Tulosta

Musiikkiterapia skitsofreniapotilaiden hoitomuotona

Näytönastekatsaukset
21.1.2013
Jorma Oksanen

Näytön aste: C

Musiikkiterapia muun hoidon lisänä saattaa vähentää skitsofreniapotilaiden oireilua ja mahdollisesti parantaa myös heidän sosiaalista toimintakykyään, mikäli terapiaistuntoja on riittävästi.

Musiikkiterapia on psykoterapeuttinen hoitomuoto, jossa musiikkiin liittyvää vuorovaikutusta käytetään kommunikaation ja tunteiden ilmaisun välineenä. Sen tavoitteena on auttaa vaikeista mielenterveyden häiriöistä kärsiviä luomaan vuorovaikutussuhteita ja käsittelemään aiheita, joita he eivät pystyisi pelkästään sanoin käsittelemään.

Katsaukseen «Mössler K, Chen X, Heldal TO ym. Music therapy for people with schizophrenia and schizophrenia-like disorders. Cochrane Database Syst Rev 2011;:CD004025 »1, «»1 löytyi yhteensä 4 Cochrane-kriteerit täyttävää satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, joissa verrattiin musiikkiterapiaa tavanomaiseen hoitoon tai muihin psykososiaalisiin interventioihin vaikeista mielenterveyden häiriöistä kärsivillä. Tutkimuksissa selvitettiin musiikkiterapian vaikuttavuutta lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä (1–3 kuukautta), hoitokerrat vaihtelivat 7–78 istunnon välillä.

Musiikkiterapian ja tavanomaisen hoidon vaikutus kokonaisvaltaiseen vointiin oli pelkkää tavanomaista hoitoa parempi (keskipitkä aika, 1 RCT, n = 72, RR 0,10; 95 % luottamusväli 0,03–0,31, NNT 2; 95 % luottamusväli 1,2–2,2). Viitettä musiikkiterapian myönteisestä vaikutuksesta saatiin myös yleiseen psyykkiseen vointiin (1 RCT, n = 69, SMD keskimääräinen seurantatilanteen PANSS -0,36; 95 % luottamusväli -0,85–0,12; 1 RCT, n = 70, SMD keskimääräinen seurantatilanteen BPRS -1,25; 95 % luottamusväli -1,77–0,73), negatiivisiin oireisiin (3 RCT, n = 180, SMD keskimääräinen seurantatilanteen SANS -0,86; 95 % luottamusväli -1,17–0,55) ja sosiaaliseen toimintakykyyn (1 RCT, n = 70, SMD keskimääräinen seurantatilanteen SDSI piste -0,78; 95 % luottamusväli -1,27–0,28). Jälkimmäiset tulokset kuitenkin vaihtelivat tutkimusten kesken ja riippuivat musiikkiterapiaistuntojen määrästä.

Katsauksen perusteella todettiin, että musiikkiterapia tavanomaiseen hoitoon yhdistettynä auttaa skitsofreniapotilaita parantamaan kokonaisvaltaista vointiaan ja se saattaa kohentaa myös heidän mielenterveyttään ja toimintakykyään, mikäli terapiaistuntoja on riittävästi. Lisää tutkimustietoa tarvitaan, jotta saataisiin tietoa musiikkiterapian annos-vastesuhteesta ja sen pitkäaikaisvaikutuksista.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Talwarin ym. tutkimuksessa «Talwar N, Crawford MJ, Maratos A ym. Music therapy for in-patients with schizophrenia: exploratory randomised controlled trial. Br J Psychiatry 2006;189:405-9 »2 81 potilasta satunnaistettiin saamaan tavanomaista hoitoa tai viikoittaista pätevän musiikkiterapeutin antamaa yksilöterapiaa 12 viikon ajan. PANSS-kokonaispisteissä musiikkiterapiaryhmän pisteet vähenivät enemmän kuin verrokeilla ( 9,00 ja verrokeilla -2,96; p = 0,045). Potilaiden hoitotyytyväisyydessä tai toimintakyvyssä ei ollut eroa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Ulrichin ym. tutkimuksessa «Ulrich G, Houtmans T, Gold C. The additional therapeutic effect of group music therapy for schizophrenic patients: a randomized study. Acta Psychiatr Scand 2007;116:362-70 »3 satunnaistettiin 21 psykoosipotilasta saamaan musiikkiterapiaa ja 16 psykoosipotilasta tavanomaista hoitoa 5 viikon ajan. Hoidon jälkeen todettiin negatiivisia oireita mittavalla SANS-asteikolla musiikkiterapiaryhmän potilaiden oireiden vähentyneen enemmän kuin verrokkien (SANS-kokonaispistemäärä 1,09 (0,66) – 0,72 (0,74) ja verrokeilla 0,70 (0,59) – 1,08 (0,99), p = 0,01). Myös potilaiden vuorovaikutus toistensa kanssa parani. Sen sijaan elämänlaadussa ei todettu eroa tutkimuspotilaiden ja verrokkien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit:

«Mössler K, Chen X, Heldal TO ym. Music therapy for people with schizophrenia and schizophrenia-like disorders. Cochrane Database Syst Rev 2011;:CD004025 »1: Kaikki tutkimuksiin osallistuneet eivät sairastaneet skitsofreniaa; 2/4 tutkimukseen hyväksyttiin myös muista kuin skitsofreniaan liittyvistä psykooseista kärsiviä.

Kummassakaan «Talwar N, Crawford MJ, Maratos A ym. Music therapy for in-patients with schizophrenia: exploratory randomised controlled trial. Br J Psychiatry 2006;189:405-9 »2, «Ulrich G, Houtmans T, Gold C. The additional therapeutic effect of group music therapy for schizophrenic patients: a randomized study. Acta Psychiatr Scand 2007;116:362-70 »3 tutkimuksessa ei ollut musiikkiterapiaan verrattavissa olevaa lumehoitoa. Ulrichin ym tutkimuksessa osalla potilaista oli muu psykoosi kuin skitsofrenia. Musiikkiterapian vaikuttavuuden selvittämiseksi tarvitaan laajempia tutkimuksia.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Skitsofrenia 1

Kirjallisuutta

  1. Mössler K, Chen X, Heldal TO ym. Music therapy for people with schizophrenia and schizophrenia-like disorders. Cochrane Database Syst Rev 2011;:CD004025 «PMID: 22161383»PubMed
  2. Talwar N, Crawford MJ, Maratos A ym. Music therapy for in-patients with schizophrenia: exploratory randomised controlled trial. Br J Psychiatry 2006;189:405-9 «PMID: 17077429»PubMed
  3. Ulrich G, Houtmans T, Gold C. The additional therapeutic effect of group music therapy for schizophrenic patients: a randomized study. Acta Psychiatr Scand 2007;116:362-70 «PMID: 17919155»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Skitsofrenia
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko