaantuvat nopeasti ja saattavat olla kliinisesti merkittäviä. Sairaalajaksolla tapahtuvaa aloitusta puoltaa myös se, että myöhempi aloitus ei välttämättä toteudu riittävän luotettavasti: CHAMP-tutkimuksessa sairaalajaksolla aloitetuista statiinilääkityksistä jatkui vuoden kuluttua 91 %, mutta verrokeista vain 10 %:lle oli aloitettu statiini vuoden seurannassa «Fonarow GC, Gawlinski A, Moughrabi S ym. Improved treatment of coronary heart disease by implementation of a Cardiac Hospitalization Atherosclerosis Management Program (CHAMP). Am J Cardiol 2001;87:81»1.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Näiden tutkimusten perusteella on lääkityksen aloitus kaikille sepelvaltimotautikohtaukseen sairastuneille potilaille perusteltua jo sairaalajaksolla. Lipidimittaus tulisi tehdä vuorokauden sisällä oireiden alusta, koska esimerkiksi sydäninfarktin yhteydessä kolesterolitaso voi laskea nopeasti viikkojen, jopa parin kuukauden ajaksi. Lipidilääkkeiden vakavat haittavaikutukset ovat harvinaisia. Statiinien on osoitettu paitsi alentavan kolesterolitasoa, myös vähentävän uusia sepelvaltimotautikohtauksia ja kuolleisuutta. Tämän vuoksi lipidilääkitys tulee aloittaa ensisijaisesti statiineilla, joihin voidaan liittää muita kolesterolin kohonneen kolesterolitason hoidossa käytettäviä lääkkeitä. Lääkehoitoon tulee aina liittää tehokas elämäntapa- ja ruokavalio-ohjaus.

Kirjallisuutta

 1. Fonarow GC, Gawlinski A, Moughrabi S ym. Improved treatment of coronary heart disease by implementation of a Cardiac Hospitalization Atherosclerosis Management Program (CHAMP). Am J Cardiol 2001;87:819-22 «PMID: 11274933»PubMed
 2. Schwartz GG, Olsson AG, Ezekowitz MD ym. Effects of atorvastatin on early recurrent ischemic events in acute coronary syndromes: the MIRACL study: a randomized controlled trial. JAMA 2001;285:1711-8 «PMID: 11277825»PubMed
 3. Heeschen C, Hamm CW, Laufs U ym. Withdrawal of statins increases event rates in patients with acute coronary syndromes. Circulation 2002;105:1446-52 «PMID: 11914253»PubMed
 4. Aronow HD, Topol EJ, Roe MT ym. Effect of lipid-lowering therapy on early mortality after acute coronary syndromes: an observational study. Lancet 2001;357:1063-8 «PMID: 11297956»PubMed
 5. Stenestrand U, Wallentin L, Swedish Register of Cardiac Intensive Care (RIKS-HIA). Early statin treatment following acute myocardial infarction and 1-year survival. JAMA 2001;285:430-6 «PMID: 11242427»PubMed
 6. Cannon CP, Braunwald E, McCabe CH ym. Intensive versus moderate lipid lowering with statins after acute coronary syndromes. N Engl J Med 2004;350:1495-504 «PMID: 15007110»PubMed
 7. de Lemos JA, Blazing MA, Wiviott SD ym. Early intensive vs a delayed conservative simvastatin strategy in patients with acute coronary syndromes: phase Z of the A to Z trial. JAMA 2004;292:1307-16 «PMID: 15337732»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko