Tulosta

Supportiiviset ja psykodynaamisesti suuntautuneet ryhmäpsykoterapiat skitsofreniapotilaiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
21.1.2013
Jorma Oksanen

Näytön aste: D

Vuorovaikutuksellisesti suuntautunut ryhmäpsykoterapia saattaa parantaa skitsofreniapotilaiden vuorovaikutustaitoja, mutta luotettava näyttö puuttuu.

Katsaukseen «Scott JE, Dixon LB. Psychological interventions for schizophrenia. Schizophr Bull 1995;21:621-30 »1 etsittiin useista eri tietokannoista tutkimuksia, joissa käsitellään dynaamisten ja supportiivisten yksilö- ja ryhmäpsykoterapiamuotojen sekä psykososiaalisten taitojen harjoittelun vaikutuksia skitsofreniaa sairastavien kliiniseen ja sosiaaliseen tilaan. Ryhmäpsykoterapiasta on tehty harvoja kontrolloituja tutkimuksia, ja niissä on ollut menetelmällisiä puutteita, mikä tekee tulosten yleistettävyyden vaikeaksi.

Sairaalaolosuhteissa tehdyissä tutkimuksissa on todettu, että ryhmäpsykoterapian tuloksellisuus on ollut vähäistä, erityisesti akuutisti psykoottisten potilaiden kohdalla. Insight-orientoitunutta ryhmäpsykoterapiaa on pidetty jopa haitallisena. Avohoidossa tehdyissä tutkimuksissa ei ole saatu näyttöä ryhmäpsykoterapian positiivisista vaikutuksista potilaiden oireisiin tai relapseihin. Vuorovaikutuksellisesti suuntautuneiden ryhmien on todettu voivan jonkin verran parantaa potilaiden vuorovaikutustaitoja.

Vallitsevan käsityksen mukaan ryhmäpsykoterapiaa käsittelevät tutkimukset, sairaalassa tai avohoidossa tehdyt, eivät ole antaneet selkeää näyttöä sen tuloksellisuudesta skitsofreniapotilaiden sosiaalisiin tai ammatillisiin taitoihin.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kommentit:

«Scott JE, Dixon LB. Psychological interventions for schizophrenia. Schizophr Bull 1995;21:621-30 »1: Alkuperäistyöt tasoltaan vaihtelevia ja niissä on menetelmällisiä heikkouksia.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Skitsofrenia 1

Kirjallisuutta

  1. Scott JE, Dixon LB. Psychological interventions for schizophrenia. Schizophr Bull 1995;21:621-30 «PMID: 8749889»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Skitsofrenia
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko