Tulosta

Ruokavalion ja liikuntaharjoittelun vaikutukset ylipainoon

Näytönastekatsaukset
2.9.2008
Katriina Kukkonen-Harjula

Näytön aste: B

Fyysinen aktiivisuus yhdistettynä niukkaenergiaiseen ruokavalioon parantaa laihtumistulosta enintään muutaman kilon verrattuna pelkkään niukkaenergiaiseen ruokavalioon.

Systemoituun katsaukseen «Avenell A, Broom J, Brown TJ ym. Systematic review of the long-term effects and economic consequences of treatments for obesity and implications for health improvement. Health Technol Assess 2004;8(21»4 hyväksyttiin satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset (RCT), joiden kesto oli vähintään 1 vuosi ja aikuisten tutkittavien kehon painoindeksi oli vähintään 28. Niukkaenergiaisen dieetin (energiavaje 600 kcal/vrk tai vähärasvainen dieetti) ja liikuntaharjoittelun vaikutuksia painoon verrattiin kontrolliryhmään, joka ei saanut aktiivista hoitoa. Tutkimuksia löytyi yhteensä 3, joissa oli 774 tutkittavaa. Yksi tutkimuksista oli suomalainen Diabeteksen ehkäisytutkimus. Tutkimusten laatu arvioitiin. Vaikutuksen suuruus arvioitiin laskemalla interventio- ja kontrolliryhmien välinen painotettu muutosten erotus (weighted mean difference, WMD) ja sen 95 %:n luottamusväli (CI). 12 kuukauden kuluttua satunnaistamisesta kehon painon WMD oli -3.4 kg (CI -4.2 – -2.6) ja vastaavasti 24 kuukauden kohdalla -2.7 kg (CI -3.6 – -1.8). Saman katsauksen toisessa analyysissä «Avenell A, Brown TJ, McGee MA ym. What interventions should we add to weight reducing diets in adults with obesity? A systematic review of randomized controlled trials of adding drug therapy, exercise»6 liikunta- ja ruokavaliohoitoa verrattiin ruokavaliohoitoon. RCT-tutkimuksia löytyi 5, joissa oli 269 potilasta. 2 tutkimuksen painomuutos (WMD) 12 kuukauden kuluttua oli -2.0 kg (CI -3.2 – -0.7).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Toinen uudehko systemoitu katsaus «National Health & Medical Research Council. Clinical practice guidelines for the management of overweight and obesity in adults. Commonwealth of Australia, 2003»5 teki kirjallisuushaun vuosilta 1997–2001. Tutkimuksiksi hyväksyttiin satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia, joiden kesto oli vähintään 1 vuosi. Tutkimusten laatu arvioitiin. Yhteensä löytyi 15 tutkimusta, joissa liikuntaharjoittelua ja ruokavaliota verrattiin pelkkään ruokavalioon. Osassa tutkimuksista tutkittavilla oli sepelvaltimotauti, heikentynyt glukoosinsieto tai kohonnut verenpaine. Yhdistelmähoitoryhmässä painomuutos 1 vuoden kuluttua oli keskimäärin -7.5 kg (vaihteluväli -15.2…-4.2). Vastaava muutos vertailuryhmässä oli +0.3 kg (-0.9…1.7), jolloin nettomuutos oli -6.4 kg (-10.4…-3.4). Yli vuoden kestäneissä tutkimuksissa yhdistelmäryhmän muutos oli -3.1 kg (-9.9…0) ja vertailuryhmän muutos 0.5 kg (-2.7…3.0).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Uusimmissa meta-analyyseissä «Avenell A, Broom J, Brown TJ ym. Systematic review of the long-term effects and economic consequences of treatments for obesity and implications for health improvement. Health Technol Assess 2004;8(21»4, «National Health & Medical Research Council. Clinical practice guidelines for the management of overweight and obesity in adults. Commonwealth of Australia, 2003»5, «Avenell A, Brown TJ, McGee MA ym. What interventions should we add to weight reducing diets in adults with obesity? A systematic review of randomized controlled trials of adding drug therapy, exercise»6 tutkimustuloksissa ei ole selvää eroa liikapainon vähenemisessä yhdistetyn ruokavalio- ja liikuntahoidon ja pelkän ruokavalioryhmän välillä. Tulokset eivät siis olennaisesti ole muuttuneet aiempiin verrattuna, sillä vastaavanlaisia tuloksia on saatu Wingin «Wing RR. Physical activity in the treatment of the adulthood overweight and obesity: current evidence and research issues. Med Sci Sports Exerc 1999;31(Suppl 11):S547-52»1 systemoidussa katsauksessa sekä Millerin ym. «Miller WC, Koceja DM, Hamilton EJ. A meta-analysis of the past 25 years of weight loss research using diet, exercise or diet plus exercise intervention. Int J Obes 1997;21:941-7»2 sekä Ballorin ja Poehlmanin «Ballor DL, Keesey RE. A meta-analysis of the factors affecting exercise-induced changes in body mass, fat mass and fat-free mass in males and females. Int J Obes 1991;15:717-26»3 meta-analyyseissä. Selityksinä vaatimattomiin tuloksiin on esitetty erilaisia tekijöitä tutkimuksen toteuttamisessa, kuten lyhytkestoiset interventiot, erilaiset kompensaatiomekanismit (fyysistä aktiivisuutta vähennetään muissa yhteyksissä kuten vaikkapa arkipäivän askareissa, mutta annettu interventioliikuntaohjelma toteutetaan) sekä ruoan energiarajoituksen ja liikuntaharjoittelun välinen mahdollinen "interaktio" (mitä vähemmän energiaa ruoasta, sitä vähemmän "mahdollisuutta" jää liikunnalle). Varsinkin pitkäkestoisia yli vuoden kestäneitä tutkimuksia on edelleen harvoja, ja usein niissä keskeyttäneiden määrä on suurehko. Tuloksissa ei myöskään esitetty, moniko laihtui kliinisesti merkittävän määrän ylipainosta (esimerkiksi 5 tai 10 % alkupainosta). Mielekkäämpää olisi tarkastella rasvakudoksen osuuden muutoksia tai edes painoindeksin muutoksia kuin pelkkiä painomuutoksia, jotka ainoastaan esitettiin tässä yhteenvedossa. Lihavuuden vaikeusasteesta alkutilanteessa ei myöskään ole tietoa.

Kirjallisuutta

  1. Wing RR. Physical activity in the treatment of the adulthood overweight and obesity: current evidence and research issues. Med Sci Sports Exerc 1999;31(Suppl 11):S547-52
  2. Miller WC, Koceja DM, Hamilton EJ. A meta-analysis of the past 25 years of weight loss research using diet, exercise or diet plus exercise intervention. Int J Obes 1997;21:941-7
  3. Ballor DL, Keesey RE. A meta-analysis of the factors affecting exercise-induced changes in body mass, fat mass and fat-free mass in males and females. Int J Obes 1991;15:717-26
  4. Avenell A, Broom J, Brown TJ ym. Systematic review of the long-term effects and economic consequences of treatments for obesity and implications for health improvement. Health Technol Assess 2004;8(21):iii-iv, 1-182
  5. National Health & Medical Research Council. Clinical practice guidelines for the management of overweight and obesity in adults. Commonwealth of Australia, 2003
  6. Avenell A, Brown TJ, McGee MA ym. What interventions should we add to weight reducing diets in adults with obesity? A systematic review of randomized controlled trials of adding drug therapy, exercise, behaviour therapy or combinations of these interventions. J Hum Nutr Dietet 2004;17:293-316
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko