Tulosta

Välittömät oireet seksuaalisen hyväksikäytön jälkeen

Näytönastekatsaukset
13.7.2006
Työryhmä

Näytön aste: B

Välittömästi seksuaalisen hyväksikäytön paljastumisen ja loppumisen jälkeen lapsilla on korkea riski traumaperäiseen stressihäiriöön ja stressi-, ahdistus- ja masennusoireisiin.

Yhdysvaltojen Philadelphiassa tehdyssä tapaus-verrokki-tutkimuksessa «McLeer SV, Dixon JF, Henry D ym. Psychopathology in non-clinically referred sexually abused children. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1998;37:1326-33»1 hyväksikäytettyjen ryhmään kuului 80 lasta. He eivät olleet olleet tutkimuksissa tai hoidossa eivätkä välttämättä olleet niiden tarpeessa, vaan hyväksikäyttöä pidettiin todennäköisenä, jos tekijä tunnusti, oli lääketieteellisiä todisteita ja lapsi kykeni kertomaan tapahtumasta selkeästi, ristiriidattomasti ja uskottavasti. Seksuaalisen hyväksikäytön kriteerinä pidettiin suoraa sukupuolielinten koskettamista. Hyväksikäyttö oli paljastunut ja loppunut 30–60 päivän sisällä. Alunperin hyväksikäytettyjen ryhmään kuului 142 lasta, joista 58 putosi pois sanavarastotestin tuloksen perusteella ja 4 mahdollisen hyväksikäytön jatkumisen vuoksi. Ensimmäiseen ei-hyväksikäytettyjen ryhmään kuului 73 koululaista ja toiseen psykiatrisia, ei-hyväksikäytettyjä avohoitopotilaita. Ikien keskiarvot vastaavasti, 9.41 ± 2.78, 10.4 ± 2.37 ja 10.4 ± 2.83 v. Tyttöjä vastaavasti 81.2, 63.0 ja 34.5 %; ero hyväksikäytettyjen ja koululaisten ja toisaalta hyväksikäytettyjen ja avohoitopotilaiden välillä oli merkitsevä.

Tutkimusmenetelminä käytettiin strukturoituja haastatteluja: K-SADE-E (Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children - Epidemiological version eli haastattelukaavio tunne-elämän häiriöiden ja skitsofrenian oireista kouluikäisellä lapsella), CGAS (Children's Global Assessment Scale eli lapsen toiminnallisen tason arviointiasteikko), ahdistuneisuusarviot (Revised Children´s Manifest Anxiety scale ja State-Trait Anxiety Inventory for Children), CDI (Children's Depression Inventory eli lapsen masennuksen tutkimuslomake, jonka lapsi itse täyttää), CBCL (Child Behavior Checklist eli lapsen käyttäytymisen arviointilomake vanhemmille) ja TRF (Teacher's Report Form eli kyselylomake opettajille). Tulosten tulkitsijat eivät tienneet kunkin lapsen ryhmää.

Traumaperäinen stressihäiriö todettiin hyväksikäyttöryhmässä 36.3 %:lla, koululaisryhmässä 0 %:lla ja avohoitopotilasryhmässä 1.3 %:lla. Hyväksikäytetyn ryhmän ja koululaisryhmän välinen ero oli tilastollisesti merkitsevä (95 % luottamusväli 25.7–46.9 %).

Stressioireista kartoitettiin takautumaoireet (65, 1.4 ja 2.6 %), välttämiskäyttäytyminen (43.7, 8.2 ja 9.1 %) ja ärsykeherkkyys (57.5, 8.2 ja 13.0 %). Välttämiskäyttäytymisen osalta hyväksikäytetyn ryhmän ja koululaisryhmän välinen ero oli tilastollisesti merkitsevä (95 % luottamusväli 36.9–61.7 %).

Tilannesidonnainen ahdistus oli merkitsevästi runsaampaa 1. ryhmässä 2. ja 3. ryhmään verrattuna. Pysyvämpää ahdistusta oli 1. ryhmässä merkitsevästi runsaampaa 2. ryhmään verrattuna, ei 3.:nteen. Ahdistuneitten suhteellisia osuuksia ei kerrottu.

Depressiota esiintyi 47.4, 19.2 ja 37.7 %:lla. Hyväksikäytetyn ryhmän ja koululaisryhmän välinen ero oli tilastollisesti merkitsevä (95 % luottamusväli 14.3–42.1 %).

Kirjallisuutta

  1. McLeer SV, Dixon JF, Henry D ym. Psychopathology in non-clinically referred sexually abused children. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1998;37:1326-33
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko