Tulosta

Vanhemman psykiatrinen häiriö - vaikutukset lapsiin

Näytönastekatsaukset
1.1.2000
Työryhmä

Michael Rutter Englannista on tutkinut 137 perhettä prospektiivisesti 4 vuoden ajan «Rutter, M,Quinton D: Parental psychiatric disorder: effects on children. Psychological Medicine, 1984;14:853-880»1. Perheissä vanhemmalla oli vasta todettu psykiatrinen häiriö, ja lapset olivat alle 15 vuotta. Aikuisen psykiatrien häiriö sisälsi keskeisimmät häiriöryhmät. Kaikkiaan tutkittiin 292 lasta. Tutkimuksessa oli kaksi kontrolliryhmää; jokaiselle tutkimuslapselle verrokkikontolli, joka oli samanikäinen, samaa sukupuolta ja samasta koululuokasta kuin tutkimuslapsi. Perheille oli lisäksi perhekontrolli, joka oli normaaliväestöstä saatu perhe, jossa oli 10 v ikäinen lapsi. Vuosittain opettajat tekivät strukturoidut arvioinnit kaikista lapsista. Vuosittain tehtiin strukturoidut haastattelut potilasvanhemmille ja heidän puolisoilleen.

Tutkijat arvelivat vanhemman psykiatrisen sairauden vaikuttavan lapseen usealla eri tavalla; perintötekijöitten kautta, sairauden suoran vaikutuksen kautta (esim. poikkeava käyttäytyminen kotona), sairauden epäsuoran vaikutuksen kautta (esim. lapsen sijoitus pois kotoa), ja sairauden seurannaisvaikutusten kautta (esim. avioliitto-ongelmat).

Tutkimuksessa todettiin, että psykiatristen potilaiden puolisoilla oli vertailuperheisiin nähden enemmän psykiatrisia ongelmia, potilas-vanhempien perheissä oli enemmän perheristiriitaa ja avioeroja. Ongelmat olivat jatkuvia koko 4 vuoden ajan. Lapsilla todettiin lisääntynyt riski tunne-elämän ja käyttäytymisen häiriöihin, pitäen sisällään myös käytöshäiriöt. Lapsen riski oli suurin, jos vanhemmalla oli persoonallisuushäiriö ja lapseen kohdistuva vihamielinen käytös. Pojat, joilla todetiin käyttäytymisongelmaa olivat haavoittuvimpia vanhemman psykiatrisen häiriön kielteisille vaikutuksille.

Vartiovaara A, Mäkelä S, Pykäläinen R tutkivat tapaus-verrokkitutkimuksena 15 lapsiparia, jossa tutkimuslasten vanhemmalla oli skitsofreniasairaus «Vartiovaara A, Mäkelä S, Pykäläinen R,: Effects of parental schizophrenia on childrens mental health, Psychiatria Fennica 1990, 21:87-103»2. Lapset olivat 7 - 12-vuotiaita. Skitsofreniaa sairastavien vanhempien lapsilla todettiin heikompi yksilöitymis-eriytymiskehitys ja enemmän taipumusta ajatushäiriöön.

Kirjallisuutta

  1. Rutter, M,Quinton D: Parental psychiatric disorder: effects on children. Psychological Medicine, 1984;14:853-880
  2. Vartiovaara A, Mäkelä S, Pykäläinen R,: Effects of parental schizophrenia on childrens mental health, Psychiatria Fennica 1990, 21:87-103
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko