Tulosta

Valtimoverinäyte on tarpeeton akuutissa astmassa, jos happisaturaatio huoneilmalla on vähintään 92 %

Näytönastekatsaukset
22.8.2000
Työryhmä

Näytön aste: C

Valtimoverinäytettä ei tarvita akuutin astman arvioinnissa, mikäli happisaturaatio huoneilmalla on vähintään 92 %.

Tässä prospektiivisessa tutkimuksessa «Carruthers DM, Harrison BD. Arterial blood gas analysis or oxygen saturation in the assessment of acute asthma? Thorax 1995;50:186-8»1 otettiin valtimoverinäyte ja mitattiin pulssioksimetrilla happisaturaatio 89 peräkkäiseltä potilaalta, jotka olivat joutuneet sairaalaan akuutin astman vuoksi. Kun happisaturaatio oli vähintään 92 %, vain kolmella potilaalla (4.2 %) havaittiin hengitysvajaus (PaO2 < 8 kPa tai PCO > 6 kPa). Tulokset viittaavat siihen, että happisaturaation ollessa vähintään 92 % hengitysvajauksen mahdollisuus on vähäinen eikä valtimoverinäytettä välttämättä tarvita. Kuten tutkijat itse toteavat, tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa vain akuutin astman hoidon alkuvaiheessa. Hoidon aikana astman vaikeusastetta tulee arvioida jatkuvasti ja varauduttava ottamaan valtimoverinäytteitä kliinisen tilanteen mukaan riippumatta alkuvaiheen happisaturaatioarvosta.

Kirjallisuutta

  1. Carruthers DM, Harrison BD. Arterial blood gas analysis or oxygen saturation in the assessment of acute asthma? Thorax 1995;50:186-8
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko