Tulosta

Masennus- ja kouristuslääkkeiden käyttö syöpäpotilaan kivun hoidossa

Näytönastekatsaukset
27.3.2012
Annika Auranen

Näytön aste: B

Kivun liitännäishoitona ja neuropaattisessa kivussa voidaan käyttää masennuslääkkeitä ja kouristuksia ehkäiseviä lääkkeitä, kuten amitriptyliiniä tai gabapentiinia. Ne ilmeisesti auttavat, mutta haittavaikutusten mahdollisuus tulee ottaa huomioon.

Isobritannialaisessa vuonna 2010 julkaistussa systemaattisessa katsauksessa «Bennett MI. Effectiveness of antiepileptic or antidepressant drugs when added to opioids for cancer pain: systematic review. Palliat Med 2011;25:553-9 »1 etsittiin elektronisista tietokannoista (MEDLINE, CINAHL, EMBASE; heinäkuuhun 2009 loppuun asti) tutkimukset, joissa syövän aiheuttaman kivun hoitoon oli käytetty joko pelkkiä opioideja tai opioideja yhdistettynä antiepileptiin tai masennuslääkkeeseen. Tutkimusten tuli olla prospektiivisia ja niiden piti raportoida kivun helpottuminen sekä haittavaikutukset. Katsaukseen sisällytettiin poissulkemisen jälkeen kahdeksan tutkimusta, joista viisi oli satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia ja kolme prospektiivisia seurantatutkimuksia ennen ja jälkeen intervention. Tutkimuksissa oli yhteensä 465 potilasta, joista 370 osallistui tutkimuksiin koko tutkimuksen ajan. Potilaiden sairastamia syöpiä ei eritelty. Opioidiin yhdistetyt lääkkeet olivat gabapentiini (4 tutkimusta), amitriptyliini (1 tutkimus), fenytoiini (1 tutkimus), imipramiini (1 tutkimus) ja natriumvalproaatti (1 tutkimus). Viidessä tutkimuksessa vertailuryhmänä oli pelkkä opioidi, kolmessa tutkimuksessa ei ollut vertailuryhmää. Kivun voimakkuus arvioitiin numeerisella asteikolla 0–10.

Gabapentiinin osalta kivun lievittyminen oli (4 tutkimuksessa) asteikolla arviolta 0.8 yksikköä (p = 0.025), 2.1 yksikköä (p = 0.009), 1.8 yksikköä (p = 0.001) ja 3.2 yksikköä (95 % luottamusväli 1.0–2.4). Amitriptyliinillä lievitys oli 0.9 yksikköä (p = 0.035). Imipramiinille, fenytoiinille tai natriumvalproaatille ei ilmoitettu kivun lievittymistä numeerisella asteikolla. Yhdessä tutkimuksessa todettiin merkitsevästi enemmän haittavaikutuksia (huimausta, sekavuutta, suun kuivumista) amitriptyliini + opioidiryhmässä verrattuna opioidiin yksinään. Gabapentiinitutkimuksissa saatiin ristiriitaisia tuloksia haittavaikutuksista.

Kommentti: Masennus- tai kouristuslääkkeen lisääminen opioidiin aiheutti kipuasteikolla arvioituna varsin vähäisen lisäyksen kivunlievitykseen, ja haittavaikutuksia todettiin. Artikkeli on ensimmäinen julkaistu katsaus näiden lääkkeiden käytöstä pelkästään syöpäkivun hoidossa. Artikkelin kirjoittaja esitti näkemyksenään, että tutkimustulokset näiden lääkkeiden käytöstä kivun hoidossa muilla kuin syöpäpotilailla eivät olisi suoraan sovellettavissa syöpäkivun hoitoon.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Munasarjasyöpä 1

Kirjallisuutta

  1. Bennett MI. Effectiveness of antiepileptic or antidepressant drugs when added to opioids for cancer pain: systematic review. Palliat Med 2011;25:553-9 «PMID: 20671006»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Munasarjasyöpä
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko