Tulosta

Selkäkoulujen vaikuttavuus alaselkäkivussa

Näytönastekatsaukset
15.5.2008
Jukkapekka Jousimaa

Näytön aste: C

Työpaikoilla toteutettu selkäkoulu saattaa olla lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä vaikuttava hoitomenetelmä potilaille, joilla on toistuvaa tai kroonista selkäkipua.

Systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa «Heymans MW, van Tulder MW, Esmail R, Bombardier C, Koes BW. Back schools for non-specific low back pain. Cochrane Database Syst Rev 2004;(4):CD000261»1 (lyhennelmä «»1, katsaus «»2) löytyi 19 satunnaistettua vertailututkimusta joissa oli yhteensä 3 854 potilasta selkäkoulun vaikuttavuudesta alaselkäkivussa. Ainoastaan kuusi tutkimusta luokiteltiin korkeatasoiseksi. Selkäkouluksi määriteltiin ryhmämuotoinen selkäkuntoutus, joka sisälsi fysioterapeutin tai muun hoitoalan ammattilaisen antamaa teoriaopetusta ja käytännön harjoitteita. Selkäkoulujen pitopaikka ja sisältö (avohoito, työpaikka, useamman viikon jakso hoitolaitoksessa) ja potilasaineisto (työpisteen selkäongelmaiset, selkäpoliklinikan lähetepotilaat, lehti-ilmoituksilla tutkimukseen ilmoittautuneet) vaihtelivat suuresti.

Alaryhmäanalyyseja säteilykivun ja paikallisen kivun välillä ei voitu tehdä, ei myöskään analysoida erikseen akuuttia selkäkipua sairastavia. Tulosten mukaan on jonkin verran näyttöä siitä, että työpaikan kautta toteutetuilla selkäkouluilla saavutetaan kivun ja toimintakyvyn suhteen kroonisessa selkäkivussa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä parempia tuloksia kuin muilla hoitomenetelmillä (harjoitukset, selkärangan tai nivelten manipulaatio, lihasten hoito, hoito-ohjeet, lume tai verrattuna jonopotilaisiin), mutta ero ei tule esiin pitkäaikaisessa seurannassa. Kohtalaista näyttöä on myös siitä, että työpaikoilla toteutetuilla selkäkouluilla saadaan parempi hoitotulos kuin lumehoidolla kivun, toimintakyvyn ja töihin paluun suhteen lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Muilla avohoidon selkäkipupotilailla ja sairaalan lähetepoliklinikan potilailla tulokset olivat huonompia. Katsauksen tekijöiden johtopäätöksenä on, että selkäkoulut saattavat työpaikoilla toteutettuina olla vaikuttava hoitomenetelmä potilaille joilla on toistuvaa tai kroonista selkäkipua, mutta kustannus-vaikuttavuudesta on vähän tietoa. Ei ole myöskään tietoa, minkä tyyppinen selkäkoulu on vaikuttavin hoitomuoto.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistetussa tutkimuksessa «Heymans M, de Vet HC, Bongers PM, Knol DL, Koes BW, van Mechelen W. The effectiveness of high-intensity versus low-intensity back schools in an occupational setting: a pragmatic randomized controlled »2 299 työntekijää, joilla oli 3–6 viikon sairauspoissaolo alaselkäkivun vuoksi, satunnaistettiin korkean intensiteetin selkäkouluun (16 tapaamista kahdeksan viikon aikana), matalan intensiteetin selkäkouluun (neljä ryhmätapaamista neljän viikon aikana) ja tavanomaisen hoidon ryhmiin. Matalan intensiteetin selkäkoulun ryhmässä olleet palasivat töihin nopeammin kuin tavanomaista hoitoa saaneet tai korkean intensiteetin selkäkoulussa olleet (sairasloman mediaanit samassa järjestyksessä 68, 75 ja 85 päivää, riskisuhde matalan intensiteetin selkäkoulu vs. tavanomainen hoito 1.4 (p = 0.06) ja riskisuhde matalan intensiteetin vs. korkean intensiteetin selkäkoulu 1.3 (p = 0.09). Tulokset suosivat matalan intensiteetin selkäkoulua myös liikearkuuden ja toimintakyvyn paranemisen suhteen.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Artikkeli Heymans MW ym. «Heymans MW, van Tulder MW, Esmail R, Bombardier C, Koes BW. Back schools for non-specific low back pain. Cochrane Database Syst Rev 2004;(4):CD000261»1: Tutkitut interventiot ja potilasaineistot olivat hyvin heterogeenisia, samoin mitatut lopputulokset. Valtaosin tutkimuksiin sisältyi merkittäviä metodologisia ongelmia. Selkäkoulujen todellisen merkityksen ja kustannustehokkuuden arvioimiseksi tarvittaisiin lisää laadukkaita satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia.

Kirjallisuutta

  1. Heymans MW, van Tulder MW, Esmail R, Bombardier C, Koes BW. Back schools for non-specific low back pain. Cochrane Database Syst Rev 2004;(4):CD000261
  2. Heymans M, de Vet HC, Bongers PM, Knol DL, Koes BW, van Mechelen W. The effectiveness of high-intensity versus low-intensity back schools in an occupational setting: a pragmatic randomized controlled trial. Spine 2006;31:1075-82
  3. Hurri H. The Swedish back school in chronic low-back pain. Part 1. Benefits. Scand J Rehabil Med 1989;21:33-40
  4. Hurri H. The Swedish back school in chronic low-back pain. Part 2. Factors predicting the outcome. Scand J Rehabil Med 1989;21:41-44
  5. Julkunen J, Hurri H, Kankainen J. Psychological factors in the treatment of chronic low back pain: Follow-up study of a vack school intervention. Psychoter Psychosom 1988;50:173-81
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko