Tulosta

Laskimoiden vajaatoiminnan oireet

Näytönastekatsaukset
17.11.2009
Jukka Saarinen

Näytön aste: C

Alaraajan laskimoiden vajaatoimintaan ei ole osoitettu liittyvän mitään spesifisiä oireita, mutta vajaatoiminnan vaikeusasteen ja alaraajaoireiden välillä saattaa olla yhteys.

Italialaiseen poikkileikkaustutkimukseen «Chiesa R, Marone EM, Limoni C ym. Chronic venous disorders: correlation between visible signs, symptoms, and presence of functional disease. J Vasc Surg 2007;46:322-30 »7 otettiin väestöstä satunnaisotannalla 16 251 henkilöä. Naisten keski-ikä oli 50 vuotta ja miesten 59 vuotta. Kaikki henkilöt tutkittiin kaksoiskaikututkimuksella. Paheneva takaisinvirtaus oli melko hyvin yhteydessä subjektiivisiin alaraajaoireisiin ja näkyviin suonikohjumuutoksiin. Miehillä löydös oli selkeämpi.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Alaraajaoireilun ja laskimoiden vajaatoiminnan välisiä syy-yhteyksiä ei ole paljoa tutkittu. Osana tunnettua Edinburgh Vein Studya «Bradbury A, Evans C, Allan P ym. What are the symptoms of varicose veins? Edinburgh vein study cross sectional population survey. BMJ 1999;318:353-6 »1 Bradbury työryhmineen selvitti summittaisesti yleislääkärien vastaanotoilta valitun 1 566 aikuispotilaan alaraajaoireilun syy-yhteyttä kohjutautiin. Tutkimuksessa verrattiin jalkojen painon ja kiristyksen tunnetta, turvotusta, särkyä, levottomat jalat -oireyhtymää, kramppeja, kutinaa ja pistelyä kohjutaudin esiintyvyyteen. Miespotilailla vain kutina korreloi merkittävästi päärunkovarikoosiin (p = 0.011). Naispotilailla todettiin syy-yhteyttä päärunkovarikoosin ja painon tai kiristyksen tunteen sekä säryn ja kutinan välillä (p < 0.005).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Samassa Edinburgh Vein Studyssa «Evans CJ, Fowkes FG, Ruckley CV ym. Prevalence of varicose veins and chronic venous insufficiency in men and women in the general population: Edinburgh Vein Study. J Epidemiol Community Health 1999;53»2 selviteltiin laskimo-oireiden ja runkovarikoosin vaikeusasteen välistä korrelaatiota ja todettiin se huonoksi.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Leonarado ja Wilmer Valentin «Valentín LI, Valentín WH. Comparative study of different venous reflux duplex quantitation parameters. Angiology 1999;50:721-8 »3 tutkivat kaksoiskaikututkimuksella 5 717 laskimoklinikkaan lähettyä jalkaa. Mukana oli 698 jalkaa, joiden kohdalla lähettämisen syynä oli alaraajakipu ilman laskimoiden vajaatoimintaan viittaavia kliinisiä löydöksiä, kuten suonikohjuja tai ihomuutoksia. Kaksoiskaikututkimuksella tutkittiin perusteellisesti sekä pinnalliset että syvät laskimot. Mitattiin muun muassa takaisinvirtausten kestot, nopeudet ja tilavuudet eri laskimosegmenteissä, jotka sitten laskettiin yhteen. Näin raajalle saatiin kaikista mittauksista niin sanotut "totaaliarvot". Kun kipujalkojen totaaliarvoja verrattiin 327:n terveen verrokin arvoihin, huomattiin, etteivät nämä juurikaan eronneet, eli epäily laskimoiden vajaatoiminnasta kipujen aiheuttajana oli väärä. Tosin laskimoiden vajaatoiminta saattaa aiheuttaa raajakipua, mutta silloin siinä on myös laskimoviasta kieliviä kliinisiä merkkejä, kuten kudosmuutoksia «Valentín LI, Valentín WH. Comparative study of different venous reflux duplex quantitation parameters. Angiology 1999;50:721-8 »3.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Chardonneau «Chardonneau JM. Aetiologies of heaviness of the legs. Phlebologie–Annales Vasculaires 1999;52:37-9 (in french with english summary)»4 tutki 66 iältään 22–63-vuotiasta potilasta, jotka valittivat jatkuvaa jalkojen painon tunnetta. Vain kolmasosalla todettiin laskimoiden vajaatoimintaan viittaavia kliinisiä löydöksiä. 85 % potilaista oli keski-ikäisiä naisia ja 2/3:lla oli lipoödeemaan viittaavia löydöksiä (ylipainoisuuteen liittymätöntä runsasta rasvakudosta nilkkojen ja säärten alueella).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Labropouloksen työryhmä «Labropoulos N, Leon M, Nicolaides AN ym. Superficial venous insufficiency: correlation of anatomic extent of reflux with clinical symptoms and signs. J Vasc Surg 1994;20:953-8 »5, «Labropoulos N, Delis K, Nicolaides AN ym. The role of the distribution and anatomic extent of reflux in the development of signs and symptoms in chronic venous insufficiency. J Vasc Surg 1996;23:504-1»6 selvitteli kahdessa tutkimuksessaan alaraajasärkyjen ja laskimovajaatoiminnan laajuuden välistä korrelaatiota. Todettiin, että mitä distaalisempi laskimoiden vajaatoiminta oli, sitä enemmän se aiheutti särkyä. Kun magnan vajaatoiminta rajoittui reiteen, särkyä oli 45 %:lla, mutta 81 %:lla silloin, kun koko magna oli sairas.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Bradbury A, Evans C, Allan P ym. What are the symptoms of varicose veins? Edinburgh vein study cross sectional population survey. BMJ 1999;318:353-6 «PMID: 9933194»PubMed
 2. Evans CJ, Fowkes FG, Ruckley CV ym. Prevalence of varicose veins and chronic venous insufficiency in men and women in the general population: Edinburgh Vein Study. J Epidemiol Community Health 1999;53:149-53 «PMID: 10396491»PubMed
 3. Valentín LI, Valentín WH. Comparative study of different venous reflux duplex quantitation parameters. Angiology 1999;50:721-8 «PMID: 10496498»PubMed
 4. Chardonneau JM. Aetiologies of heaviness of the legs. Phlebologie–Annales Vasculaires 1999;52:37-9 (in french with english summary)
 5. Labropoulos N, Leon M, Nicolaides AN ym. Superficial venous insufficiency: correlation of anatomic extent of reflux with clinical symptoms and signs. J Vasc Surg 1994;20:953-8 «PMID: 7990191»PubMed
 6. Labropoulos N, Delis K, Nicolaides AN ym. The role of the distribution and anatomic extent of reflux in the development of signs and symptoms in chronic venous insufficiency. J Vasc Surg 1996;23:504-10 «PMID: 8601895»PubMed
 7. Chiesa R, Marone EM, Limoni C ym. Chronic venous disorders: correlation between visible signs, symptoms, and presence of functional disease. J Vasc Surg 2007;46:322-30 «PMID: 17600668»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko