Tulosta

Pitkävaikutteinen psykoosilääkeinjektio ja potilaiden pitkäaikaishoitotulos

Näytönastekatsaukset
21.1.2013
Hannu Koponen

Näytön aste: B

Pitkävaikutteinen psykoosilääkeinjektio ilmeisesti parantaa potilaiden pitkäaikaishoitotulosta.

Suomalaisessa rekisteritutkimuksessa «Tiihonen J, Wahlbeck K, Lönnqvist J ym. Effectiveness of antipsychotic treatments in a nationwide cohort of patients in community care after first hospitalisation due to schizophrenia and schizoaffect»1 seurattiin 2 230 ensimmäiselle hoitojaksolle skitsofrenian tai skitsoaffektiivisen psykoosin vuoksi vuosina 1995–2001 tullutta potilasta.

Klotsapiinin (uuden sairaalahoidon painotettu (adjusted)) RR 0,64; 95 % luottamusväli 0,48–0,85), olantsapiinin (0,54; 95 % luottamusväli 0,41–0,71) ja pitkävaikutteisen perfenatsiinivalmisteen (0,32; 95 % luottamusväli 0,22–0,49) käyttöön liittyi pienempi uudelleen sairaalahoitoon joutumisen riski keskimäärin 3,6 vuotta jatkuneen seurannan aikana.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Suomalaisessa rekisteritutkimuksessa «Tiihonen J, Haukka J, Taylor M ym. A nationwide cohort study of oral and depot antipsychotics after first hospitalization for schizophrenia. Am J Psychiatry 2011;168:603-9 »2 seurattiin vuosina 2000–2007 ensimmäistä kertaa skitsofrenian vuoksi hoidossa olleita potilaita (N = 2 588) keskimäärin kaksi vuotta. Indeksihoitojakson jälkeen hieman yli puolet potilaista (58,2 %) haki psykoosilääkereseptin apteekista hoitoa seuranneen 30 vuorokauden aikana ja 45,7 prosenttia jatkoi sairaalahoidon jälkeistä psykoosilääkitystä kuukauden tai pidempään. Kahden vuoden seuranta-aikana uuden psykiatrisen sairaalahoidon riskiä verrattiin suhteessa suun kautta käytettyä risperidonia saaneiden potilaiden riskiin. Matalampi riski liittyi klotsapiinin (riskisuhde HR = 0,48; 95 % luottamusväli 0,31–0,76) ja olantsapiinin käyttöön (riskisuhde = 0,54; 95 % luottamusväli 0,40–0,73).

Pitkävaikutteisia psykoosilääkeruiskeita saaneiden potilaiden riski joutua uuteen psykiatriseen sairaalahoitoon oli noin kolmannes suun kautta psykoosilääkehoitoa saaneiden potilaiden riskistä (HR = 0,36; 95 % luottamusväli 0,17–0,75).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kansainvälisessä, Kanadassa ja Euroopassa suoritetussa, 50 viikkoa kestäneessä avoimessa tutkimuksessa «Lasser RA, Bossie CA, Gharabawi GM ym. Remission in schizophrenia: Results from a 1-year study of long-acting risperidone injection. Schizophr Res 2005;77:215-27 »3 pitkävaikutteisen risperidonivalmisteen liittäminen potilaan muuhun lääkitykseen paransi merkittävästi hoitovastetta PANSS-asteikolla arvioituna. 20,8 % saavutti ainakin 6 kuukautta kestäneen remission kyseisen tutkimuksen aikana. Tutkimukseen osallistui 725 potilasta ja potilaat saivat aiemmin käytössä olleen psykoosi-, mielialan tasaaja- tai masennuslääkityksen lisäksi 25, 50 tai 75 mg pitkävaikutteista risperidonia 2 viikon välein. Tutkimuksen keskeytti 105 potilasta (14 %). Tavallisimmat keskeyttämisen syyt olivat tutkimussuostumuksen peruuttaminen (47,5 %), riittämätön hoitovaste (22,3 %) ja haittaoireet (10,7 %).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yhdysvalloissa, Kroatiassa ja Venäjällä suoritetussa, satunnaistetussa kaksoissokkoutetussa 8 viikkoa kestäneessä tutkimuksessa «Lauriello J, Lambert T, Andersen S ym. An 8-week, double-blind, randomized, placebo-controlled study of olanzapine long-acting injection in acutely ill patients with schizophrenia. J Clin Psychiatry 2»4 pitkävaikutteinen olantsapiini (210 mg tai 300 mg kahden viikon välein tai 405 mg 4 viikon välein) osoittautui PANSS-asteikolla arvioituna lumetta tehokkaammaksi jo ensimmäisen viikon aikana akuutista skitsofreniaoireistosta kärsineillä potilailla. Tutkimuksen lopussa PANSS-pisteet olivat vähentyneet 22,5; 26,3 ja 22,6 edellä mainituissa olantsapiinia saaneissa ryhmissä ja 8,5 pistettä lumeryhmässä. Tutkimuksen aikana potilaat eivät käyttäneet muuta psykoosilääkitystä. Olantsapiinia saaneilla potilailla painon ja kokonaiskolesteroliarvojen nousu olivat tavallisempaa kuin lumeryhmässä. Tutkimuksen keskeyttäneiden potilaiden osuus tutkimuksen eri alaryhmissä vaihteli 28 ja 43 % välillä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kommentit:

«Lauriello J, Lambert T, Andersen S ym. An 8-week, double-blind, randomized, placebo-controlled study of olanzapine long-acting injection in acutely ill patients with schizophrenia. J Clin Psychiatry 2»4: Tutkimuksen sovellettavuus suomalaiseen väestöön on heikko, akuutista skitsofreniaryhmän psykoosista kärsiviä potilaita ei tule hoitaa ilman tehokasta psykoosilääkehoitoa pidempiä aikoja.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Skitsofrenia 1

Kirjallisuutta

 1. Tiihonen J, Wahlbeck K, Lönnqvist J ym. Effectiveness of antipsychotic treatments in a nationwide cohort of patients in community care after first hospitalisation due to schizophrenia and schizoaffective disorder: observational follow-up study. BMJ 2006;333:224 «PMID: 16825203»PubMed
 2. Tiihonen J, Haukka J, Taylor M ym. A nationwide cohort study of oral and depot antipsychotics after first hospitalization for schizophrenia. Am J Psychiatry 2011;168:603-9 «PMID: 21362741»PubMed
 3. Lasser RA, Bossie CA, Gharabawi GM ym. Remission in schizophrenia: Results from a 1-year study of long-acting risperidone injection. Schizophr Res 2005;77:215-27 «PMID: 15908183»PubMed
 4. Lauriello J, Lambert T, Andersen S ym. An 8-week, double-blind, randomized, placebo-controlled study of olanzapine long-acting injection in acutely ill patients with schizophrenia. J Clin Psychiatry 2008;69:790-9 «PMID: 18452346»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Skitsofrenia
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko