Tulosta

Psykoedukatiiviset perheinterventiot skitsofreniapotilaan hoidossa

Näytönastekatsaukset
22.1.2013
Jorma Oksanen

Näytön aste: A

Psykoedukatiiviset perheinterventiot vähentävät psykoosirelapsin riskiä ja sairaalahoitojen määrää sekä parantavat lääkemyöntyvyyttä.

Päivitetyssä Cochrane-katsauksessa «Pharoah F, Mari J, Rathbone J ym. Family intervention for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2006;4:CD000088 »1, «»1 on huomioitu 21 uutta tutkimusta ajanjaksolta 2009–201, jolloin mukana oli kaikkiaan 53 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta. Katsaukseen etsittiin tutkimuksia, joiden keskeinen tutkimuskohde oli skitsofreniapotilaan perhe ja jotka vertasivat avohoidossa annettua koulutuksellista perhehoitoa tavanomaiseen hoitoon. Perheinterventiot saattavat vähentää relapsien määrää (n = 2 981, 32 kontrolloitua tutkimusta, RR 0,55; 95 % luottamusväli 0,5–0,6, NNT 7; 95 % luottamusväli 6–8) ja sairaalahoitoja (n = 481, 8 kontrolloitua tutkimusta, RR 0,78; 95 % luottamusväli 0,6–1,0, NNT 8; 95 % luottamusväli 6–13) sekä parantaa lääkemyöntyvyyttä (n = 695, 10 kontrolloitua tutkimusta, RR 0,60; 95 % luottamusväli 0,5–0,7, NNT 6; 95 % luottamusväli 5–9), mutta ne eivät nähtävästi vaikuta potilaiden tai perheiden hoidosta putoamiseen (n = 733, 10 kontrolloitua tutkimusta, RR 0,74; 95 % luottamusväli 0,5–1,0). Perheinterventio näyttää myös lievittävän yleistä sosiaalisen tilan heikkoutta ja perheessä ilmaistun tunteen (expressed emotion) tasoa. Sen sijaan ei ole näyttöä siitä, että perheinterventiolla olisi vaikutusta itsemurhien riskiin.

Yhteenvetona kirjoittajat toteavat, että tutkimukset saattavat liioitella hoitovaikutuksia tutkimusten metodologisten heikkouksien vuoksi. Tämän takia tasokkaat tutkimukset ovat edelleen tarpeen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Gironin ym. tutkimuksessa «Girón M, Fernández-Yañez A, Mañá-Alvarenga S ym. Efficacy and effectiveness of individual family intervention on social and clinical functioning and family burden in severe schizophrenia: a 2-year ran»2 50 tiukat diagnostiset kriteerit täyttänyttä alle 56-vuotiasta omaisen luona asunutta avohoitopotilasta satunnaistettiin interventioon, joka käsitti tapaamisen kahden viikon välein 9 kuukauden ajan ja sitten kuukausittaisen tapaamisen 15 kuukauden välein tai vertailuryhmään, joka sai supportiota, kotikäyntejä, sosiaalityöntekijän tukea, kuntoutusta ja lääkehoitoa.

Kliinisiä relapseja ilmeni kahden vuoden aikana interventioryhmässä 12 %, vertailuryhmässä 40 % (p = 0,024); 10 pisteen parannus GAF-pisteissä saatiin 56 %:lla interventioryhmässä ja 28 %:lla vertailuryhmässä (p = 0,045). Interventioryhmässä sekä sairaalaan joutumisten määrä että sairaalahoitopäivien määrä olivat merkitsevästi alhaisemmat. Perhehoito johti myös parannukseen positiivisten ja negatiivisten oireiden vaikeudessa, suoriutumisessa sosiaalisissa rooleissa, sosiaalisissa suhteissa, työllistymisessä sekä omaisten kokemassa rasituksessa. Perheintervention vaikutukset olivat riippumattomia hoitomyöntyvyydestä tai ennustetekijöistä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Girón M, Fernández-Yañez A, Mañá-Alvarenga S ym. Efficacy and effectiveness of individual family intervention on social and clinical functioning and family burden in severe schizophrenia: a 2-year ran»2: Potilasjoukko vastaa rekrytointiteknisesti hyvin alueella hoidettuja avohoitopotilaita. Satunnaistamismenetelmä oli kuvattu ja evaluaatiot suoritti ulkopuolinen arvioija, jonka sokkoutuksesta ryhmien suhteen oli huolehdittu hyvin. ITT-analyysi oli tehty.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Skitsofrenia 1

Kirjallisuutta

  1. Pharoah F, Mari J, Rathbone J ym. Family intervention for schizophrenia. Cochrane Database Syst Rev 2006;4:CD000088 «PMID: 17054127»PubMed
  2. Girón M, Fernández-Yañez A, Mañá-Alvarenga S ym. Efficacy and effectiveness of individual family intervention on social and clinical functioning and family burden in severe schizophrenia: a 2-year randomized controlled study. Psychol Med 2010;40:73-84 «PMID: 19490746»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Skitsofrenia
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko