Tulosta

Pienen vaaran sepelvaltimotautikohtauksen saaneiden potilaiden invasiivinen hoito

Näytönastekatsaukset
29.4.2014
Matti Niemelä

Näytön aste: A

Sepelvaltimotautikohtauksessa varhaisesta invasiivisesta hoidosta ei ole ennusteellista hyötyä pienen vaaran potilailla, joiden lyhyen aikavälin ennuste on muutenkin hyvä.

TACTICS-tutkimuksessa «Cannon CP, Weintraub WS, Demopoulos LA ym. Comparison of early invasive and conservative strategies in patients with unstable coronary syndromes treated with the glycoprotein IIb/IIIa inhibitor tirofi»1 verrattiin varhaista invasiivista ja konservatiivista hoitoa epästabiilia angina pectorista sairastavilla potilailla. Ensisijaisena päätetapahtumana oli kuolema, sydäninfarkti tai uusintasairaalahoito sepelvaltimotautikohtauksen vuoksi 6 kuukauden seurannan aikana. Tutkimukseen otettiin 2 220 potilasta, joista 1 114 satunnaistettiin invasiiviseen ja 1 106 konservatiiviseen ryhmään.

Invasiiviseen hoitoryhmään kuuluvat kokivat päätetapahtuman harvemmin kuin konservatiiviseen hoitoryhmään kuuluvat potilaat (15,0 % vs 19,4 %). Sen sijaan varhainen invasiivinen hoito ei konservatiiviseen hoitoon verrattuna vaikuttanut merkittävästi päätetapahtuman ilmaantumiseen potilailla, joilla satunnaistamisvaiheessa todettiin normaali plasman TnT:n pitoisuus (≤ 0,01 ng/ml), (15,1 % vs 16,6 %) tai joilla ei todettu ST-tason muutoksia (15,6 % vs 15,3 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

FRISC II -tutkimuksessa «Invasive compared with non-invasive treatment in unstable coronary-artery disease: FRISC II prospective randomised multicentre study. FRagmin and Fast Revascularisation during InStability in Coronary »2 verrattiin varhaista invasiivista hoitostrategiaa konservatiiviseen hoitostrategiaan epästabiilia angina pectorista sairastavilla potilailla. Ensisijaisena päätetapahtumana oli kuolema tai uusi sydäninfarkti 6 kuukauden seurannan aikana. Tutkimukseen otettiin 2 457 potilasta, joista 1 222 satunnaistettiin varhaiseen invasiiviseen ja 1 235 konservatiiviseen ryhmään.

Varhaiseen invasiivisen hoidon ryhmässä oli merkittävästi vähemmän päätetapahtumia kuin konservatiiviseen hoidon ryhmällä (9,4 % vs 12,1 %). Sitä vastoin varhainen invasiivinen hoito ei vaikuttanut vaaraan kokea päätetapahtuma potilailla, joilla satunnaistamisvaiheessa TnT:n pitoisuus ei ollut koholla (< 0,1 ng/ml), (8,4 % vs 10,3 %) tai joilla ei ollut havaittavissa ST-laskuja (8,4 % vs 8,9 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja 1

Kirjallisuutta

  1. Cannon CP, Weintraub WS, Demopoulos LA ym. Comparison of early invasive and conservative strategies in patients with unstable coronary syndromes treated with the glycoprotein IIb/IIIa inhibitor tirofiban. N Engl J Med 2001;344:1879-87 «PMID: 11419424»PubMed
  2. Invasive compared with non-invasive treatment in unstable coronary-artery disease: FRISC II prospective randomised multicentre study. FRagmin and Fast Revascularisation during InStability in Coronary artery disease Investigators. Lancet 1999;354:708-15 «PMID: 10475181»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko