Tulosta

Glykoproteiini IIb/IIIa -reseptorien salpaajien teho suhteessa troponiiniin

Näytönastekatsaukset
28.4.2009
Ilkka Tierala

Näytön aste: A

Glykoproteiini IIb/IIIa -reseptorien salpaajista hyötyvät erityisesti ne potilaat, joiden troponiinipitoisuus on suurentunut.

Prism-tutkimuksen 3 232 potilaan aineistosta sairaalaan tulovaiheen seerumin troponiinipitoisuus oli määritetty 2 222 potilaalta (69 %) «Heeschen C, Hamm CW, Goldmann B ym. Troponin concentrations for stratification of patients with acute coronary syndromes in relation to therapeutic efficacy of tirofiban. PRISM Study Investigators. Pl»1. Merkittävä troponiini-I:n diagnostinen raja-arvo oli 1.0 µg/l ja troponiini-T:n 0.1 µg/l. Tulovaiheen troponiinipitoisuudet olivat suurentuneet 29 %:lla potilaista. Kuukauden seuranta-aikana troponiinipositiivisilla kuolleisuus oli merkittävästi pienempi tirofibaaniryhmässä kuin hepariinihoitoa saaneilla (1.6 % vs 6.2 %, vaarasuhde 0.25, p = 0.004). Myös sydäninfarktien määrä oli tirofibaanilla hoidetuilla merkittävästi pienempi (2.6 % vs 6.8 %, vaarasuhde 0.37, p = 0.01). Tirofibaanista hyötyivät sekä pelkästään lääkkeellisesti hoidetut että invasiivisesti hoidetut potilaat. Ne potilaat, joilla sairaalaan tullessa troponiinipitoisuudet olivat normaalit, eivät hyötyneet tirofibaanista pelkkään hepariinihoitoon verrattuna.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Capture-tutkimuksessa 1 265 epästabiilia angina pectorista sairastavaa potilasta satunnaistettiin joko absiksimabi- tai lumelääkeryhmään 18–24 tuntia ennen pallolaajennusta «Hamm CW, Heeschen C, Goldmann B ym. Benefit of abciximab in patients with refractory unstable angina in relation to serum troponin T levels. c7E3 Fab Antiplatelet Therapy in Unstable Refractory Angina»2. Satunnaistamisvaiheessa määritetty seerumin troponiini-T oli tiedossa 890 potilaalla (70 %). Sen merkittävänä diagnostisena raja-arvona oli taso 0.1 ng/ml. Troponiini oli suurentunut 30 %:lla potilaista, ja niillä absiksimabi lumehoitoon verrattuna vähensi haitallisten sydäntapahtumien määrää (kuolleisuus tai ei fataali sydäninfarkti) jo ennen pallolaajennusta sekä kuukauden ja kuuden kuukauden seurannassa (0.7 % vs 6.6 %, p = 0.02; 5.8 % vs 19.6 %, p = 0.001; 9.5 % vs 23.9 %, p = 0.002). Niillä potilailla, joiden troponiinipitoisuus oli normaali, ei absiksimabista ollut hyötyä lumehoitoon verrattuna.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Meta-analyysissä, jossa oli mukana 31 402 sepelvaltimotautikohtausta sairastavaa potilasta, sairaalan tulovaiheen seerumin troponiinipitoisuus oli tiedossa 11 059 potilaalla (35 %) «Boersma E, Harrington RA, Moliterno DJ ym. Platelet glycoprotein IIb/IIIa inhibitors in acute coronary syndromes: a meta-analysis of all major randomised clinical trials. Lancet 2002;359:189-98 »3. Niillä potilailla, joiden troponiinipitoisuudet olivat suurentuneet, glykoproteiini IIb/IIIa -reseptorien salpaajat vähensivät lumehoitoon verrattuna haitallisten sydäntapahtumien määrää 15 % kuukauden seurannassa (10.3 % vs 12 %, OR 0.85, 95 %:n luottamusväli 0.71–1.03). Glykoproteiini IIb/IIIa -reseptorien salpaajasta ei ollut hyötyä niillä, joiden troponiinipitoisuudet olivat sairaalaan tullessa normaalit.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Heeschen C, Hamm CW, Goldmann B ym. Troponin concentrations for stratification of patients with acute coronary syndromes in relation to therapeutic efficacy of tirofiban. PRISM Study Investigators. Platelet Receptor Inhibition in Ischemic Syndrome Management. Lancet 1999;354:1757-62 «PMID: 10577636»PubMed
  2. Hamm CW, Heeschen C, Goldmann B ym. Benefit of abciximab in patients with refractory unstable angina in relation to serum troponin T levels. c7E3 Fab Antiplatelet Therapy in Unstable Refractory Angina (CAPTURE) Study Investigators. N Engl J Med 1999;340:1623-9 «PMID: 10341274»PubMed
  3. Boersma E, Harrington RA, Moliterno DJ ym. Platelet glycoprotein IIb/IIIa inhibitors in acute coronary syndromes: a meta-analysis of all major randomised clinical trials. Lancet 2002;359:189-98 «PMID: 11812552»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko