Tulosta

Oireilu nuoruusiällä

Näytönastekatsaukset
13.7.2006
Työryhmä

Näytön aste: C

Seksuaalisen hyväksikäytön kokeneilla on nuoruusiässä muita ikätovereitaan enemmän tunne-elämän ongelmia, aggressiivista käytöstä, rikollisuutta, päihderiippuvuutta ja itsetuhoisuutta.

Hollantilaisessa seulonta - ja tapausverrokkitutkimuksessa «Garnefski N, Diekstra RF. Child sexual abuse and emotional and behavioural problems in adolescence: gender differences. J Am Acad Child Adolesc Psych 1997;36:323-9»1 seksuaalisen hyväksikäytön vaikutuksista nuoruusiällä aineisto on kerätty 12–19-vuotiailta koululaisilta. Kyseessä on 15 245 koululaista 212 satunnaisesti valitusta koulusta. Tutkimus suoritettiin 1992–93 kyselylomaketutkimuksena. 745 (6 %) nuorista, 594 tyttöä ja 151 poikaa raportoi ainakin yhden hyväksikäyttökokemuksen. Tapaus-verrokkitutkimuksessa oli 745 hyväksikäytön kokenutta ja 745 verrokkia. Tunne-elämän ongelmia ilmoitti 41% hyväksikäytön kokeneista (SA) ja 16 % verrokeista (NSA), aggressiivista tai rikollista käyttäytymistä 25 % SA ryhmästä, 10 % verrokeista, päihderiippuvuusriskikäyttäytymistä 32 % SA-ryhmästä ja 14 % verrokeista sekä itsetuhoajatuksia tai käyttäytymistä 37 % SA-ryhmästä ja 8 % verrokeista. Hyväksikäytettyjen ryhmässä oli pojilla enemmän tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmia kuin tytöillä. Ongelmakäyttäytymisen eri muotojen ilmenemisen keskiarvo SA-tytöillä oli 1.33 ja verrokkitytöillä 0.48 ja SA-pojilla 2.02 ja verrokkipojilla 0.78.

Yhdysvaltalaisessa Minnesotassa tehdyssä opiskelijakyselytutkimuksessa «Harrison PA, Fulkerson JA, Beebe TJ. Multiple substance use among adolescent physical and sexual abuse victims. Child Abuse Negl 1997;21:529-39»2 vuonna 1995 aineistona oli 122 824 koululaista 6., 9. ja 12. luokilta. Tutkimus toteutettiin lomakekyselynä. Tutkimuksessa selviteltiin seksuaalisen hyväksikäytön tai fyysisen pahoinpitelyn uhrien alkoholin ja huumeiden käyttöä. Käyttäjäryhmät luotiin käyttötiheyden ja aineiden määrän mukaan. Käytön syitä selviteltiin huomioiden ruumiillinen ja seksuaalinen pahoinpitely/hyväksikäyttö .Seksuaalinen hyväksikäyttö tässä tutkimuksessa oli määritelty suppeasti, edellyttäen seksuaalista koskettelua. Seksuaalista hyväksikäyttöä ja fyysistä pahoinpitelyä ilmoitti kokeneensa kuudesluokkalaisista pojista 1.6 % ja tytöistä 2.3 %, yhdeksäsluokkalaisista pojista 1.5 % ja tytöistä 4.5 % ja kahdestoistaluokkalaisista pojista 1.3 % ja tytöistä 3.6 %. Pelkästään seksuaalista hyväksikäyttöä ilmoitti kokeneensa 6 lk:n pojista 1.9 % ja tytöistä 4.9 %, 9 lk:n pojista 2.4 % ja tytöistä 9.0 % sekä 12 lk:n pojista 2.5 % ja tytöistä 11.7 %.

Hyväksikäytön kokemukset lisäsivät todennäköisyyttä alkoholin ja huumeiden käytön suhteen. Sekakäyttö oli selvästi yleisempää hyväksikäytön uhreilla. Esimerkiksi 12 lk:n pojista sekakäyttöä ilmoitti 2.9 % ei pahoinpidellyistä, 8.4 % fyysisen väkivallan uhreista, 7.7 % vain seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneista, sekä 29.4 % fyysistä ja seksuaalista pahoinpitelyä kokeneista. Tytöillä vastaavat prosenttiluvut ovat seuraavat: 1.1 / 2.4 / 3.3 / 7.6. Päihteidenkäytön aloitusikä oli varhaisempi uhreilla. Päihteiden avulla uhrit yrittävät tulla toimeen kipeiden tunteiden kanssa ja paeta ongelmiaan.

Uusiseelantilaisessa vuonna 1977 syntyneessä kohortissa «Fergusson DM, Horwood LJ, Lynskey MT. Childhood sexual abuse and psychiatric disorder in young adulthood: II. Psychiatric outcomes of child sexual abuse. J Am Acad Child Adolesc Psych 1996;35:1365-74»3 on haastateltu yli tuhat 18-vuotiasta nuorta aikuista. Psykiatrinen arvio on tehty DSM-IV diagnoosiluokitusta käyttäen ja saman haastattelun yhteydessä on kysytty seksuaalisen hyväksikäytön kokemuksesta alle 16-vuotiaana. Nuoret oli jaettu ryhmiin ilmoitetun hyväksikäyttökokemuksen mukaan seuraavasti: I = ei hyväksikäyttöä (n = 913), II = hyväksikäyttö ilman fyysistä kontaktia (n = 24), III = hyväksikäyttö ja fyysinen kontakti (n = 46) ja IV = yhdyntä (n = 36). Psyykkisiä häiriöitä ilmeni kyseisissä ryhmissä I/II/III/IV seuraavasti: masennus 18/50/50/64 %, ahdistushäiriö 14/41/39/44 %, käytöshäiriötä 4/0/9/17 %, alkoholin väärinkäyttöä tai riippuvuutta 18/29/35/42 %, huumeiden väärinkäyttöä tai riippuvuutta 11/8/15/40 %, itsemurhayrityksiä 5/4/11/33 %. Seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneilla todettiin: depressioita, ahdistushäiriöitä, käytöshäiriöitä, päihdeongelmia ja itsetuhokäyttäytymistä enemmän kuin muilla kohorttiin kuuluneilla (p = 0.002). Jos hyväksikäyttöön liittyi yhdyntä, riski psyykkiseen häiriöön oli suurin. Tutkimukseen sisältyy metodologinen epävarmuus, koska häiriöarvio ja haastattelu seksuaalisen hyväksikäytön kokemuksista tehtiin samalla kertaa.

Kirjallisuutta

  1. Garnefski N, Diekstra RF. Child sexual abuse and emotional and behavioural problems in adolescence: gender differences. J Am Acad Child Adolesc Psych 1997;36:323-9
  2. Harrison PA, Fulkerson JA, Beebe TJ. Multiple substance use among adolescent physical and sexual abuse victims. Child Abuse Negl 1997;21:529-39
  3. Fergusson DM, Horwood LJ, Lynskey MT. Childhood sexual abuse and psychiatric disorder in young adulthood: II. Psychiatric outcomes of child sexual abuse. J Am Acad Child Adolesc Psych 1996;35:1365-74
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko