Tulosta

Metotreksaatin teho nivelreuman hoidossa

Näytönastekatsaukset
13.8.2009
Työryhmä

Näytön aste: A

Metotreksaatilla on lyhytkestoisissa hoitotutkimuksissa saatu hyvä hoitovaste nivelreuman tulehdusaktiivisuuteen.

Meta-analyysiin «Suarez-Almazor ME, Belseck E, Shea B, Wells G, Tugwell P. Rheumatoid arthritis (RA): Methotrexate versus placebo in the treatment of RA. In: Tugwell P, Brooks P, Wells G, de Bie R, Bosi-Ferraz M, Gill»1 (abstrakti «»1) on hyväksytty 5 lumekontrolloitua satunnaistettua kliinistä tutkimusta sisältäen 161 metotreksaattia (7.5–25 mg/vk) ja 161 lumehoitoa saavaa potilasta. Tutkimuksen kesto vaihteli 12:sta 18:aan viikkoon. Neljässä tutkimuksessa metotreksaatti annosteltiin peroraalisesti ja yhdessä intramuskulaarisesti. Tutkimuksista kaksi sisälsi ristikkäin asettelun (cross-over, ). Tutkimukset olivat korkeatasoisia sisältäen OMERACT:in mukaiset hoitovasteen mittarit.

Hoitovasteen mittarien meta-analyysi osoitti metotreksaatin lumehoitoa merkitsevästi tehokkaammaksi (p < 0.05). Standardoidut painotetut erot eri kliinisille mittareille olivat tilastollisesti merkitseviä: a) arat nivelet: -0.86 (95 % CI, -1.14, -0.58); b) turvonneet nivelet: -0.65 (95 % CI, -0.95, -0.36); c) kipu: -1.02 (95 % CI, -1.33, -0.72); d) lääkärin kokonaisarvio: -1.15 (95 % CI, -1.47, -0.84); e) potilaan kokonaisarvio: -1.09 (95 % CI, -1.40, -0.78); f) kävelynopeus: -0.43 (95 % CI, -0.72, -0.15); g) toimintakyky: -1.48 (95 % CI, -1.82, -1.14). Veren laskolla mitattuna ero ei yltänyt tilastolliseen merkitsevyyteen: -9.0 (95 % CI, -18.2, 0.27). Kuitenkin potilasmäärältään suurimmassa Williamsin ym. (1985) 189 potilaan aineistossa veren lasko aleni metotreksaattihoitoa saavilla merkitsevästi lumehoitoon verrattuna (p = 0.0001).

Metotreksaatin ja lumehoidon välillä ei ollut merkitseviä eroja lääkkeen lopetuksissa (OR = 0.95), vaikkakin metotreksaattihoidon lopettamisen syynä oli todennäköisimmin lääkkeen aiheuttamat haittavaikutukset (OR = 3.47; 95 % CI 1.82, 6.64) ja harvemmin riittämätön antireumaattinen hoitovaste (OR = 0.22; 95% CI 0.09, 0.52).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Suarez-Almazor ME, Belseck E, Shea B, Wells G, Tugwell P. Rheumatoid arthritis (RA): Methotrexate versus placebo in the treatment of RA. In: Tugwell P, Brooks P, Wells G, de Bie R, Bosi-Ferraz M, Gillespie W (eds.) Musculoskeletal Review Module of the Cochrane Database of Systematic Reviews (updated 02 December 1997). Cochrane Database Syst Rev 1998;(2):CD000957
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko